background image
background image
Pro Cultura Lutherana
Budapest 
/
/
2009
Útmutató az egyházközségi 
gyûjtemények kezeléséhez
background image
Szerkesztette: a Magyarországi Evangélikus
Egyház Gyûjteményi Tanácsa 
Az  egyes  gyûjteménytípusok  kezelési  útmu-
tatóinak  szerzõi:
Czenthe  Miklós,  Harmati
Béla László, H. Hubert Gabriella, Kertész Bo-
tond,  Klenóczky  Sándor,  Mányoki  János  és
Zászkaliczky  Zsuzsanna. 
A  fotókonzerválási
kiskátét  írta:
Kincses  Károly. 
Sorozatszer-
kesztõ:
H. Hubert Gabriella. 
Kiadványterv és
tördelés:
Rezessy Szabolcs.
Megjelent a Magyarországi Evangélikus
Egyház támogatásával
© A szerzõk, 2009.
Evangélikus Gyûjteményi Kiadványok 5. 
background image
Ajánlás
Bevezetés
Levéltár
Könyvtár
Kegytárgyak, mûtárgyak
Mûemlékvédelem
Szakfelügyelet
Függelék
-
Gyûjteményi szabályrendelet (részlet)
Fotókonzerválási kiskáté 
7
9
11
21
31
40
43
45
45
49
background image
background image
Ittzés János
elnök-püspök
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
Fabiny Tamás
püspök
Északi Evangélikus Egyházkerület
Gáncs Péter
püspök
Déli Evangélikus Egyházkerület
Prõhle Gergely
országos felügyelõ
AJÁNLÁS
7
Ajánlás
Történeti  örökségünk  megóvása  és  gondozása
egyházunk minden tagjának feladata, de különö-
sen nagy e téren espereseink, lelkészeink és felü-
gyelõink  felelõssége.  Az  õ  munkájukat  segítendõ
készült ez az útmutató.
Adja  Isten,  hogy  egyházunk  és  nemzetünk  jövõ
nemzedékei számára megõrzõdjenek pótolhatat-
lan  értékû  levéltáraink,  könyvtáraink,  mûtárgya-
ink és épített örökségünk!
2009. december havában
background image
background image
9
BEVEZETÉS
Bevezetés
A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyûjteményi Tanácsa 2008-ban
kezdte el az egyházközségi gyûjteményi felmérést. Lelkészek, felügye-
lõk,  gyülekezeti  tagok  és  egyházmegyei  gyûjteményi  megbízottak
munkája nyomán a kérdõívek nagy része elkészült. 2010 folyamán min-
den egyházmegye esperese megkapja a kérdõívek másolatait, amelyek
remélhetõleg segítenek abban, hogy lelkészváltások során a gyûjteményi
anyagok leltárszerûen kerüljenek átadásra-átvételre.
A felmérés alatt fogalmazódott meg az igény arra, hogy az egyházköz-
ségi gyûjtemények helyes kezeléséhez készüljön szakmai útmutató. A
Gyûjteményi Tanács ezért összeállította ezt a füzetet, amelyben a leg-
szükségesebb fogalmak, szakmai követelmények és információk meg-
találhatóak.  2008-ban  megjelent  a  gyûjteményi  szabályrendelet,
amely törvényben szabályozza az egyházközségi gyûjtemények mûkö-
dését (ld. a Függelékben). Köszönjük azoknak az egyházmegyei gyûj-
teményi megbízottaknak – külön is Kovács Eleonórának és Schermann
Ákosnak – a munkáját, akik észrevételeikkel, fotóikkal és egyéb mó-
don is segítették az útmutató létrejöttét.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2008 óta gyûjteményi pályázattal
is segíti az egyházközségi levéltárak és könyvtárak rendezését, õrzé-
sét, állagmegóvását és mûtárgyainak restaurálását. A Gyûjte-
ményi Tanács segíteni szeretne abban, hogy évszázadok
során  felhalmozott  értékeink  2017-re,  a  refor-
máció 500 éves jubileumára rendezett és
védett állapotba kerüljenek.
background image
background image
11
„A tulajdonosnak kötelessége a levéltári anyag
megõrzése és szakszerû kezelése.”
[Gyûjteményi szabályrendelet, 4/2008, 27. §. (3)]
Az iratok õrzésének felelõssége 
1.  Az  egyházközségi,  egyházmegyei,  egyházi  in-
tézményi,  egyesületi  és  egyéb  egyházi  szervezeti
iratok jelentõs értéket képviselnek, mert egyedi és
megismételhetetlen  módon  õrzik  az  evangélikus
egyház  egy-egy  fontos  egységének  a  történetét.
Az iratok károsodása, elveszése esetén azokat pó-
tolni  nem  lehet,  tehát  a  történelem,  a  múlt  egy
darabja vész el örökre! 
2. Az egyházi iratok megõrzésének felelõssége
múltunk tiszteletébõl következik, nem lehet elha-
nyagolható  nyûg.  Az  egyházi  iratok  védelmének
kötelessége  az  iratok  tulajdonosára,  kezelõjére,
egyházközség esetén pl. a lelkészre és a felügye-
lõre tartozik. 
3.  Aránylag  kis  odafigyeléssel,  csekély  anyagi
ráfordítással  nagy  értékeket  lehet  megmenteni,
amelybõl a gyülekezet, az egyház gazdagodik. 
4. Az egyházközségek iratait általában maga az
egyházközség kezeli. Ha az iratok õrzésének szak-
szerû módja nincs biztosítva (meggyengülés, meg-
szûnés),  letétbe  adhatja  a  közeli  (regionális)  ki-
emelt egyházi levéltárnak vagy az Evangélikus Or-
szágos Levéltárnak. 
5. „Az egyházi levéltárak egyházi szakfelügyeletét
az  [Evangélikus]  Országos  Levéltár  igazgatója  gya-
korolja,  mely  jogot  a  fenntartó  tulajdonjogának
tiszteletben  tartásával,  az  egyházi  szervezet  veze-
tõivel  együttmûködve  gyakorolja.” 
[Gyûjteményi
szabályrendelet, 4/2008, 27. §. (1)]
Iratok megfelelõ tárolása, 
állományvédelme
1.  „A  kiemelkedõen  értékes  anyagokat  olyan  he-
lyen kell õrizni, ahol a szakszerû és biztonságos tá-
rolás  felelõsséggel  megvalósítható  (pl.  az  olyan
egyházközségek, ahol helyben lelkészi hivatal mû-
ködik  –  pl.  anyaegyház).  Az  olyan  egyházközségi
részekben  (társegyház,  fiókegyház,  leányegyház),
ahol  helyben  lelkészi  hivatal  nem  mûködik,  csak
olyan  esetben  javasolt  értékes  gyûjteményi  anya-
gok õrzése, ahol vállalják a szakszerû tárolási felté-
telek megteremtését. Utóbbi esetekben szükséges
az egyházmegyei gyûjteményi megbízott és az or-
szágos  gyûjtemények  folyamatos  felügyelete.”
[Gyûjteményi szabályrendelet, 4/2008, 27. §. (4)] 
2. Irattárolásra lakott, ill. állandóan használt, fû-
téssel  ellátott  vagy  klimatizált  épületet  vegyünk
igénybe.  Elhagyott  parókia,  templomkarzat,  sek-
restye  a  betörésveszély,  szélsõségesen  ingadozó
hõmérséklet miatt irattárolásra nem alkalmas. 
3. Az iratokat lehetõleg egy helyen tároljuk. Tá-
rolási  nehézségekre,  helyhiányra  hivatkozva  ne
legyenek  az  iratok  több  külön  helyiségben  vagy
épületben. 
LEVÉL
ÉS 
IRA
TTÁR
Egyházi levéltárak és iratanyagok kezelése
background image
4. A legfontosabb iratokat, anyakönyveket aján-
latos  páncélszekrényben  elhelyezni,  de  állapotu-
kat ott is ellenõrizni kell. Az irattároló helyiség biz-
tonságáról,  betörésvédelmérõl  gondoskodni  kell
(megfelelõ rács, zár, belépési engedély). 
5. Leginkább a víz, nedvesség és párás levegõ ve-
szélyeztetheti az iratokat, ezért jól szigetelt, beázás-
mentes helyiséget válasszunk. Pincében, nedves he-
lyiségekben (garázs), ott, ahol víz- és szennyvízcsö-
vek vezetnek keresztül, iratokat tárolni nem szabad. 
6.  A  tûzvédelmi  szabályok  betartandók,  kézi
tûzoltó  készüléket  kell  beszerezni,  kerülni  kell  a
nyílt lángú kályha használatát. 
7. A túl erõs fény (napfény, erõs lámpa) is káros
az iratokra, ezért sötétítésrõl gondoskodni kell. 
8. Állati kártevõk, rágcsálók, ürüléket rakó ma-
darak  a  levéltári  iratokat  tároló  helyiségbe  nem
juthatnak be. 
9. Az iratoknak megfelelõ klímát kell biztosítani:
45–55%  légnedvességet,  65%  fölötti  párás  helyi-
ségben tilos iratot tárolni. A megfelelõ hõmérséklet
16–18 °C, a túl meleg, 24 °C feletti hõmérséklettõl
szárad, öregedik, törik a papír. Rendszeresen szel-
lõztetni kell, de nem csapadékos, párás idõben.
10. Fontos az iratok és a tároló helyiség portala-
nítása, takarítása, de kerüljük a túl sok vízzel, erõs
vegyszerrel  történõ  felmosást.  Portörlés  helyett  in-
kább a porszívózás alkalmas, iratokat a csõ végére
tett puha, kímélõ kefével szabad portalanítani. 
11. Az iratok tárolására savmentes levéltári dobozt
használjunk, amely védi a külsõ behatásoktól és ke-
LEVÉL
ÉS 
IRA
TTÁR
Rendezetlen levéltár
12
background image
zelhetõvé teszi az iratot. A lehetõ legtöbb iratot do-
bozban kell tárolni. A szálas iratokon kívül a kisebb
köteteket, iratcsomókat, folyóiratokat is lehet doboz-
ban õrizni. A dobozt teljesen meg kell tölteni, de túl-
tömni nem szabad. Savmentes dobozt az Evangéli-
kus Országos Levéltártól lehet ingyenesen igényelni.
12. Az iratokról el kell távolítani az iratba belevá-
gódó spárgát, helyette széles pamutszalagot (Köp-
per-szalagot) használjunk. Öntapadós címkéket se
dobozra,  se  kötetre  ne  tegyünk,  mert  rövid  idõn
belül  leválik.  A  fémkapcsok,  gumiszalagok,  mû-
anyag irattartók eltávolítandók az iratok közül, mert
rongálják azokat. A nedves és penészes iratot szárí-
tani kell, a penészt puha ecsettel távolítsuk el (gu-
mikesztyû és porvédõ maszk viselete ajánlatos). 
A kutatás szabályai, az iratok kezelése
1.  Levéltári  dokumentumokra  –  szükség  esetén  –
(oldal)számozást csak ceruzával lehet írni. Jegyzetel-
ni levéltári iratra fektetett papíron nem szabad. Le-
véltári helyiségben étkezni, élelmet, italt tárolni, do-
hányozni nem szabad. Érzékeny, régi, értékes doku-
mentumokhoz csak kesztyûvel szabad nyúlni. 
2. Kutatás esetén kutatófüzetbe jegyezzük fel a
kutató személyes adatait. A kutató táskáját, kabát-
ját ne vigye be a kutatóhelyiségbe, a kutatásért fe-
lelõs személy folyamatosan felügyelje. Az adatvé-
delmi  törvény  szerinti  érzékeny  személyi  ada-
toknál az adatvédelmi szabályokat be kell tartani. 
LEVÉL
ÉS 
IRA
TTÁR
Rendezetlen levéltár
13
background image
14
3. Bármilyen változás, fogyás, gyarapodás, kiál-
lítási kölcsönzés, restaurálás, rendezés, digitalizá-
lás eseményét levéltári nyilvántartásban kell felje-
gyezni. 
4.  Levéltári  iratról  fénymásolatot  a  kutatást  fel-
ügyelõ személy készítsen, ne a kutató. A másolásnál
az iratot kímélni kell. Töredezõ, málló, nagymére-
tû, rongált, pecsétes iratot nem szabad fénymásol-
ni. Ilyenkor csak fényképezni szabad, de az erõs
megvilágítást, feltûzést mellõzve. 
5.  Levéltári  iratot  kölcsönözni  nem  szabad  (ez
alól csak különösen indokolt esetben lehet eltérni, a
levéltár kezelõjének írásos engedélyével). Kiállítások
esetén lehetõleg másolatot használjunk, a megfele-
lõ klimatikus és biztonsági feltételeket biztosítsuk. 
6.  Restaurálást  csak  megfelelõ,  az  EOL  által
ajánlott szakember végezhet. Az utóbbi években
anyakönyvek restaurálására – önrész vállalásával –
pályázni lehet az országos egyháznál (a pályázatot
az EOL-hoz kell benyújtani). 
Az irattári és levéltári iratok 
megkülönböztetése
1. „Az egyházi szervezeteknek a tulajdonukban lé-
võ levéltári anyagról nyilvántartást (levéltári jegyzé-
ket)  kell  készíteni,  és  abba  az  iratra  vonatkozó
minden  változást  be  kell  vezetni.” 
[Gyûjteményi
szabályrendelet, 4/2008., 27. §. (5)]
2. Az iratok védelmének egyik legfontosabb fel-
tétele a rendezettség. Rendetlen, rendezetlen ál-
lapotban  az  iratanyag  nem  használható  és  köny-
nyen kerül veszélyeztetett állapotba. 
3. Az újonnan keletkezett, aktív használatban le-
võ  iratok  elõször  az  irattárba  kerülnek.  Az  irattári
anyag  –  az  iratkezelési  szabályzat  meghatározása
alapján – 15–30 év múlva válik levéltári irattá. Ezért
fontos,  hogy  kezeljük  külön  és  ne  keveredjék  az
irattári (újabb) anyag a levéltári (régebbi) iratokkal. 
4. Fontos az elv: „ami ma irattár, holnap levél-
tár”.  A  rendezett  iratkezelés,  iktatás,  iktatókönyv
vezetése, tárgymutató létesítése, fontos elektroni-
kus levelek (e-mail) kinyomtatása, faxok fénymá-
solása által válnak az iratok jól kezelhetõvé, visz-
szakereshetõvé, használhatóvá. 
A rendezés módja, levéltári 
alapfogalmak
1. Az irattári és levéltári iratok kezelését és rende-
zését az egyházi szervezet megbízásából, megfe-
lelõ szakmai ismeretekkel rendelkezõ személy vé-
gezheti.  E  munkában  érdemes  az  EOL-hoz  taná-
csért fordulni.
2. A levéltári iratok rendezésének alapelve, hogy
az eredeti rendet õrizzük meg vagy állítsuk helyre.
Elsõdleges  a  proveniencia  elve,  amely  alapján  az
iratokat származásuk szerinti rendben õrizzük. Ha
pl. megbomlott az iktatás rendje, az iktatószámok
sorrendjét kell helyreállítani.
LEVÉL
ÉS 
IRA
TTÁR
Rendezett levéltár
background image
15
3.  Ha  a  proveniencia-elv  nem  alkalmazható  –
pl. teljesen vegyes, hagyatéki anyag esetén –, ak-
kor a pertinencia-elvet alkalmazzuk, amely az ira-
tok utólagos csoportosítását jelenti: tárgyi (temati-
kus), azon belül idõrendi alapon.
4. A levéltári anyag alapegysége a fond, amely
egy  önálló  irattermelõ  szervezet,  pl.  egy  egyház-
község  iratanyagát  jelenti.  A  fondon  belül  az
anyag további egységekre tagolódik, a következõ-
képpen.  Állag:  anyakönyvek,  jegyzõkönyvek,  ik-
tatott iratoké; sorozat: az állagon belül az iktató-
könyvek;  tétel/darab:  az  egyes  iktatószámokhoz
tartozó ügyiratok vagy egyes különálló iratok. 
5. A levéltári iratnak kétféle jelzete van: 
A levéltári jelzet az irat helyét határozza meg az
iratok  szerkezetében.  Az  egyes  iratcsoportokat
nagybetûvel, azon belül a legtöbbször idõrendbe
rendezett iratokat növekvõ számokkal jelöljük: pl.
A/1–A/5. = az anyakönyvek, idõrendben. A levél-
tári  jelzetet  rövidítve  ajánlatos  a  dobozon  is  fel-
tüntetni. A levéltári dobozokat, köteteket is érde-
mes tulajdonos-pecséttel ellátni. 
Raktári jelzet: az irat mindenkori õrzési helyét
jelzi: mely helyiség, hányadik polcán (pl. lelkészi
hivatal szekrényében, felsõ polc). 
6. A jegyzékben a levéltári és raktári jelzeten túl
a következõ adatok szerepelnek: 
Iratmennyiség: iratfolyóméterben (röv.: ifm), ez
az iratok vastagságát jelzi (pl. ha egy doboz, irat-
csomó,  kötet  vastagsága  34  cm,  akkor  0,34  ifm
ennek az irategységnek a mennyisége); 
Az iratok évköre: a kezdõ és az utolsó irat dá-
tuma (1867–1918).
Az  irat  jellege:  doboz,  kötet,  csomó,  füzet  (a
keretmintát ld. a mellékletben). 
Az egyházközségi (gyülekezeti) 
levéltárak rendezése
1.  Az  evangélikus  egyházközségi  iratok  rendezé-
séhez  szükségesek  az  1970-es  években,  Sólyom
Jenõ professzor irányításával készült levéltári jegy-
zékek,  amelyeket,  ha  nem  áll  rendelkezésre,  az
EOL-tól lehet másolatban kérni.
2. Elõször meg kell vizsgálni, mennyire maradt
meg az 1970-es években kialakított rend, ill. azt,
hogy megvannak-e a jelzett anyagok, az esetleges
hiányt jelezni kell. 
3. Az új jegyzék készítésénél ajánlatos az 1970-
es  rendszert  alapul  venni,  a  meglevõ  jelzeteket
folytatni. Ugyanakkor a kialakítandó rendnél nem
lehet mereven eljárni, hiszen az egyes gyülekeze-
tek iratanyaga a helyi adottságoknak megfelelõen
eltérhet.
4. Az egyházközségi iratoktól elkülönítendõk az
odakeveredett,  de  máshova  tartozó  iratok.  Fõleg
egyházmegyei (esperesi hivatali) anyagok szoktak
odakeveredni, mert az esperesi székhely változik,
az adott esperes lelkészi szolgálati helyén mûkö-
dik. Elõfordulhat, hogy a lelkész különféle egyhá-
zi  tisztségeibõl  fakadóan  egyházmegyei,  egyház-
LEVÉL
ÉS 
IRA
TTÁR
Rendezett levéltár
background image
kerületi,  országos  egyházi  jellegû  iratokat  is  tart
magánál. Ilyen esetben az EOL és az egyházme-
gyei gyûjteményi megbízott értesítendõ. 
A gyülekezeti iratok fõ fajtái
A. Anyakönyvek, idõrendben. Kezdetben sokszor
vegyes  anyakönyvezés  folyt,  majd  a  keresztelési,
esketési  és  temetési  anyakönyvek  szétváltak.  Ké-
sõbb  sok  helyen  konfirmációs,  be-  és  kitérési
anyakönyvet is vezettek. A családkutatások miatt
a  leggyakrabban  az  anyakönyveket  használják,
ezért  ajánlatos  állagukat  óvni,  rossz  állapot,  gya-
kori kutatás esetén a kutatásra, további másolásra
fénymásolt vagy digitális másolatot használni. 
B. A presbitériumi jegyzõkönyvek kiemelten ér-
tékesek a gyülekezettörténet szempontjából, mert
a gyülekezet életének fõbb eseményeit tartalmaz-
zák. A 18–19. században a világi és egyházi ható-
ságok  rendeleteit  ún.  protocollum-könyvekbe
másolták. 
C. Lelkészi hivatal levelezése. Iktatás nélküli, a
19.  század  második  felétõl  egyre  inkább  iktatott
iratok  alkotják  a  hozzátartozó  segédkönyvekkel
(iktató- és mutatókönyvek, postakönyvek). 
D.  Gazdasági  (háztartási)  iratok:  pénztárköny-
vek, költségvetések, zárszámadások, bizonylatok,
nyugták. Jelentõsebb építkezések, javítások, beru-
házások, régi alapítványi elszámolások (ld. a selej-
tezésnél mondottakat).
E. Gyülekezeti nyilvántartások, név- és adójegy-
zékek.
F. Lelkészi naplók, templomi hirdetõkönyvek.
G. Egyházi iskolai iratok (1948 elõttrõl). 
H. Esetleges leány- és fiókegyházakra vonatko-
zó iratok.
I. Egyéb iratok: lelkészi hagyatékok, prédikáci-
ók,  gyülekezeti  krónika,  aranykönyv,  egyesületek
(nõi,  kórus,  temetkezési,  Luther  Szövetség),
híványok,  szeretetházi  iratok,  régi  iratok  gyûjte-
ménye,  egyházlátogatási  jegyzõkönyvek  (canoni-
ca visitatio). 
Selejtezés
1. Selejtezéskor az iratkezelési szabályzatban fog-
laltaknak megfelelõen kell eljárni. A selejtezendõ
iratok  fajtáját,  évkörét,  mennyiségét  selejtezési
jegyzõkönyvben kell rögzíteni és aláíratni. Prakti-
kus a selejtezést magában a levéltári jegyzékben is
feltüntetni,  hogy  honnan,  milyen  anyagok  kerül-
tek selejtezésre. 
2.  A  selejtezés  végrehajtásához  a  selejtezési
jegyzõkönyv végén az esperes vagy az egyházme-
gyei gyûjteményi megbízott és az EOL írásos hoz-
zájárulását be kell szerezni. 
3.  Selejtezéskor  az  értékes,  megõrzésre  méltó
iratokat különválasztjuk  a  lényeges  adatot  nem
tartalmazótól,  értéktelen  másolatoktól.  Elsõsor-
ban az illetõ egyházi szervezetre, pl. gyülekezet-
LEVÉL
ÉS 
IRA
TTÁR
16
Restaurálásra szoruló anyakönyvek
background image
re egyedileg vonatkozó iratokat kell megõrizni, a
máshol  is  õrzött,  másolatban  terjesztetteket  ke-
vésbé. 
4. A nagyobb építkezések (templom, parókia),
beruházások  és  felújítások  anyaga  megõrzendõ.
Egy-egy  érdekes  esemény,  konferencia-névsor  is
megõrizhetõ. 
5. Elsõsorban a gyorsan felgyûlõ újabb, 20. szá-
zadi pénztári, banki bizonylatokat, postai átutalá-
si vényeket selejtezzük, fõleg, ha a pénztárköny-
vek megvannak. De a bizonylatokból is érdemes
megõrizni  egy-egy  érdekes  évbõl  származó  min-
tasorozatot, pl. 1944–45, 1956. 
6. A tömeges nyomtatványok, folyóiratok, más-
hol is meglevõ sokszorosított egyetemes, egyház-
kerületi  jegyzõkönyvek,  körlevelek  megõrzése
nem szükséges, csak ha elég hely van. Selejtezé-
séhez az EOK véleményét szükséges kikérni. 
Különleges levéltári anyagok
1. Megõrzendõk a tervek, gyülekezetre vonatkozó
térképek, diplomák (oklevelek), melyeket megfele-
lõen  becsomagolva,  megfelelõ  nagyságú  fiókban,
tárolóeszközben  kell  õrizni.  Érdemes  a  fontosabb
kisnyomtatványokat (gyülekezeti eseményekre szó-
ló meghívók, gyászjelentések) megõrizni. 
2. A közelmúlt történetére vonatkozóan értéke-
sek a fényképek, amelyeket érzékenységük miatt
külön  borítékban,  azon  tartalmukat  feltüntetve
LEVÉL
ÉS 
IRA
TTÁR
Restaurálásra szoruló anyakönyvek
kell õrizni, lehetõleg alacsonyabb hõmérsékleten.
(A  fényképek  megõrzéséhez  lásd  a  Függelékben
Kincses Károly írását.) 
3. Az újabb elektronikus adathordozók: video-
és  magnókazetták,  digitális  adathordozók  (CD/
DVD) megõrzése is fontos az informatikai archivá-
lásnak  megfelelõen.  Fõ  tekintettel  arra,  hogy  az
utóbbi  egy-két  évtizedben  egyre  több  irat-  és
fénykép digitálisan keletkezik, ezeknek rendezett
tárolására,  rendezésére,  mentésére  külön  figyel-
met kell fordítani. (Tanácsért az egyházi informa-
tikai csoporthoz lehet fordulni.) 
4.  Bár  nem  levéltári,  hanem  könyvtári  anyag,
de  a  gyülekezettörténet  szempontjából  fontos
ilyen  adatokat  tartalmazó  nyomtatványok  és
egyéb kiadványok  megõrzése:  nyomtatásban
megjelent egyházközségi évkönyvek, lelké-
szi  jelentések,  templom-  és  gyüleke-
zettörténetek, képeslapok, egyéb
egyház-  és  helytörténeti  ki-
adványok. 
17
background image
MELLÉKLET
Levéltári jegyzék (keretminta nem
konkrét, hanem általános példán) 
XY egyházközség levéltári anyagának a jegyzéke
Az iratanyag általános jellemzõi: 
Évkör: 1725-tõl napjainkig. 
Iratmennyiség: 11,54 ifm (iratfolyóméter).
A  levéltári  iratok  elhelyezése:  anyakönyvek,
legértékesebb iratok a lelkészi hivatal páncélszek-
rényében,  jegyzõkönyvek  és  a  többi  irat  zárható
levéltári  iratszekrényben,  az  irattári  iratok
(1979–2009) a lelkészi hivatalban polcokon. 
A  levéltár  és  az  irattár  kezelõje:  a  gyülekezet
lelkésze / a lelkészi hivatal vezetõje.
Selejtezés: dátum és a selejtezést végzõ szemé-
lyek neve.
A fõbb iratfajták adatai
(a  tényleges  levéltári  jegyzékben  ennél  részlete-
sebb, tételes adatok szerepeljenek):
L
Le
ev
éllttá
ár
rii 
I
Ir
ra
attffa
ajjtta
a
É
Év
vk
ör
r
j
je
ellz
ze
ett
A/1-5.
Anyakönyvek
1725-1950
B/1-4. 
Presbiteri 
1798-1950
jegyzõkönyvek
B/5-6.
Protocollumok 
1788-1904
(rendeletkönyvek)
C/1-3.
Lelkészi hivatal 
1872-1935
iktatatlan iratai
C/4-7.
Lelkészi hivatal 
1881-1950
iktatott iratai, 
iktatókönyvek
D/1-7.
Gazdasági (háztar-
1824-1950
tási) iratok, pénztár-
könyvek, bizonylatok, 
építkezések iratai
E/1-3.
Gyülekezeti 
1873-1911
nyilvántartások
F/1-15.
Lelkészi naplók, 
1881-1950
hirdetõkönyvek
G/1.
Iskolai iratok
1871-1947
I/1-2.
Egyházkormányzati 
1831-1950
nyomtatványok, 
jegyzõkönyvek, 
egyéb nyomtatványok
I/3.
Egyéb, vegyes iratok
20. század
LEVÉL
ÉS 
IRA
TTÁR
18
background image
19
I
Ir
ra
att-
D
Do
ob
bo
oz
z,, k
ötte
ett,, 
R
Ra
ak
kttá
ár
rii jje
ellz
ze
ett,, 
M
Me
eg
gjje
eg
gy
yz
és
s,, á
álllla
ap
po
ott,, 
m
me
en
nn
ny
yiis
ég
g
i
ir
ra
attc
cs
so
om
ó
e
ellh
he
elly
ye
ez
és
s
h
hiiá
án
ny
y
0,48 ifm
7 kötet
Lelkészi hivatal, 
Az 1. kötet restaurálva,
páncélszekrény
a 2. restaurálásra szorul.
2,40 ifm
6 kötet
Páncélszekrény
A legrégibb jegyzõkönyvrõl
digitális másolat készült.
0,16 ifm
3 kötet
Lelkészi hivatal, 
levéltári szekrény, 
felsõ polc
1,56 ifm
4 doboz
felsõ polc
1,30 ifm
6 doboz
felsõ polc
3,19 ifm
3 kötet, 7 doboz
alsó polc
A bizonylatok selejtezésre
szorulnak / selejtezve: 
dátum, jkv. sz.
0,86 ifm
1 kötet, 1 doboz
középsõ polc
0,26 ifm
3 doboz
középsõ polc
0,02 ifm
1 füzet
középsõ polc
1,13 ifm
35 kötet
Gyülekezeti 
Megtartása csak indokolt 
könyvtár
esetben.
0,18 ifm
1 iratcsomó
Levéltári szekrény, 
középsõ polc
LEVÉL
ÉS 
IRA
TTÁR
– || –
– || –
– || –
– || –
– || –
– || –
background image
Az Evangélikus Országos Levéltár honlapja: 
http://eol.lutheran.hu
Az evangélikus egyházi levéltárak adatai a MELTE (Ma-
gyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete) honlapján: 
http://www.melte.hu/?q=node/39
KERTÉSZ Botond (szerk.): Útmutató az egyházközségi
levéltárak  értékeinek  védelméhez. 
Budapest,  MELTE,
2000. Interneten elérhetõ: 
http://archivum.piar.hu/melte/?q=node/42
Az  állami  levéltári  törvény  (1995.  évi  LXVI.),  melyet
több alkalommal módosítottak. Interneten elérhetõ: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=9
9500066.TV
NKÖM  (minisztériumi)  rendelet  a  közlevéltárak  és  a
nyilvános  magánlevéltárak  (ide  tartoznak  az  egyházi
levéltárak) tevékenységével összefüggõ szakmai köve-
telményekrõl, 10/2002. (IV.13.). Interneten elérhetõ: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A
0200010.NKM
BÖRÖCZ Enikõ: Az Evangélikus Országos Levéltár (Bu-
dapest)  kéziratkatalógusa.  1850  elõtti  kéziratok. 
Buda-
pest, Országos Széchényi Könyvtár, 1993.
EMBER  Gyõzõ:  Levéltári  terminológiai  lexikon. Buda-
pest, Akadémiai Kiadó, 1982.
Iratkezelõ  és  irattáros  ismeretek.  Jegyzet  a  középfokú
irattáros tanfolyamok résztvevõi és oktatói számára. 
2.,
bõvített  kiadás.  Budapest,  Magyar  Országos  Levéltár,
2000. (Levéltári módszertani és oktatási füzetek 6.)
Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltá-
ros  és  a  levéltári  kezelõ  tanfolyamok  hallgatói  részére,
I–II. rész. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1998.
Levéltári  ismeretek  kézikönyve. Budapest,  Tankönyvki-
adó, 1980.
A Magyarországi Ág. Hitv. Ev. Egyetemes Egyház levéltá-
rának  jegyzéke, 
I.  kötet  1791.  évig.  Budapest,  Kellner
ny., 1912.
A Magyarországi Evangélikus Egyház levéltári anyagának
fondjegyzéke. 
Budapest,  Új  Magyar  Központi  Levéltár,
1983.  (A  magyarországi  egyházi  levéltárak  fondjegy-
zékei III.)
Az  Evangélikus  Országos  Levéltár  által  ajánlott  szak-
restaurátor (2009-es adat)
OSZK – Soros Könyvrestaurátor Mûhely, 1152 Bu-
dapest, Régi Fóti út 77. Vezetõ: Simon Imola, tel.:
06-1-306 45 74, mobil: 06-20-377 39 43. 
LEVÉL
ÉS 
IRA
TTÁR
20
A BÕVEBB TÁJÉKOZÓDÁST SEGÍTÕ INFORMÁCIÓK ÉS SZAKIRODALOM
background image
Az egyházi könyvtárak egyházi szakfelügyeletét az
Evangélikus Országos Könyvtár igazgatója látja el,
mely jogot a gyûjtemények tulajdonjogának tiszte-
letben tartásával, az egyházi szervezet vezetõivel
együttmûködve és az egyházmegyei gyûjteményi
megbízottak közremûködésével gyakorolja. 
[Gyûjteményi szabályrendelet, 4/2008, 24. §. (1)]
Egyházközségi  könyvtárnak  nevezünk  minden
olyan  egyházközségi  tulajdonban  lévõ  gyûjte-
ményt, amely bármely mennyiségû könyvbõl, fo-
lyóiratból  vagy  egyéb  könyvtári  dokumentumból
áll.  A  könyvek  között  kiemelkedõ  jelentõségûek
az ún. muzeális értékû, védett könyvek.
A muzeális értékû, védett könyv fogalma
1900 elõtti bekötött kézirat;
1701 elõtt bárhol, bármilyen nyelven megje-
lent könyv;
1701–1851  között  Magyarországon,  bármi-
lyen nyelven megjelent könyv;
1701–1851 között külföldön megjelent hun-
garikum (magyar vonatkozású könyv);
hagyatékokból származó, 1701–1851 között
külföldön megjelent, idegen nyelvû könyv;
minden olyan könyv (évkönyv, kis füzet) vagy
folyóirat, amelyet az egyházközség valamilyen ok-
ból  védettnek  tart  (pl.  díszalbum,  emlékkönyv,
gyülekezettörténet, gyülekezeti hírlevél stb.).
A muzeális, védett könyvek kezelése
Az egyházközségi vagyonleltár részeként kell
nyilvántartani; nem adható el;
a  muzeális  könyvekrõl  leírást  kell  készíteni
[ld. I. melléklet], és el kell azt küldeni az Evangé-
likus Országos Könyvtárba; amennyiben nem tud-
juk eldönteni, hogy muzeális-e a könyv (pl. hiány-
zik a címlapja), szakember tanácsát kell kérni; ha
nem tudjuk elkészíteni a muzeális könyv leírását,
küldjünk  a  címlapról  digitális  másolatot  az  Evan-
gélikus Országos Könyvtárba vagy kérjük szakem-
ber segítségét;
a védett, muzeális értékû könyveket betörés
ellen védett helyiségben kell tárolni (betörésbiztos
zár, rács, riasztó, páncélszekrény stb.);
a muzeális könyveket lehetõleg zárt szekrény-
ben tároljuk; a rosszabb állapotban lévõ köteteket
helyezzük könyvdobozba, tokba vagy tékába, eset-
leg kössük át széles pamutszalaggal (Köpper-szalag-
gal), spárgát ne használjunk; a térképeket összehaj-
tás nélkül vagy felcsavarva, tokban ajánlatos tárolni;
bármilyen,  a  könyv  állapotát  veszélyeztetõ
körülményrõl  értesíteni  kell  a  felettes  egyházi  és
könyvtári felügyelõ szervet;
elveszés,  megsemmisülés  esetén  a  felelõsség
megállapítása  végett  vizsgálatot  kell  folytatni  és
jegyzõkönyvet kell felvenni;
tûzbiztonsági szempontból a védett, muzeális
könyvekkel  rendelkezõ  egyházközségi  könyvtá-
rakban ajánlott a füstérzékelõ; 
KÖNYVTÁR
Egyházközségi könyvtárak kezelése
21
background image
tûz- és vízkár esetében azonnal fel kell venni
a kapcsolatot szakképzett restaurátorral;
muzeális dokumentumok javítását és kötését
csak szakrestaurátor végezheti;
muzeális könyveket csak kiállítások számára le-
het kölcsönözni, és az átvételi elismervényt az egy-
házközség  irattára  számára  iktatni  kell;  a  kölcsön-
zésrõl értesíteni kell az egyházmegyei gyûjteményi
megbízottat és az Evangélikus Országos Könyvtárat;
muzeális értékû könyvet fénymásolni tilos;
muzeális értékû könyv fényképezéséhez vagy
digitalizálásához az egyházközség lelkészének en-
gedélyén kívül szükséges az Evangélikus Országos
Könyvtár igazgatójának engedélye is;
olvasó muzeális könyvet csak felügyelet mel-
lett olvashat a lelkészi hivatalban vagy a szakgyûj-
temény olvasótermében.
Az egyházközségi könyvtár fizikai 
állapotának megõrzése, védelme
a könyveket összegyûjtve, egy helyen, lehetõ-
leg az egyházközség egyik irodájában kell õrizni;
a lelkész saját könyvtára és az egyházközségi
könyvtár  egymástól  jól  elkülöníthetõ  módon  ke-
zelendõ;
ha  a  lelkésznek  a  gyülekezet  egyik  tagja
könyvet ajándékoz, tisztázni kell, hogy az egyház-
községi könyvtár vagy a lelkész személyes könyv-
tára számára történt-e az adományozás;
KÖNYVTÁR
Sérült könyv dobozban
22
background image
a könyveket zárt könyvszekrényben vagy nyi-
tott  könyvespolcokon  kell  elhelyezni  (rendszeres
takarítással a por által okozott károsodás megaka-
dályozható);
100  évnél  régebben  megjelenõ  könyv  nem
kölcsönözhetõ, csak a lelkészi hivatalban, felügye-
let mellett olvasható;
a külsõ kölcsönzéseket vagy nyilvántartási fü-
zetben  ajánlatos  vezetni,  vagy  átadás-átvételi
jegyzéket kell készíteni;
gyúlékony anyagokat nem szabad a könyvek
közelében  tárolni;  legyen  a  helyiségben  széndi-
oxidos tûzoltó készülék;
a  helyiségben,  amelyben  a  könyveket  tárol-
ják, a hõmérséklet ne legyen 20 °C-nál magasabb
(megengedett:  16–20  °C);  a  magas  hõmérséklet
és alacsony páratartalom a papír, ill. a bõr s egyéb
kötés kiszáradásához, széttöredezéséhez vezet;
a  légnedvesség  (relatív  páratartalom)  45–55
% között lehet (optimális: 50 %); a magas páratar-
talom  a  penészgombák  és  egyéb  kártevõk  elsza-
porodásához vezet; a méréshez pár ezer forintért
lehet vásárolni a mûszaki boltokban hõmérséklet-
és páratartalom-mérõ berendezést;
nedvesség ne érje azt a helyiséget, ahol köny-
veket tárolunk (vízcsövektõl, beázástól óvjuk); 
padlón (kövön) még dobozban sem tároljunk
könyveket – az állványok vagy polcok legalább 10
cm-re legyenek a padlótól;
ha  nedvesség  éri  a  könyveket,  akkor  egy  jól
szellõzõ helyiségben (vagy szabad levegõn) szárít-
23
KÖNYVTÁR
Helytelenül tárolt, sérült könyvek
background image
suk ki õket, lehetõleg felállítva, legyezõsen kinyit-
va, idõnként a lapokat hajtogatva;
a penészes papírokat, könyveket el kell külö-
níteni,  mert  megfertõzi  egész  könyvtárunkat;  a
penészes  könyveket  fertõtleníteni  kell  –  ha  ezt
észleljük, szakemberhez kell fordulni;
a  fényviszonyok  tartósan  nem  emelkedhet-
nek  50  lux  fölé;  közvetlen  fénytõl  óvni  kell  a
könyveket, az ablakokra sötétítõt kell szerelni;
a könyvekben lehetnek rovarkártevõk (pl. élõ
könyvszú),  illetve  tavasszal,  szellõztetéskor  bele-
kerülhetnek a könyvekbe rovarok – ha ezt észlel-
jük, szakemberhez kell fordulni;
ragasztószalaggal  (pl.  cellux),  háztartásokban
használatos  ragasztókkal  nem  szabad  a  könyvet
javítani;  szakszerûtlen  javítás  helyett  forduljunk
szakemberhez.
Egyházközségi könyvtár feldolgozása
Az egyházi szervezetek kötelesek a tulajdonukban
lévõ könyvanyagról nyilvántartást (leltári jegyzéket)
készíteni,  melyben  az  értékes  mûveket  darabon-
ként tüntetik fel.
Az  [Evangélikus]  Országos  Könyvtár  a  leltári
jegyzék alapján ellenõrzi a gyûjteményi anyag álla-
potát, és javaslatot tehet a fenntartónak:
a) egyes értékes mûvek biztonságos és szakszerû
õrzésére, az elektronikus, illetve mechanikus véde-
lem biztosítására,
b) az értékes, illetve rossz állapotban lévõ köte-
tek restaurálására, biztonsági másolat készítésére,
c) az anyag áthelyezésére kiemelt egyházközségi
gyûjteménybe,  illetve  az  [Evangélikus]  Országos
Könyvtárba.
[Gyûjteményi  szabályrendelet,  4/2008,  24.  §.
(2)-(3)]
A könyveket elhelyezhetjük teológiai szakok és
témák  szerint  a  polcokon,  ábécé-rendben  vagy
egyéb,  a  használatot  megkönnyítõ  csoportosítás-
ban. A témák szerint csoportosított könyvek kap-
hatnak  külön  betûjelet  és  elláthatjuk  õket  külön
számokkal: pl. Egyháztörténet – E 1, E 2…; Bibli-
ák – B 1, B 2…; Történelem – T 1, T 2 stb. 
A  könyvek  legegyszerûbb  (nem  adatbázisban
történõ) feldolgozásának a módja:
a  polcokon  elhelyezett  könyveknek  leltári
számot kell adni; lehetõleg a folyószám-sorrendet
kövessük  –  1,  2,  3,  4  stb.  –,  mert  így  könnyen
helyre tehetõek, ill. ellenõrizhetõek a könyvek; az
egyházközség nevének a kezdõbetûjével is kezd-
hetjük a leltári számot: K 1, K 2, K 3 stb;
a  címlap  verzójára  (másik  oldalára)  rá  kell
nyomni  a  gyülekezet  pecsétjét,  és  a  könyv  leltári
számát a pecsét alá kell beírni – ne írjunk vagy pe-
csételjünk soha szövegre vagy képre, a lehetõ legki-
sebb betûkkel és számokkal írjuk ki a leltári számot;
könyvtári  nyomtatványokat  forgalmazó  bolt-
ban  (KELLO,  1134  Budapest,  Váci  út  19.)  lehet
leltárkönyvet  venni:  a  folyószámsorrenddel  ellá-
KÖNYVTÁR
24
Rendezett egyházközségi könyvtár
background image
tott  könyveket  a  leltárkönyvbe  kell  beírni  [ld.  II.
melléklet];  a  leltárkönyvet  célszerû  a  könyvekkel
együtt  a  zárt  könyvszekrényben  vagy  az  egyház-
község leltári jegyzõkönyveivel együtt õrizni;
a könyv adatait egyszerûsített módon táblázat-
ba (Microsoft Office Excel vagy OpenOffice Calc)
lehet leírni, ezáltal különbözõ szempontok szerint
kereshetünk  a  könyvek  között  vagy  valamilyen
adatbázisba késõbb áttölthetjük adatainkat; 
a táblázat a következõ mezõkbõl épüljön fel:
a  tulajdonos  egyházközség  neve;  leltári  szám;  a
szerzõ  vezetékneve;  a  szerzõ  keresztneve;  a
könyv címe (lehet rövidíteni); a fordító, szerkesz-
tõ neve; megjegyzés a címhez (pl. kézirat, hánya-
dik kiadás stb.); a kiadás vagy nyomtatás helye; a
kiadás  vagy  nyomtatás  éve;  a  kiadó  vagy  nyom-
dász neve; a könyv terjedelme (lapszám = l. vagy
darabszám  =  db);  a  könyv  mérete  (magassága
centiméterben);  a  kötet  tényleges  vagy  becsült
ára; a könyvek témája szerint egy vagy több tárgy-
szót is megadhatunk; a régi tulajdonos(ok) neve;
a  könyv  állapotára  vonatkozó  megjegyzések;
egyéb megjegyzések [ld. III. melléklet];
a könyvtári feldolgozással kapcsolatos kérdé-
sekkel  felkereshetõ  az  Evangélikus  Országos
Könyvtár.
KÖNYVTÁR
Rendezett egyházközségi könyvtár
Egyéb
Az egyházközség által kiadott könyvekbõl és
folyóiratokból, hírlevelekbõl két példányt köteles
példányként el kell küldeni az Evangélikus Orszá-
gos Könyvtárba.
A hosszú távú megõrzésre szánt digitális do-
kumentumokat  ajánlatos  idõnként  az  éppen  ak-
tuális számítógépes eszközre menteni, vagy olyan
szerveren  tárolni,  amelyen  rendszeresen  végez-
nek biztonsági mentést. A hálózaton számos cikk
foglalkozik a témával, ld. többek között: – www.
mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2005/netwsh
2005mi.ppt; 
UNESCO Charta a digitális örökség
védelmérõl: http://www.unesco.
hu/index.php?id=508&
type=node.
25
background image
KÖNYVTÁR
26
II. melléklet
background image
MELLÉKLETEK
I. Minta a muzeális 
könyvek bejelentéséhez
Az egyházközség neve:
……........……....................……..
A könyv jelzete: K 9
A könyv címe: 
[Biblia.  Germ.] Biblia,  das  ist  die  gantze  Heilige
Schrifft, deudsch D. Mart. Luther.
Megjelenési adatok: 
Wittemberg,  gedruckt  durch  Lorentz  Seuberlich,
1599.
Terjedelmi adatok: 
[28], 332; 372 ff. – 2° – plur. fig. xylogr. [sok fa-
metszet van benne]
Bibliográfiai azonosító: 
VD 16 B 2835
A kötet állapota:
Hiány: 1. rész: D3-6, E6, F6; 2. rész: Nnn6-Qqq6.
A kötésbõl csak a fatáblák maradtak fenn. A papír
gyûrött, rovarrágott és szakadt. A fûzés szétesett.
KÖNYVTÁR
27
background image
TULAJDONOS
EG
YHÁZKÖZSÉG 
NEVE
LEL
TÁRI 
SZÁM
SZERZÕ 
VEZETÉK
-
NEVE
SZERZÕ 
KERESZT
-
NEVE
könyv 
C
ÍME
FORDÍTÓ, 
szerk
esztõ
neve
Megjegyzés 
címhez 
kiadás 
vagy 
nyomtatás
HEL
YE
Egyházközség 
K 1
Luther
Martin
Kis kátéja
Prõhle Károly, ifj.
Budapest
neve
Egyházközség 
K 2 -
Evangélikus 
Budapest
neve
I-XVII.
naptár 1954-1970
Egyházközség 
K 3
Székács
József
A keresztyén  
6. kiadás
Budapest
neve
vallástan
katekizmusa
Egyházközség 
K 4
Porádek Swaté  
Nowé…wyd. Budapest
neve
… Passie
Egyházközség 
K 5
Passió
Törteli Lajos
2. kiad.
Budapest
neve
Egyházközség 
K 6 
Keresztyén 
7. kiad.
Budapest
neve
-1-3.
énekeskönyv
Egyházközség 
K 7
Oravala
Aukusti
A paraszt-
Podmaniczky Pál
2. kiad.
Budapest
neve
próféta
Egyházközség 
K 8
Bon-
Dietrich
Widerstand 
Bethge, Eberhard 13. Aufl.
München
neve
hoeffer
und Ergebung…
Egyházközség 
K 9
Biblia, das ist 
Luther, Martin
Wittemberg
neve
die gantze 
Heilige Schrifft…
Egyházközség 
K 10
[Biblia. Újszö-
MEÖT Bibliafor-
Budapest
neve
vetség.] Biblia: 
dító Szakbizott-
Istennek az Új-
sága
szövetségben 
adott kijelentése
^
28
III. melléklet
background image
kiadás 
vagy 
nyomtatás
ÉVE
kiadó 
vagy 
nyomdász
NEVE
TERJEDELEM
MÉRET 
kötet 
ÁRA
TÁRG
YSZÓ
régi 
tulajdonos(ok)
NEVE
könyv 
ÁLLAPOTÁRA
vonatk
ozó
MEGJEG
YZÉSEK
EG
YÉB 
MEGJEG
YZÉSEK
1953
Ev. Egyet. 
50 l.
14 cm
500
káté
Ajándék Ko-
Sajtóo.
vács Z-tõl.
1953-
Ev. Egyet. 
17 db
20 cm
8.500
naptár
Évenkénti vétel.
1969
Sajtóo.
1885
Kilián 
111 l.
21 cm
5.000
káté
Könyvtárrendezés
Frigyes
során került elõ.
1899
Koloman 
80 l.
16 cm
2.000
passió
Szakadt kötés.
Könyvtárrendezés
Róza
során került elõ.
1934
Fébé
23, [1] l. 15 cm
500
passió
Könyvtárrendezés
során került elõ.
1912
Hornyán-
VIII, 
16 cm
3.000
énekes-
Könyvtárrendezés
szky
508 l.
könyv
során került elõ.
3 példány.
1946
Ev. Evan-
378, 
24 cm
1.500
életrajz
Könyvtárrendezés
gélizáció
[1] l.
során került elõ.
1966
Chr. Kaiser
331 l.
19 cm
2.000
levelek
Ajándék B. I.-
nétõl, 1973
1599
Lorentz 
[28],
2
°
100.000 Biblia, 
József Lász- 
A kötésbõl csak 
Muzeális! Sok
Seuberlich
332; 
német
ló adomá-
a fatáblák ma-
fametszettel.
372 ff.
nya, 1963
radtak fenn.
A papír gyûrött,
rovarrágott és
szakadt. A fû-
zés szétesett.
Több levél hiányzik.
1977
Ref. Zsinati  350 l.
21 cm
800
Biblia, 
Könyvtárrendezés
Iroda
Újszövet-
során került elõ.
ség, 
magyar
^
29
background image
Evangélikus Országos Könyvtár honlapja:
http://konyvtar.lutheran.hu
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének a honlapja:
http://www.eke.hu/
22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyv-
tári  dokumentumok  kezelésével  és  nyilvántartásával
kapcsolatos szabályokról a „muzeális könyvtári doku-
mentumok nyilvántartása” menüpont alatt:
http://www.eruditio.hu/mokka-r/
Evangélikus könyvtárak hálózati katalógusa:
http://corvina.lutheran.hu:8080/WebPac/Corvina
Web
MOKKA-R,  a  régi,  muzeális  könyvek  (dokumentu-
mok) adatbázisa: 
http://www.eruditio.hu/lectio/mokka-r
http://www.eruditio.hu/lectio/mkdny
http://www.mokka.hu/?q=mokka-r/nyitolap
MOKKA – Magyar Országos Közös Katalógus: 
http://www.mokka.hu
Nemzetközi katalógus:
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
KASTALY  Beatrix:  A  könyvtári  állomány  megõrzése  és
védelme. 
Könyvtárosok  kézikönyve  4.  Szerk.  Horváth
Tibor és Papp István. Budapest, Osiris, 2002, 195–259.
KURTA  József:  Rövid  útmutató  egyházi  levéltárak  és
könyvtárak  védelméhez. 
In  Református  Szemle,  (99)
2006, 821–824.
PAPP Ivánné: Értékes könyveink számbavétele. In Lelki-
pásztor, XLV (1970), 225–231.
Régi könyvek és kéziratok. Tanulmánygyûjtemény. Ösz-
szeállította PINTÉR Márta. Budapest, Országos Széché-
nyi Könyvtár, 1974.
Az Evangélikus Országos Könyvtár által ajánlott szak-
restaurátor (2009-es adat)
OSZK – Soros Könyvrestaurátor Mûhely, 1152 Bu-
dapest, Régi Fóti út 77. Vezetõ: Simon Imola, tel.:
06-1-306 45 74, mobil: 06-20-377 39 43.
KÖNYVTÁR
A BÕVEBB TÁJÉKOZÓDÁST SEGÍTÕ INFORMÁCIÓK ÉS SZAKIRODALOM
30
background image
A muzeális jellegû tárgyak és gyûjtemények egyházi szakfelügye-
letét az [Evangélikus] Országos Múzeum igazgatója látja el, mely
jogot a gyûjtemények tulajdonjogának tiszteletben tartásával, az
egyházi szervezet vezetõivel együttmûködve és az egyházme-
gyei gyûjteményi megbízottak közremûködésével gyakorolja. A
gyûjteményi megbízott tevékenységérõl, az egyházmegye terüle-
tén lévõ egyházi épületek, mûtárgyak és egyéb értékek állagá-
ban bekövetkezett változásokról, illetve változatlanságokról
évente jelentést tesz a Gyûjteményi Tanácsnak.
[Gyûjteményi szabályrendelet, 4/2008, 30. § (1)-(5)]
Az  egyházközségek  tulajdonában  számos  ipar-,
képzõ- és népmûvészeti tárgy található. Érdemes
nemcsak  az  oltárfelszerelésekre  gondolnunk,  ha-
nem  pl.  lelkészportrékra,  hagyatékokból  szárma-
zó  tárgyakra,  bútorokra  stb.  Bizonytalanok  lehe-
tünk az adott tárgyak muzeális/védett értékét ille-
tõen, ezért a legfõbb alapelv az legyen: MINDEN-
RE VIGYÁZZUNK!
A  hivatal  kötelezõ  leltárjegyzékének  külön  ki
kell térnie ezekre a tárgyakra is. Minden lelkész-
váltáskor – beleértve több lelkésszel bíró gyüleke-
zetek esetében az egyik lelkész távozását is – eze-
ket a leltárokat ellenõrizni kell.
A leltárhoz ajánlatos – kizárólag belsõ használat-
ra  –  fotódokumentációt  készíteni  a  tárgyakról.  Ez
vagyonvédelmi és mûtárgyvédelmi szempontból is
fontos.  A  dokumentáció  lehetõleg  tartalmazzon
egy teljes nézetet és néhány részletfotót is.
A tárgyakat száraz, lehetõleg pormentes helyen
kell tárolni. A nemesfémbõl készült kegytárgyakat
páncélszekrényben, a többit jól zárható szekrény-
ben,  helyiségben  tároljuk.  Lakatlan  parókián,
könnyen  hozzáférhetõ  sekrestyében  semmilyen
kegytárgyat ne tároljunk! 
Festmények
a)  Olajképek  –  olajfestékkel,  rendszerint  vászon-
ra,  esetleg  fára  készült  alkotások.  Az  oltárképek
többsége ezzel a technikával készült. Az esetleges
jelzet és a stílus alapján több-kevesebb pontosság-
gal megállapítható a koruk, így értékük is. Az olaj-
képeket  nedvességtõl  védeni  kell.  Mivel  templo-
mainkat egyáltalán nem vagy csak részben fûtjük,
oltárképeink  állandó  veszélynek  vannak  kitéve.
Idõnként át kell vizsgálnunk. Ha kerek fehér vagy
sötét foltokat találunk az olajképeken, az gombás
fertõzés, és a levegõ túlzott páratartalmára utal. A
gombás  felületet  száraz  ecsettel  tisztítsuk  meg.
Súlyosabb  esetben  forduljunk  restaurátorhoz.
Portréinkat, egyéb olajképeinket függesztve tárol-
juk,  rendszeresen  portalanítsuk.  A  sérüléseket,
kagylósodott  felületet,  a  vakrámától  esetlegesen
elvált  részeket  semmiképpen  ne  kezeljük  ma-
gunk, forduljunk szakemberhez.
b) Akvarellek – vízfestékkel, papírra készült al-
kotások.  Oltárképként  nem  fordulnak  elõ.  Taná-
csos  üvegezett  keretben  függesztve  tárolni.  (Ez
grafikákra is érvényes.)
KEGYTÁRGY
AK, 
IP
AR
ÉS 
KÉPZÕMÛVÉSZETI 
ALK
O
TÁSOK
Az egyházközség tulajdonában lévõ 
kegytárgyak, ipar- és képzõmûvészeti 
alkotások kezelése
31
background image
Fatárgyak, -szobrok
a) Festett vagy festetlen, különféle fából készült fa-
ragványok díszítik sok helyütt oltárainkat, szószé-
keinket és keresztelõ medencéinket, illetve a pad-
végeket.  Legnagyobb  veszély  a  szuvasodás  és  a
nedvesség. Fertõzések esetén, különösen, ha elõ-
rehaladott,  szakemberhez  kell  fordulni.  A  sérült,
levált  darabokat  elkülönítve,  becsomagolva  meg
kell õrizni a helyreállítás érdekében. A portalaní-
tás  fontos,  ne  használjunk  semmiféle  vegyszert,
tisztítószert.  Ha  a  régi  festés,  aranyozás  kopott,
semmiképpen  ne  próbálkozzunk  házilagos  javí-
tással, átfestéssel.
b) Képkeretek. Eljárás ugyanaz.
c) Faragott gyertyatartók, csillárok. Házilag a fa
részeket  ne  javítsuk,  az  elektromos  rendszert  ér-
demes tízévente felülvizsgálni. Többit ld. fent. 
Fémtárgyak
Aranyozott,  ezüst,  ezüstözött,  sárga-,  illetve  vörös-
réz, bronz- és óntárgyak lehetnek oltári gyertyatar-
tók,  úrvacsorai  és  keresztelõi  edények,  csillár,  ke-
resztelõ  medence  fedele,  egyéb  díszítmények,  rá-
csok stb.
TILOS ezen tárgyak esetében a saját kezû beavat-
kozás. Pl.:
– forrasztás
KEGYTÁRGY
AK, 
IP
AR
ÉS 
KÉPZÕMÛVÉSZETI 
ALK
O
TÁSOK
Megrongálódott olajkép restaurálás elõtt
32
background image
– cinezés
– reszelés
– vágás
– csiszolópapír használata
– lakkozás
– Sidol használata
– háztartási súrolószerek, paszták (pl. Cif) haszná-
lata
– bármely más „javítás”.
Tisztítási javaslat: közvetlenül használat után az
úrvacsorai és a keresztelõi edényeket langyos víz-
zel kimossuk, és puha ruhával szárazra töröljük. 
a)  Réztárgyak  tisztítása  bezöldült,  ill.  megszür-
kült felület esetén: 3 dl forró vízben 1–1 evõkanál
sót és ecetet oldjunk fel. Ezzel az oldattal és erõ-
sebb felületû vászonnal dörzsöljük végig a tárgyat,
majd öblítés után töröljük szárazra.
b) Óntárgyak. Az ólom és ón vegyületei mérge-
zõek, ezért ne használjuk úrvacsoraosztásra. Tisz-
tításuk:  forró  mosószeres  vízzel  mossuk  át  a  tár-
gyakat,  öblítés,  szárazra  törlés.  A  tárgyakat  17  °C
alatt, illetve tölgyfából készült szekrényben ne tá-
roljuk. Tilos az ónedényeket sugárzó hõnek kiten-
ni, pl. benne vizet melegíteni. 
c) Ezüst tárgyak. Meleg vízzel öblítés, puha ruhá-
val áttörlés. Ha a tárgy fényével nem vagyunk elé-
gedettek,  akkor  kizárólag  ezüst  polírozására  ké-
szült,  kereskedelmi  forgalomban  található  folyé-
kony szerrel, tisztítókendõvel ápolhatjuk. (Vigyázat!
33
KEGYTÁRGY
AK, 
IP
AR
ÉS 
KÉPZÕMÛVÉSZETI 
ALK
O
TÁSOK
Megrongálódott olajkép restaurálás közben
background image
Ezüstözés esetében a bevonat minden polírozással,
fényesítéssel  kopik.)  Nagyon  régen  tisztított,  befe-
ketedett tárgy esetében forduljunk szakemberhez.
d) Az aranyozott tárgyak bevonata igen vékony
és  sérülékeny,  ezért  a  polírozó  szerektõl  tartóz-
kodjunk.  A  felhasználható  törlõkendõ  vagy  szar-
vasbõr ékszerboltokban kapható.
Textilek
A pamut-, selyem-, vászon-, gyapjúszövetû vagy
-hímzésû  terítõk  nagyjából  egyforma  gondosko-
dást igényelnek.
a) Tárolásuk. Száraz, hûvös, pormentes helyen
(zárt,  átszellõztethetõ  szekrényben).  Mivel  a  haj-
togatás  egyes  anyagokban,  hímzésekben  mara-
dandó  nyomot  hagy,  ezért  kerüljük!  Lehetõleg
34
KEGYTÁRGY
AK, 
IP
AR
ÉS 
KÉPZÕMÛVÉSZETI 
ALK
O
TÁSOK
Kehely tisztítás elõtt és után
Helytelenül tárolt, meggyûrõdött olajkép
background image
textilhengerre  (méteráru  tárolására  használják,
ilyen  üzletekbõl  kérhetõ)  feltekerve  tároljuk,  víz-
szintes  helyzetben.  Molyirtó  használata  és  rend-
szeres cseréje a tároló szekrényben kötelezõ. Vi-
gyázzunk, a textilekkel ne érintkezzék!
b) TILOS: történeti értékû vagy korú textilek há-
zilagos tisztítása, a tisztítás és mosás nélküli vasa-
lás, a forró vasalás. TILOS a forró vízben történõ
mosás, az erõs mosószerek, folttisztítók és klóros
szerek (hypo) használata. 
c) Nagyobb sérülés javítása céljából forduljunk
szakemberhez.
KEGYTÁRGY
AK, 
IP
AR
ÉS 
KÉPZÕMÛVÉSZETI 
ALK
O
TÁSOK
Példa az egyházközség tulajdonában
lévõ tárgyak nyilvántartására
A leltárhoz, amely az átadás-átvételi jegyzõköny-
vek állandó melléklete, az alábbi rendszerû táblá-
zatot kérjük kitölteni. (A táblázat az érvényes mú-
zeumi, iparmûvészeti szakanyag nyilvántartásá-
hoz kiadott leltárkönyvek alapján készült.)
A tárgyak leírásában – ha szükséges –
segítséget  nyújt  az  Evangélikus
Országos Múzeum.
35
A restaurátor által helyrehozott kép
background image
KEGYTÁRGY
AK, 
IP
AR
ÉS 
KÉPZÕMÛVÉSZETI 
ALK
O
TÁSOK
36
LELTÁRI SZÁM
MEGNEVEZÉS
DARAB
LEÍRÁS
1987.1
oltárkép
1
Krisztus a kereszten, mellékalakok nélkül. 
A háttérben, sötét égbolt elõtt egy város 
körvonalai. A kép alsó sávján felirat: 
Megszenteltettünk a Jézus Krisztus tes-
tének egyszer való áldozattyának általa.
1987.2
kehely
1
Sima, fényes felületû, díszítetlen kehely. 
Összecsukható. Vsz. tábori lelkészi készletbõl.
1987.3
kehely
1
Sima felületû, harangszerûen szélesedõ 
cuppa, levelekkel díszített cuppakosár. 
A nodus 6 szögletû, foglalt ékkövekkel. 
A talp 6 karéjos, peremén körbefutó 
filigrándísszel.
1992.4
oltárterítõ
1
Sötétzöld selyem, fehér liliomokkal, 
arany rojttal.
2008.5
gyertyatartó
2
Aranyozott, kagylódíszekkel és levelekkel 
tagolt szár, 3 csigában végzõdõ láb.
background image
KEGYTÁRGY
AK, 
IP
AR
ÉS 
KÉPZÕMÛVÉSZETI 
ALK
O
TÁSOK
KOR
KELETKEZÉS 
KÉSZÍTÕ
ANYAG,
MÉRET
ÁLLAPOT
HELYE
TECHNIKA
19. sz. 
Nyugat-Magyar-
ismeretlen
olaj, vászon
268x125 cm
Megfelelõ
eleje
ország
1940 
ismeretlen
ipari
nikkelezett 
M: 18,3 cm
körül
réz
d/cuppa: 9,2 cm
d/talp: 10 cm
17. sz.
vsz. Pozsony 
ismeretlen; KN 
ezüst (egykor  
M: 21,3 cm
Az aranyozás
környéke
mesterjegy (egye-
aranyozva);
d/cuppa: 10, 4 cm
nagyrészt leko-
lõre feloldatlan)
ötvösmunka
d/talp: 10,6 cm
pott. 3 ékkõ 
elveszett.
A talpon hor-
padás. Restau-
rálásra szorul.
20. sz. 
vsz. Vas megye
ismeretlen (a gyüle-
selyem, selyem-
M: 316x97 cm + 
Ép. A hímzés 
eleje
kezet asszonyainak 
szál, fémszálas 
rojt (8 cm)
kicsit meg-
felajánlása)
rojt; laposhímzés
fakult.
18. sz. 
Nyugat-Magyar-
ismeretlen
hársfa, aranyfüst; 
M: 78 cm
Ép, szúmentes.
közepe
ország vagy 
faragott
talp sz.: 19 cm
Az aranyozás
Ausztria
a felsõ része-
ken kicsit meg-
kopott. Viasszal 
enyhén 
szennyezett.
37
background image
Evangélikus Országos Múzeum honlapja:
www.evangelikusmuzeum.hu
Restaurálással foglalkozó honlapok:
http://www.hoppmuzeum.hu/muhely.php
http://festmenyrestauralas.lapunk.hu/?modul=
oldal&tartalom=108572
http://www.chemonet.hu/hun/teazo/gyujt/kemia.
html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Restaur%C3%A1l%C
3%A1s
BAKAYNÉ  PERJÉS  Judit:  Raktározás,  tárolóeszközök  és
csomagolóanyagok. 
Budapest, NKÖM, 2005.
BARDOLY  István  –  HARIS  Andrea  (szerk.):  A  magyar
mûemlékvédelem  korszakai. 
Budapest,  OMvH,  1996.
(Mûvészettörténet-Mûemlékvédelem IX.)
BUZINKAY Péter: Mûkincsem van – mit tegyek, mit te-
hetek? 
Budapest, KÖH, 2004. 
CSERHÁTI  József  –  ESZE  Tamás:  Egyházi  épületek  és
mûtárgyak  gondozása. 
Budapest,  Képzõmûvészeti
Alap, 1971.
DÁVID  Katalin:  Magyar  egyházi  gyûjtemények  kincsei.
Budapest, Corvina Kiadó, 1981. 
DERCSÉNYI Dezsõ: Mai magyar mûemlékvédelem. Bu-
dapest, Magvetõ Kiadó, 1980.
FOGARASI  Zsuzsa:  Hogyan  gondozzuk  klenódiumain-
kat? 
Kecskemét, Ráday Múzeum, 2006.
KISS László: Ezüst- és porcelánjelzések. Pozsony, 2004.
KÕSZEGHY  Elemér:  Magyarországi  ötvösjegyek  a  kö-
zépkortól  1867-ig. 
Budapest,  1936  (reprint  kiadás:
Közgyûjtemények Országos Fõfelügyelõsége).
NÉMETH Gábor: Ónedények. Budapest, Múzsák Köz-
mûvelõdési  Kiadó,  1983.  (Évezredek,  évszázadok  kin-
csei).
PUSZTAI  László:  Öntöttvasmûvesség  Magyarországon
(63. Öntészeti Világkongresszus tiszteletére). 
Budapest,
Országos  Magyar  Bányászati  és  Kohászati  Egyesület,
1998.
SZENTKIRÁLYI  Miklós:  Még  egyszer  a  restaurálásról  –
Quot homines, tot sententiae (Ahány ember annyi véle-
mény)
. In Örökség, 12 (2008), 6. szám, 16–17.
KEGYTÁRGY
AK, 
IP
AR
ÉS 
KÉPZÕMÛVÉSZETI 
ALK
O
TÁSOK
38
A BÕVEBB TÁJÉKOZÓDÁST SEGÍTÕ INFORMÁCIÓK ÉS SZAKIRODALOM
background image
SZENTKIRÁLYI Miklós – SZABÓ ÉVA: Festmények rönt-
genvizsgálata. 
In  Magyar  Radiológia,  (79)  2005,  6.
szám, 298–340.
SZENTKIRÁLYI  Miklós:  A  Restaurátorok  Egyesülete,  a
Restaurátor  Kamara  szükségessége.  
In  Mûemlékvéde-
lem, XLVII (2003), 6. szám, 386–390.
SZENTKIRÁLYI  Miklós:  A  Magyar  Restaurátorkamara
Etikai Kódexe. 
In Magyar Mûvészeti Fórum, 1998, 1–2.
TENKE  Sándor  (fõszerk.):  Magyar  református  egyházak
javainak  tára:  a  határontúli  református  gyülekezetek
templomai, felszerelési tárgyai, könyv és iratanyaga. 
Bu-
dapest,  Országos  Református  Gyûjteményi  Tanács,
1999-.
VELLEDITS Lajos: A restaurálás. Budapest, Corvina Ki-
adó, 1981. (Mûhelytitkok).
ZOMBORI István (szerk.): Katolikus múzeumok és kincs-
tárak  Magyarországon. 
Budapest,  Magyar  Egyháztörté-
neti Enciklopédia Munkaközösség, 2001.
KEGYTÁRGY
AK, 
IP
AR
ÉS 
KÉPZÕMÛVÉSZETI 
ALK
O
TÁSOK
Textilek helyes tárolása
39
background image
Elsõ alapvetés:
Inkább javítsunk rendszeresen, mint építsünk
nagy ritkán! 
A  karbantartás  célravezetõbb  és  gazdaságo-
sabb, mint a felújítás. 
Második alapvetés:
A  kis  hibát  szüntesd  meg,  s  ne  várd  meg  a
nagy károsodásokat!
A  helyi  beázásokból  végül  a  vezérgerenda
korhad el.
Harmadik alapvetés:
Minden, ami megtartható, tartsuk meg!
Mûemléket történeti anyagokkal és történeti
technikákkal, hiteles módon kell megõrizni!
A kicserélt, újjáépített elem már nem mûem-
lék, csak utánzat, történeti értéke elveszett.
Negyedik alapvetés:
Mûemlékhez  értõ  építész  vagy  mérnök  5
évenként vizsgálja felül a mûemlék általános
állapotát!
A  szakember  pénzbe  kerül,  de  sok  kiadást
megelõzhet a kellõ idõben feltárt baj.
Ötödik alapvetés:
Keresd a vizet!
Bármilyen  falrepedés  és  süllyedés,  vakolat-
mállás, felázás oka rendszerint az el- és befo-
lyó vízben keresendõ. 
Az épület károk 90–95%-a összefügg a vízel-
vezetés és szigetelés hiányával. 
Hatodik alapvetés:
A  tetõt,  a  csatornát,  tél  elõtt  és  tél  után,  ki
kell javítani és tisztítani!
A rendszeresen átvizsgált vízelvezetõ elemek
megelõzik a súlyos károkat.
Hetedik alapvetés:
Fát, bokrot olyan messzire ültesd a faltól, ami-
lyen magasra nõ majd a telepített növény! 
A vízháztartás legyen állandó és egyenletes –
térben és idõben.
Nyolcadik alapvetés:
A fal külsõ tövében ne virágos kert és ne be-
ton járda legyen, hanem õsgyep!
Az alapok túlzott kinyitása (kapált kert), vagy
túlzott  bezárása  (épület  körüli  járda)  árt  az
épület vízháztartásának.
Kilencedik alapvetés:
A fal belsõ vizesedését ne lambériával takar-
juk le! A lambéria nem old meg semmit, csak
eltakarja a létrejövõ gombafertõzést.
Tizedik alapvetés:
A  tetõrõl  lefolyó  víz  a  fal  tövétõl  2–3  m-re
ömöljék ki a csatornából, s onnan is árokban
vagy lejtõn el kell vezetni!
MÛEMLÉKVÉDELEM 
40
A mûemlékvédelem és karbantartás 
tizenhárom+1 alapvetése
background image
Hiába  gyûjtjük  össze  a  csapadékvizet,  ha
nem vezetjük el, nagy károkat idézünk elõ.
Tizenegyedik alapvetés:
Cement és mûgyanta felhasználása mûemlék
esetében kerülendõ! 
A cementkõ és mûgyanta vízzáró, zsugorodó
és sokkal erõsebb az átlagos vakolatnál, ezért
annak  kiegészítésére,  pótlására  nem  alkal-
mas.
Tizenkettedik alapvetés:
Az  oltárok,  szobrok,  képek  átfestése  tilos!  A
mûtárgyak lakkos és olajfestékes bemázolása 
az alapanyagukat bezárja, befülleszti.
A  mûtárgyakra  megfontolatlanul  rákent  fes-
tékanyagot  sokszor  milliós  költséggel  lehet
csak eltávolítani.
Tizenharmadik alapvetés:
Engedély nélkül, átgondolatlanul ne véssünk
a falakban, a vakolatot ne verjük le!
Több száz éves falfestés a vakolat alatt is le-
het, ott is, ahol nem látszik.
+1 alapvetés:
Legyünk jóban a KÖH szakembereivel!
Sokat segíthetnek nekünk, ha okosan kihasz-
náljuk szakértelmüket.
A Hivatal nem ellenség. Ha bírál, ha kifogá-
sol, sokszor csak a munkáját végzi.
MÛEMLÉKVÉDELEM 
Helytelen tárolás
41
background image
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
http://www.koh.hu/
Mûemlékek
http://muemlekem.hu/
http://muemlek.lap.hu/
BARABÁS Jenõ – GILYÉN Nándor: Vezérfonal né-
pi  építészetünk  kutatásához. 
Budapest,  Mûszaki
Kiadó, 1979.
DOBOS Lajos: Magyar mûemlékek. 2. kiadás. Bu-
dapest, Képzõmûvészeti Alap, 1978.
FEJÉRDY  Tamás:  Mûemlékem  van  –  mit  tegyek,
mit tehetek? 
Budapest,  KÖH, 2003. 
GERÕ  László:  Magyar  mûemléki  ABC. Budapest,
Mûszaki Kiadó, 1984. 
KÁLDI Gyula – VÁRALLYAY Réka (szerk.): Útmu-
tató  épített  és  tárgyi  örökségünk  megóvásához.
Budapest, KÖH és Teleki László Alapítvány, 2004.
KRÄHLING  János:  Evangélikus  templomok  a  mai
Magyarországon. 
Budapest, Nemzeti Tankönyvki-
adó, 2004. (Veszendõ templomaink III.)
Magyar  mûemlékvédelem  1  –  :  az  Országos  Mû-
emléki  Felügyelõség  évkönyve. 
Budapest,  OMV-
KÖH, 1960-.
PASZTERNÁK István: Régészeti örökségünk védel-
mében – mit tegyek, mit tehetek? 
Budapest, KÖH,
2003.
MÛEMLÉKVÉDELEM 
42
Elhanyagolt, vízes állapot
A BÕVEBB TÁJÉKOZÓDÁST SEGÍTÕ INFORMÁCIÓK ÉS SZAKIRODALOM
background image
Egyházközségi gyûjtemények 
megõrzéséért felelõs személyek
Az  egyházközség  lelkésze  (igazgató  lelkésze)  és
felügyelõje
Egyházközségi gyûjtemények egyházi
felügyelõje
Esperes, egyházmegyei elnökség, MEE Gyûjtemé-
nyi  Tanácsa  (http://gyt.lutheran.hu),  egyházme-
gyei gyûjteményi megbízott
Egyházi levéltárak ágazati szakmai
felügyelõje
Evangélikus Országos Levéltár, igazgató
1085 Budapest, Üllõi út 24.
06-1-317 18 26
eol@lutheran.hu
Egyházközségi könyvtárak ágazati
szakmai felügyelõje
Evangélikus Országos Könyvtár, igazgató
1085 Budapest, Üllõi út 24.
06-1- 317 25 32
konyvtar@lutheran.hu
Az egyházközségek tulajdonában lévõ
tárgyak kezelésének ágazati szakmai
felügyelõje
Evangélikus Országos Múzeum, igazgató
1052 Budapest, Deák tér 4.
06-1-317 41 73
eom@lutheran.hu
Az egyházközségi épületek és 
mûemlékek egyházi szakmai 
tanácsadója
Magyarországi Evangélikus Egyház, Országos 
Iroda, Építési és Mûemléki Osztály
1085 Budapest, Üllõi út 24.
06-1-429 20 33
http://orszagos.lutheran.hu/osztalyok/
epitesi-es-muemleki-osztaly
A Gyûjteményi Tanács tagjai 
(2006–2012)
Alpárné  Szála  Erzsébet,  Antal  Mária,  Czenthe
Miklós,  Harmati  Béla  László,  Hubert  Gabriella,
Jáni János, Kertész Botond, Keveházi László, Kon-
dor  Péter,  Koszorús  Oszkár,  Mányoki  János,
Szalipszki Péter.
SZAKFELÜGYELETEK
Szakfelügyeletek
43
background image
background image
IV. fejezet – Egyházmegyei 
gyûjteményi megbízott 
és egyházmegyei elnökség
11.§ (1)  A  gyûjteményi  megbízott  az  egyházme-
gye választott tisztségviselõje. A tisztségviselõ sze-
mély adatairól (név, cím, telefon stb.) a Gyûjtemé-
nyi  Tanácsot  haladéktalanul  tájékoztatni  kell.
Amennyiben az egyházmegyében nem került sor
gyûjteményi megbízott megválasztására, feladatát
az esperes látja el. 
(2)  Gyûjteményi  megbízott  könyvtári,  levéltári
vagy múzeumi érdeklõdésû vagy szakképzettségû
személy lehet. 
(3)  A  gyûjteményi  megbízott  munkájában  szo-
rosan  együttmûködik  az  egyházmegye  esperesé-
vel és felügyelõjével, akik segítik munkáját. 
(4)  A  gyûjteményi  megbízottak  szakmai  fel-
ügyeletét  a  könyvtári,  levéltári  és  múzeumi  ága-
zatvezetõk  látják  el.  Az  ágazatvezetõk  szükség
esetén  javaslatokat  tesznek  a  gyûjteményeket
fenntartó egyházi szervezetek felé. 
(5)  Az  egyházmegyei  gyûjteményi  megbízott
évente  beszámolási  kötelezettséggel  tartozik  az
egyházmegyei közgyûlésnek és a Gyûjteményi Ta-
nácsnak. 
12.§ (1) A gyûjteményi megbízott feladata:
a)  az  egyházmegyei  gyûjteményi  –  részletes,
helyes  és  teljeskörû  adatokat  tartalmazó  –  nyil-
vántartás vezetése, valamint a nyilvántartás adata-
inak megküldése az ágazati szakfelügyeletet ellátó
országos gyûjtemények részére, 
b) az egyházmegyéhez tartozó egyházi szerve-
zetek gyûjteményi jellegû anyagairól (könyvek, le-
véltári iratok, kegytárgyak) készült nyilvántartások
vezetésének  felügyelete,  az  elkészült  nyilvántar-
tások összegyûjtése és egységes – egyházi szerve-
zetenkénti, gyûjteményi munkaágankénti – rend-
szerezése,
c)  a  gyûjteményi  anyagban  történt  bármilyen,
tudomására jutott változás nyilvántartásba történõ
feljegyzése, valamint a nyilvántartott gyûjteményi
tárgy állapotának változása (lopás, rongálás, állag-
romlás,  elveszés,  kölcsönadás,  restaurálás,  hely-
változtatás)  esetén  az  egyházmegye  vezetõségé-
nek  és  az  országos  gyûjteményeknek  haladékta-
lan értesítése.
(2)  A  gyûjteményi  megbízott  (1)  bekezdésben
meghatározottakon túli részletes feladatait az egy-
házmegyei szabályrendelet és a munkaköri leírás
tartalmazza. 
FÜGGELÉK
Függelék
4/2208 (XII. 4.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET AZ EGYHÁZI GYÛJTEMÉNYEK
MÛKÖDÉSÉRÕL (részlet)
45
background image
13.§ (1) A gyûjteményi anyagok megfelelõ õr-
zése  és  ellenõrzése  az  egyházmegye  elnökségé-
nek feladata. 
(2) Az esperes háromévenkénti általános vizsgá-
latának elengedhetetlen része a gyûjteményi anyag
– levéltári, könyvtári anyag és kegytárgyak – leltár
szerinti ellenõrzése és megfelelõ õrzési állapotuk
vizsgálata. 
(3) Az esperes lelkészváltás esetén gondoskodik
a  könyvtári,  levéltári  és  muzeális,  valamint  a  ki-
emelt  értékû  anyagok  leltár  szerinti  átadásáról,
melyrõl  részletes  átadási-átvételi  jegyzõkönyvet
kell készíteni. 
(4) Amennyiben az esperes bármifajta rendelle-
nességet, eltérést észlel a gyûjteményi anyag nyil-
vántartásában, haladéktalanul értesíti az országos
gyûjteményeket. 
(5) Ha az esperesi látogatás során kiderül, hogy
az egyházközség a tulajdonában levõ gyûjteményi
anyagokat nem képes szakszerûen õrizni és kezel-
ni, az esperes kezdeményezi – tulajdonjog tiszte-
letben tartása mellett – a tárgyak ideiglenes vagy
végleges beszállítását biztos õrzési helyre (egyház-
megyei gyûjtemény, országos gyûjtemények). 
14.§ (1) Az egyházmegyék a területükön mûkö-
dõ  egyházi  szervezetek  gyûjteményi  anyagának
biztonságos  õrzése  és  kezelése  érdekében  egy-
házmegyei vagy egyházkerületi gyûjteményt hoz-
hatnak létre (pl. regionális gyûjtõlevéltárat). 
(2)  Az  egyházmegyei  és  egyházkerületi  gyûjte-
mény  létrehozásához  a  Gyûjteményi  Tanács
egyetértõ szakmai véleménye és a zsinat hozzájá-
rulása  szükséges.  E  gyûjtemények  mûködésére  a
kiemelt  egyházi  gyûjteményekre  vonatkozó  elõ-
írásokat kell alkalmazni. 
V. fejezet
Egyházi szervezetek gyûjteményei
15.§ (1) Az egyházi szervezetek felelõsek a tulaj-
donukban  levõ  gyûjteményi  anyag  szakszerû  és
hiánytalan megõrzéséért. 
(2)  Az  egyházközségekben  a  lelkész  és  a  fel-
ügyelõ feladata a gyûjteményi anyagok megõrzé-
se, illetve annak kezelése.
(3) Egyházi szervezet a gyûjteményi anyagának
kezelésére  könyvtárost,  levéltárost  választhat,
akiknek feladatkörét, megbízási idejét az egyházi
szervezet szabályrendeletben rögzíti.
16.§ (1) A gyûjteményi anyagok szakszerû õrzé-
se és kezelése érdekében az egyházi szervezet a
tulajdonában levõ könyvtári, levéltári és muzeális
értékekrõl nyilvántartást vezet, mely a vagyonlel-
tár szerves részét képezi.
(2) A gyûjteményi anyagokról készült nyilvántar-
tást az egyházi szervezet köteles eljuttatni a terüle-
tileg  illetékes  egyházmegyei  gyûjteményi  megbí-
zottnak,  valamint  a  gyûjteményi  anyagokban  tör-
tént bármilyen változás (káreset, kölcsönzés, gyara-
FÜGGELÉK
46
background image
podás) esetén haladéktalanul köteles az egyházme-
gyei gyûjteményi megbízottat értesíteni. 
(3) Amennyiben az egyházi szervezet nem tud-
ja biztosítani a biztonságos õrzés és szakszerû ke-
zelés  feltételeit  –  különösen  is,  ha  a  tulajdonuk-
ban levõ anyag országosan is kiemelkedõ értéket
képvisel  –,  tulajdonjoga  fenntartásával  a  gyûjte-
ményi tárgyat átadhatja az egyházmegye vagy az
országos gyûjtemények kezelésébe. 
17.§ (1)  A  gyûjteményi  anyagok  kezelõjének
változása  esetén  a  leltár  szerinti  átadás  a  felettes
egyházi  elnökség  szakszerû  felügyelete  mellett
történik.  Az  egyházközség  elnökségében  történt
változás esetén az esperes, illetve az általa megbí-
zott lelkész intézkedik az egyházközség tulajdonát
képezõ gyûjteményi anyagok (kegytárgyak, levél-
tári és könyvtári anyag) leltár szerinti átvételérõl és
megõrzésérõl. 
(2)  Egyházi  szervezetek  összevonása,  társítása,
megszüntetése esetén a jogutód szervezet köteles
gondoskodni  a  gyûjteményi  anyagok  megfelelõ
elhelyezésérõl.
VI. fejezet
Kiemelt egyházi gyûjtemények 
és védett anyagok
18.§ (1) A jelentõs értéket õrzõ egyházi szerveze-
tek, az egyéb feltételek megléte esetén – a Gyûj-
teményi Tanács ajánlása, és a zsinat hozzájárulása
alapján  –  kiemelt  egyházi  gyûjteményt  (könyvtá-
rat, levéltárat, egyháztörténeti és egyházmûvésze-
ti gyûjteményt) hozhatnak létre.
(2) A Gyûjteményi Tanács ajánlása esetén az or-
szágos  presbitérium  kezdeményezheti  a  kiemelt
egyházi gyûjtemény államilag nyilvántartott szak-
gyûjteménnyé minõsítését. 
19.§ (1) A fenntartó presbitériuma mûködteti és
felügyeli a kiemelt egyházi gyûjteményt, mely er-
re a célra gyûjteményi bizottságot hozhat létre.
(2)  A  kiemelt  egyházi  gyûjtemény  kezelésével
külön munkatársat kell megbízni (könyvtáros, le-
véltáros). 
(3)  A  kiemelt  egyházi  gyûjtemények  kezelésé-
nek  módjáról  az  egyházi  szervezet  gyûjteményi
szervezeti  és  mûködési  szabályzatot  hoz  létre,
melyet  az  egyházi  szervezet  presbitériuma  fogad
el. A szervezeti és mûködési szabályzatot – elfoga-
dás elõtt, vagy módosítás esetén – szakmai véle-
ményezésre a Gyûjteményi Tanácsnak is meg kell
küldeni. 
(4)  A  kiemelt  egyházi  gyûjtemények  szakmai
felügyeletét  a  Gyûjteményi  Tanács  látja  el.  A  ki-
FÜGGELÉK
47
background image
emelt egyházi gyûjtemények munkájukról évente
kötelesek beszámolni a Gyûjteményi Tanácsnak. 
20.§ (1) A kiemelt egyházi gyûjteményt fenntar-
tó egyházi szervezet köteles fenntartási kötelezett-
ségének  eleget  tenni,  így  különösen  a  megfelelõ
épületet,  infrastruktúrát,  berendezést,  valamint  a
mûködési költségeket biztosítani. 
(2) A kiemelt egyházi gyûjtemény mûködési ke-
rete az egyházi szervezet költségvetésében elkülö-
nülten jelenik meg. 
(3) A kiemelt egyházi gyûjtemények jogosultak
az  országos  gyûjteményi  keretbõl  való  támoga-
tásra, melyrõl a Gyûjteményi Tanács dönt. Az or-
szágos gyûjteményi támogatás esetén a fenntartó
a  Gyûjteményi  Tanácsnak  évente  köteles  elszá-
molni. 
(4)  Az  államilag  nyilvántartott  egyházi  gyûjte-
mények – a mindenkori állami jogszabályok ren-
delkezései szerint – juthatnak állami és egyéb tá-
mogatáshoz. 
(5)  A  kiemelt  egyházi  gyûjtemények  rendelke-
zésére bocsátott, kiemelten is az országos gyûjte-
ményi  és  az  állami  támogatásból  beszerzett  mû-
ködési eszközökrõl külön gyûjteményi leltárt kell
készíteni. 
(6) A kiemelt egyházi gyûjtemények mûködésé-
re szolgáló helyiségek és eszközök kizárólag gyûj-
teményi célt szolgálnak, ez alól csak a Gyûjtemé-
nyi Tanács adhat felmentést.
FÜGGELÉK
48
21.§ (1)  Az  egyházi  gyûjteményekben  õrzött
különlegesen  értékes  anyagok,  illetve  a  gyûjte-
mény egy része – a Gyûjteményi Tanács javaslata,
és az országos presbitérium határozata alapján –
védetté nyilváníthatók. 
(2) A védett anyagokról a Gyûjteményi Tanács
nyilvántartást vezet, azok szakszerû õrzését és ke-
zelését  az  országos  gyûjtemények  által  közvetle-
nül is ellenõrizheti. 
(3)  A  védett  gyûjteményi  anyagok  kezelésére
(megõrzés,  selejtezési,  elidegenítési  tilalom,  a
hozzáférhetõség biztosítása stb.) – az állami jog-
szabályok  figyelembevételével  –  a  gyûj-
teményi munkaágakra vonatkozó
szabályrendeleti  elõíráso-
kat kell alkalmazni.
background image
Négy axióma:
1.
Minden fotográfia – elkészültétõl fogva – folyama-
tosan romlik. A rosszul, szakszerûtlenül tárolt kép
gyorsan,  néhány  év  vagy  évtized,  a  megfelelõen
õrzött,  konzervált  fotó  esetleg  csak  évszázadok
alatt lesz az enyészeté. 
2.
Minden  fényképtulajdonos  szabadon  dönthet,
hogy  a  megtanulható  szabályokat  elsajátítva  és
betartva, a megvásárolható eszközöket beszerez-
ve, a megfelelõ körülményeket biztosítva meg kí-
vánja-e õrizni fotóját, avagy szándékosan elpusz-
títja azt.
3.
Tévhit, hogy a fotó szakszerû õrzésének a pénzhi-
ány  lenne  gátja.  Majdnem  ugyanannyiba  kerül
rosszul tárolni õket. Elsõsorban a szándékon, hoz-
záálláson dõl el minden. 
4.
Minden mûtárgyat fizikai, kémiai, biológiai károk
ellen egyszerre, együtt kell védeni.
Mit tegyünk, hogy képeink biztosan elpusztulja-
nak? 
És  mit,  ha  nem  akarjuk,  hogy  tönkremenje-
nek?
1. Amíg nem látjuk, hogy tönkrement a gondja-
inkra bízott fotográfia, ne törõdjünk vele. Ám ha
a két évvel ezelõtti repró alapján már nem ismer-
jük fel az eredetit, akkor gyorsan essünk kétségbe,
pánikszerûen  kérjünk  külön  támogatást  az  el-
pusztult képek restaurálására.
Okosabb  a  preventív  állapotmegóvást  (a  mi
szóhasználatunk szerint konzerváló õrzést) válasz-
tani,  mint  a  mindig  kétséges  és  sokkal  drágább
restaurálást, azaz az eredeti állapotot megközelítõ
helyreállítást.  A  konzerválás  olyan  tevékenység,
mely a mûtárgyat megvédi a károsodástól, vagy a
lehetõségek szerint késlelteti annak bekövetkezé-
sét. Magában foglalja, hogy törekszünk a lehetõ-
ség szerinti legidõtállóbb technikákkal való képké-
szítésre,  hogy  a  legoptimálisabban  alakítjuk  ki  a
mûtárgy környezetét, valamint, hogy szisztemati-
kus duplikálással (digitalizálással) váltjuk ki az ere-
deti képeket a mindennapi használatból. A resta-
urálás ezzel szemben a már károsodott képek ki-
javítása,  a  sérülések,  hibák  lehetõség  szerinti  el-
tüntetése. Miért fontos a megkülönböztetés? Mert
az elõbbi minden képpel foglalkozó, azért felelõs-
séggel tartozó személy alapvetõ kötelessége, bár-
mi is a képzettsége; míg az utóbbi szakma, amely
FO
TÓK
49
Fotókonzerválási kiskáté
background image
jelenleg hazánkban még nem bír képzett és vég-
zett képviselõvel, csak jó- vagy kevésbé jó szándé-
kú próbálkozókkal.
A fotó alapvetõen instabil szerkezetû hordo-
zóra készül és készült. Ha nem teszünk meg min-
dent  az  optimális  tárolásáért,  bemutatásáért,
könnyen  elveszíthetjük  a  fotó  õrizte  információ-
kat is, nem beszélve arról, hogy mûtárgyként csak
a  kifogástalan  állapotú  képek  jöhetnek  számítás-
ba.  A  károsodások  lehetnek  látványosan  gyorsak
és észrevehetetlenül lassúak, de mindig, minden-
hol számolnunk kell velük. 
A fotó tartóssága függ: 1. a kép elkészítéséhez
felhasznált anyagok tisztaságától, stabilitásától; 2. az
elõállítás  során  végzett  mûveletek  gondosságától,
alaposságától; 3. az elõhívás utáni konzerváló folya-
matoktól  (lakkozás,  installálás  stb.);  4.  a  tárolás  és
felhasználás körülményeitõl, azaz a kép utóéletétõl.
A gyûjtõk, archiválók, képtulajdonosok az elsõ há-
rom szakaszba általában nem tudnak beavatkozni,
de annál többet tehetnek az utolsó fázisban. 
2. Tartsuk válogatás nélkül egy helyen a pozitívo-
kat  és  negatívokat,  eredetiket  és  másolatokat,
mert  így  biztosabb,  hogy  nem  tudjuk  õket  érté-
küknek megfelelõen kezelni. Ha lehet, iratok, tár-
gyak, relikviák is legyenek a fotók mellett, úgy ke-
vésbé unalmas dolgozni velük.
A  pozitív  képeket  méret  szerint  válogatva,
egyenként  savmentes  zacskóban,  paszpartuban,
palliumban,  azokat  savmentes  kartonból  készült
FO
TÓK
50
background image
dobozban  vagy  fémszekrény  fiókjában,  a  kisebb
méreteket  állítva  vagy  lógatva,  30x40cm-nél  na-
gyobb méretûeket fektetve kell tartani. Az adato-
kat kizárólag puha grafit ceruzával írjuk fel a tar-
tóra.  A  reprodukciókat,  másolatokat,  iratokat,
egyéb dokumentumfajtákat elkülönítve kell tarta-
ni  a  fényképtõl.  Ami  jó  az  egyiknek,  majdnem
biztosan káros a többinek.
Az  albumokban  tárolt  képek  gyorsabban
mennek  tönkre,  mint  a  külön  konzerváltak.  Sok
veszélyt  rejtenek  ezek  a  képtartók.  Ártalmas  az
aranyozás bronzpora, a savas elõzék- illetve tartó-
papír,  a  dörzsölés  okozta  felületi  behatás,  a  ra-
gasztás, illetve a rögzítés más módja. 
Mit tegyünk, ha az albumokat eredeti állapo-
tukban  akarjuk  tartani?  Több  választásunk  lehet.
Vagy kivesszük az eredetiket, s helyükbe fakszimile
másolatokat teszünk, miközben az eredeti képeket
savmentes tartókban õrizzük. Vagy kivesszük a ké-
peket, konzerváló csomagolásba tesszük, de ponto-
san  összeszámozzuk  az  album  lapjaival,  hogy  az
eredeti  állapot  szükség  esetén  rekonstruálható  le-
gyen. Más a helyzet, ha a képek, az album sérülé-
se nélkül nem vehetõ ki az albumból a kép. Ez eset-
ben nincs standard megoldás, mindig az adott kép,
album állapota határozza meg, mit kell tennünk.
3.  Ne  csomagoljuk  be  egyenként  a  képeket  sav-
mentes papírba, mert akkor több helyet foglalnak.
Inkább csúsztassuk õket jó szorosan egymás mö-
gé. Az még jobb, ha a képeket technocol rapiddal
felragasztjuk egy karton közepére, úgy jobban ke-
zelhetõ. Ha hullámosodik a kép, a hátát jól ragasz-
tózzuk meg, esetleg kétoldalas duplo ragasztócsík-
kal  lássuk  el,  attól  majd  alaposan  odatapad.  Ha
csak az egyik szélét ragasztjuk a kartonhoz cellux-
szal, akkor még a kép hátát is láthatjuk.
A képeket, negatívokat egyenként, savmentes
papírba, tartóba csomagolva tároljuk. Tilos negatí-
vot, fotót hosszú ideig õrizni eredeti tároló dobozá-
ban. A fotók csomagolására optimális esetben „sil-
ver safe”, ezüstbarát papírból készült tartót, palliu-
mot, zacskót használjunk, figyelve arra, hogy a tar-
tók készítése során se változzék a papír kémiai ösz-
szetétele (példának okáért a savas ragasztótól). Ha
silver  safe  papírra  nem  telik,  bevizsgált  savmentes
papírt  vegyünk,  amely  lehetõleg  magas  százalék-
ban  rongyból  és  ne  facsiszolatból,  újrafelhasznált
papírból  készüljön.  Lignintartalma  legyen  0  (vagy
ahhoz  közelítõ  érték),  ne  legyen  kénnel  szennye-
zett  87%  feletti  alfa-cellulóz  tartalom,  6–7  közötti
pH érték az elvárható, ne legyen pufferolt, de le-
gyen  idõtálló.  A  megvásárolni  szándékozott  papír
elõzetes vizsgálatát bármely képzettebb papírresta-
urátor  képes  elvégezni.  Nem  véletlenül  foglalkoz-
nak  annyit  a  tároló  anyag  kémhatásával.  A  savas
papír polimerizációs láncai lerövidülnek, láthatólag
sárgul, barnul, törékennyé válik, s egy idõ múlva al-
kalmatlan a fotó vagy az emulzió megtartására, mi-
közben a képet alkotó ezüstöt is károsítja.
Kerüljük a mûanyagokat. Csak bizonyos fajta
(pl. Melinex, Mylar) poliészter, polipropilén anya-
FO
TÓK
51
background image
gok  jók,  melyek  nem  tartalmaznak  lágyító  anya-
gokat,  felületükön  nincs  fényezõ  anyag.  Kerülni
kell az ismeretlen, nem bevizsgált mûanyag tartó-
kat. (Csak az tartsa leforrasztott polietilén zacskó-
ban a képét, aki biztosan el akarja azt pusztítani.)
A  hazai  gyakorlatban  elterjedt  ezüstperga-
men (silberweis) zacskók erõsen savasak, a legki-
sebb nedvesség hatására is rátapadnak a kép fe-
lületére. Kerülendõk, csakúgy, mint a celofán. 
Kerülendõ  mindenféle  maradandó  károso-
dást okozó ragasztó használata. 
4.  Legszebb  képeinket  akasszuk  ki  a  lehetõleg
nedves  falra,  olyan  helyre,  ahová  legalább  dél-
elõttönként jól odasüt a nap. Ha a nap már nem
süt  be,  fénycsövekkel  jó  erõsen  világítsuk  meg,
lássa mindenki.
Kiállítás,  bemutatás  során  a  képek  ugyan-
olyan vagy hasonló körülményeket igényelnének,
mint egyébkor. Ezért figyeljünk a tér hõmérsékle-
tére, páratartalmára, a képre esõ fény erõsségére.
Nedves falakra, direkt napsütés által ért helyekre
még fõnöki parancsra se akasszunk fotót.
Eredeti  képet  mindig  csak  mûtárgyvédelmi
szempontoknak  megfelelõen  installálva  állítsunk
ki,  száraz  falra,  paravánra,  max.  50  lux  fénnyel
megvilágítva,  bizonyos  fokozottan  fényérzékeny
anyagok elé UV-szûrõ fóliát téve. A kiállítóterme-
ket,  raktárhelyiségeket,  restaurátor-  vagy  konzer-
váló  mûhelyeket  UV  elnyelõ  (titánfehér,  cinkfe-
hér) festékkel festessük ki. A világításhoz UV-ban
szegény  fényeket,  hagyományos  izzólámpákat,
halogénizzókat  használjunk,  neont  soha,  semmi-
kor.  Dekorációnak  vagy  állandó  kiállítási  darab-
ként csak fakszimile másolatokat használjunk.
A kiállításra szánt képeknek csak a sarkait rög-
zítsük savmentes papírból hajtogatott vagy készen
kapható fotósarkokkal, esetleg enyvezett papírcsík-
kal, amelyek a kép hátáról nyomtalanul eltávolítha-
tóak. Újabban több kétoldalas ragasztócsíkot reklá-
moznak fotóbarátként. Nem árt az óvatosság.
Vannak  kiváltképp  fényérzékeny  eljárással
készült fotográfiák. Ezek kiállítása kerülendõ, vagy
FO
TÓK
52
background image
csak  fokozott  biztonsági  feltételek  betartásával,
akkor is csak rövid idõre engedhetõ meg. Ez eset-
ben letakarjuk a falon lévõ képet, s a látogató ál-
tal fellebbentett filc vagy bársony fedõlap mögött
szemlélhetõ a kép. Megoldást jelent a nézõ által
felvillantható,  azaz  nem  folyamatosan  világító
lámpa használata is.
A  kiállításkor használt  paszpartukartonok,
hátlapok szabványainak meg kell egyezniük a rak-
tározásnál használt anyagok paramétereivel.
Eredeti, archív értékû színes diákat lehetõség
szerint már ne vetítsünk, készíttessünk róluk má-
solatokat.  Az  értékesebbeket  célszerû  az  üveges
keretbõl kiszedve, a kerettõl elválasztva tárolni. 
5.  Világítsunk  nyugodtan  neonnal  mindenhol,
ahol  képek  vannak,  vagy  azokkal  dolgoznak.  Ta-
karékos fényforrás, igazán megéri. Ha elhúzzuk a
függönyöket és jól besüt a nap, akkor megtakarít-
hatjuk még a villanyszámlát is.
Kerülendõ a fotográfiák tároló helyén, a kuta-
tóhelyeken a direkt napfény, a magas UV sugárzá-
sú lámpatest (neon vagy egyéb nemesgáz-töltésû
izzólámpa). Az ablakokra tegyünk UV-szûrõ fóliát,
a lámpákat cseréljük ki halogénre vagy hagyomá-
nyos izzólámpákra. Utóbbiakat biztonsági burával
kell  körülvenni  arra  az  esetre,  ha  szétrobbanná-
nak.  A  lámpák  elé  –  hasonlóan  az  ablakokhoz  –
tegyünk  UV  fóliát.  Külföldön  már  kapható  UV-
szûrõvel ellátott neoncsõ is.
6. Az eredeti képeket adjuk oda mindenkinek, aki
csak kéri. Ne engedjük meg, hogy a képnézéshez
cérnakesztyût vegyenek, tapogassák csak nyugod-
tan össze a képek felületét.
Soha  ne  nyúljunk  csupasz  kézzel  a  fotóhoz.
Nem bolyhosodó cérnakesztyû a javasolt, de még
azzal is kerüljük az emulziós felületek érintését.
Készítsünk  legértékesebb,  legtöbbet  használt
fotóinkról reprodukciót vagy digitalizált képet. Az
érdeklõdõknek  csak  ezeket  mutogassuk.  Az  ere-
detit  csak  indokolt  esetben  mozgassuk,  a  mû-
tárgyvédelmi szabályok betartásával.
FO
TÓK
53
background image
7.  Pecsételjük  le  nyugodtan  a  képeink  hátát,  ha
úgy tetszik, akár a képes oldalát is. Nyugodtan ír-
juk rá tintával, golyóstollal a leltári számot, akkor
biztos nem lopják el.
A fényképekkel csak tiszta, vegyileg közömbös
anyagok találkozhatnak. Ne írjunk tollal, filctollal a
hátukra, ne pecsételjük le õket a ma használatos bé-
lyegzõkkel.  Kapható  speciális  toll,  speciális  bélyeg-
zõfesték. A fekete kartonokra, verzókra csak bevizs-
gált  öntapadós  címkéket  ragasszunk,  ügyelve  arra,
hogy információt ne takarjunk el. Ha fotó hátlapjára
írunk, ügyeljünk, hogy ne nyomjuk erõsen a ceru-
zát, mert sérülhet az emulzió. Képoldalra bármilyen
pecsét, leltári szám, megjegyzés stb. ráírása tilos.
A  fotók  kartonja,  verzója,  paszpartuja  is  a
mûtárgy része. Mindenféle megváltoztatása, cson-
kítása kerülendõ!
8. Ha elszakad a kép, letörik a sarka, nem baj, van
cellux, majd azzal megragasztjuk.
Tilos a cellux, a tixo és szinte valamennyi ma ál-
talánosan használt ragasztó, tilos a gemkapocs, a tû-
zõgép, a befõzõ gumi. Sérült képet csak képzett res-
taurátor  javíthat,  egészíthet  ki.  Ha  mégis  ragasztót
FO
TÓK
54
background image
kell alkalmaznunk, gyõzõdjünk meg arról, hogy ne-
utrális-e, hogy nincs-e benne a ragasztandó anyago-
kat  károsító  adalék,  illetve  van-e  olyan  oldószere,
mellyel maradéktalanul el lehet majd távolítani.
Tárolásnál,  mozgatásnál  ügyeljünk  a  képszé-
lekre,  sarkokra.  Ezek  minden  mûtárgy  legsérülé-
kenyebb részei. 
Az  elmúlt  korok  ragasztóit  célszerû  ismerni,
több  okból  is.  Részben  a  restaurátoroknak,  akik
esetleg  le  akarják  választani  a  régi,  elsavasodott
kartonról a képet, s az összetevõkbõl következtet-
hetnek az oldószerekre, részben a ma konzervá-
torainak, akik vissza akarják tenni az elvált képré-
szeket. Közlünk néhány receptet. Keményítõ csi-
riz:  100  cm³  vízben  20  gr  búza-,  kukorica-  vagy
rozskeményítõt  eloszlatunk  egyenletesen,  majd
150  cm³  forrásban  lévõ  vízbe  lassan,  folyamatos
keverés  között  beleöntjük.  Minél  lassabban  tesz-
szük ezt, annál egyenletesebb lesz a csiriz. Miután
az egészet beleöntöttük, még pár percig forraljuk.
Dextrin ragasztó: 100 cm³ víz, 80 gr fehér dextrin.
Arabgumi  ragasztó:  400  cm³  víz,  100  gr  arabgu-
mi, 40 cm³ 10%-os aluminiumszulfát oldat. Hasz-
náltak száraz ragasztókat is, mellyel a bekent hát-
lapú  képet  vasalóval  ragasztották  a  hordozó  pa-
pírhoz. 100 cm³ alkohol, 30 gr sellak, 3 gr elemi
gyanta, 3 gr kanadabalzsam, vagy egy másik: 100
cm³ benzol, 10 gr guttapercha.
Negatív  lemezeket,  pozitív  képeket  gyakran
vontak be védõlakkal, hogy se a felület, se a kép-
alkotó réteg ne sérülhessen. Ezek – az idõközben
megrepedezett, erõsen sárgult lakkok – általában
alkohol-éter  keverékével  távolíthatóak  el.  A  mû-
velet meglehetõs szakértelmet kíván, a régi recep-
FO
TÓK
55
background image
teket kell elõkeresni. Praktikus tanács, hogy az al-
koholos tisztítás során óhatatlanul keletkezõ folto-
sodást megelõzzük, keverjünk a tisztító folyadék-
ba egy kevés lúgot, mely az alkohol által feloldott
gyantával  gyantaszappant  képez,  amely  –  lévén
vízben oldható – utána tiszta vízzel eltávolítható.
9. Ha jön a tévé, adjuk nekik oda a legjobb képe-
inket.  Õk  tudják,  hogy  kell  világítani,  hogy  kell
úgy  hajlítgatni,  hogy  minél  jobban  nézzen  ki  a
képernyõn. Talán még vissza is kapjuk õket.
A  fényképek  mozgatását  a  rendelkezésünkre
álló eszközökkel a minimálisra kell csökkenteni. Di-
gitalizáljuk, készítsünk róla másolatot, munkakópiát.
Ilyen esetekben is csak a gyûjtemény felelõs munka-
társa kezelheti a képeket, valamennyi ismert szabály
betartásával. A rövid ideig tartó intenzív fényterhe-
lés megállíthatatlan károsodásokat képes elindítani.
A  mûtárgykölcsönzés  alapfeltételei  közé  tar-
tozik a bizalom: amit én megteszek a képért, azt
a  kölcsönkérõ  is  meg  fogja  tenni.  Ezt  a  bizalmat
ne csak emberi tényezõk garantálják, hanem ko-
moly, végiggondolt, elvárt feltételeinket pontosan
rögzítõ szerzõdések is. 
A legtöbb zselatinos papírkép a hõmérséklet
és a páratartalom változására meggörbül, kunko-
rodik,  mivel  a  papír-hordozó  és  a  zselatin  nem
egyformán duzzad vagy zsugorodik. Ismertek há-
zi módszerek a kiegyengetésükre, például a képes
felével  felfelé  fordított  képet  áthúzzuk  az  asztal
peremén. Ennek veszélye, hogy az emulzió meg-
törhet, repedezhet, különösen, ha fényezett a fe-
lület.  Mit  tehetünk?  Elsõsorban  kerüljük  az  erõ-
szakos  hõmérséklet  vagy  páratartalom  változást.
Ha  már  megvan  a  baj,  akkor  nedvesítsük  meg
gyengén egy alig nedves szivaccsal a kép hátulját
alkotó papírt, s tiszta, nem szálazó itatósok között
préseljük egy napig a képet.
10. Ha valakinek másolat kell, fizessen 8 forintot
laponként és nyugodtan fénymásolja le a régi ké-
peket, ha van pénze, akár tízszer is.
Tilos a fotográfiákat direktben fénymásolni. Ha
valamilyen okból elkerülhetetlen, akkor a másoló-
gép tárgyasztalára tegyünk biztonsági UV-fóliát. Bi-
zonyos  eljárással  készült  képek  (pl.  sópapír,  tal-
botípia, amelyek fokozottan fényérzékenyek) még
így sem másolhatóak. Készítsünk egy standard rep-
ró-kópiát, azt késõbb többször is fénymásolhatjuk.
Mielõtt  engedélyezzük  a  kép  digitalizálását,
másolását,  gyõzõdjünk  meg  a  szkenner,  illetve  a
fénymásoló  fényteljesítményérõl.  Archív  fotográfi-
ákhoz csak a speciálisan fényképekhez kifejlesztett,
8–15  W/s  teljesítményû  szkenner,  levilágító  hasz-
nálható.  Ha  nyomdai  sokszorosításra  kerül  a  kép,
például  kiadványba,  ne  adjuk  oda  az  eredetit
szkennelésre, készíttessünk nagyméretû színes dia-
pozitívot a képrõl, még a fekete-fehérrõl is, s csak
ez kerüljön ki a gyûjteménybõl. Ez a dia nemcsak
addig fontos, míg elkészül a kiadvány. Gondoskod-
junk róla, hogy a nyomdából, a grafikustól visszake-
rüljenek a gyûjteménybe a repró diák is.
FO
TÓK
56
background image
Minden  fénykép  érzékenyen  reagál  környe-
zete változásaira. Ne vigyük hirtelen hidegbõl me-
legbe, száraz helyiségbõl nedvesbe.
Ártalmas a másolók által kibocsátott ózon is,
ez elsõsorban a festékeket, pigmenteket károsítja.
11. A leica vagy roll méretû negatívokat hagyjuk
összetekerve,  úgy  sokkal  kisebb  helyen  elférnek.
Az üvegnegatívokat nyugodtan tartsuk az eredeti
savas  papírjukban,  dobozukban,  lehetõleg  egy-
más tetejére fektetve, mert akkor csak az alsó és
a felsõ törhet el, középen majdnem biztos, hogy
marad köztük ép is.
Az  üvegnegatívokat  egyenként  csomagolva,
élükre állítva, savmentes kartonból készült dobo-
zokban, eldõlés ellen biztosítva lehet tárolni. Min-
den  negatív  elõtt  legyen  egy  kontakt-másolat,
hogy válogatáskor ne a mûtárgyat kelljen mozgat-
ni. Tilos postai borítékokban, dossziékban negatí-
vot  tárolni.  Helytelen  a  pozitívot  és  negatívot
együtt tartani.
A levegõ magas páratartalma segíti a filmek
alapanyagának  bomlását,  a  színes  anyagok  szí-
nezékeinek  kifakulását,  penészesedést  okozhat,
s a hordozóanyagok zsugorodása is felgyorsul, az
egymással  érintkezõ  film-  és  képrészek  összeta-
padhatnak.  A  túl  száraz  környezetben  tárolt
anyagok könnyen repedeznek, törnek, hajlamo-
sabbak  az  elektrosztatikus  feltöltõdésre,  miáltal
minden  lebegõ  port,  szennyezõdést  magukhoz
vonzanak. 
FO
TÓK
57
background image
12.  Ha  poros  a  képünk,  nyugodtan  fogjunk  egy
nedves rongyot és töröljük le. Használhatjuk az ép-
pen divatos tisztítószereket is, úgymint Vim, Ultra,
Amway, Sunlicht, Dosia. Ezek mindent tisztítanak.
A fotók tároló helyén ammónia- vagy klórtar-
talmú tisztítószereket ne alkalmazzunk, se a helyi-
ségek,  se  a  mûtárgyak  tisztításához.  A  fotómûtár-
gyakat érintõ valamennyi tisztítási mûvelet szakem-
ber feladata! Amit a gyûjteménykezelõ is elvégez-
het, az az óvatos portalanítás egy puhaszõrû ecset-
tel, illetve az üvegnegatívok üvegoldali tisztítása.
13. Tartsuk a képeinket faszekrényekben, könyv-
tári polcokon, ha a könyvnek jó, a fényképnek is
megfelel.
Kerüljük a pácolt, politúrozott vagy más mó-
don  kezelt  fa-tárolóeszközöket.  A  felszabaduló
gázok, gõzök, szerves savak károsítják az ezüstala-
pú képeket, negatívokat, a szerves anyagokat, te-
hát  például  az  összes  emulziót.  A  tároló  szekré-
nyek  égetett  zománcbevonatú  fémbõl,  rozsda-
mentes acélból vagy galvanizált alumíniumból ké-
szüljenek.
FO
TÓK
58
background image
14. Ne foglalkozzunk olyan jelentéktelen aprósá-
gokkal, hogy milyen eljárással készült a kép. Csak
azzal törõdjünk, mi van rajta.
A fotók olyan információhordozók, amelyek el-
választhatatlanok  a  kép  fizikai  testétõl.  Ha  veszni
hagyjuk a képet, csökken, majd elenyészik a kép ál-
tal  hordott  információ  is.  Ahhoz,  hogy  az  eltérõ
anyagokból, eltérõ eljárásokkal készült fotók számá-
ra a legideálisabb feltételeket tudjuk biztosítani, elsõ
lépésként célszerû felismerni és meghatározni õket.
15. Ha látjuk, hogy sárgulni, sötétedni, oxidálód-
ni kezd a képünk, ne essünk kétségbe. Adjuk oda
a fényképésznek, az majd csinál vele valamit.
A fényképész ipari tanulók nem tanulnak fotó-
konzerválást, fotórestaurálást. Ha mégis hozzáfog-
nak,  hályogkovács  módjára  kísérleteznek  általuk
nem  ismert  anyagokon,  amellyel  jóvátehetetlen
károkat  okozhatnak.  Tilos  eredeti  mûtárgyakon
kísérletezni.  Forduljunk  szakképzett  restauráto-
rokhoz,  konzerváló  szakemberekhez.  Muzeoló-
gus, gyûjteménykezelõ csak konzerválhat!
A történeti eljárások egészen más elvek alap-
ján mûködtek, mint a ma használatosak. Más anya-
gokat,  komolyabb  szaktudást  igényeltek,  ezért  a
ma fényképésze nincs felkészítve a velük való fog-
lalkozásra.
16. Az öröklétnek szánt fotóit készíttesse RC vagy
más mûanyagbevonatú papírra. Néhány éven be-
lül gartantáltan meglepetések érik!
Volt  a  magyar  fényképészek  által  néhány  éve
még közkedvelt szaklapban egy tudományos teszt-
nek álcázott reklámszerûség, amely a magyar fotó-
cég RC papírjainak idõállóságát a hagyományos ba-
ritált papírok  elé  helyezte.  Lett  is  nagy  divatja  az
ilyen  hordozóra  készült  képeknek,  a  fotómúzeum-
ban  is  szép  számban  megtalálhatóak.  Egyszer  csak
észlelni kezdtük, hogy foltosodnak, szélrõl induló el-
színezõdések  tûnnek  fel  rajtuk.  Azóta  valószínûleg
csak a véleményünk változott, a mûanyagpapír nem. 
17.  A  fényképhez  mindenki  ért.  Ne  pazaroljuk
az  idõnket  arra,  hogy  szakirodalmat  olvasunk,
netán  tanfolyamokon  képezzük  magunkat.  Fe-
lesleges.
Valamennyi  mûvészeti  termék  közül  talán  a
fotó-mûtárgy  kötõdik  leginkább  az  õt  létrehozó
eljáráshoz. Nemcsak az agnoszkáláshoz, tudomá-
nyos meghatározáshoz, de fizikai létének megõr-
zéséhez is szükség van alapvetõ technikatörténeti
ismeretekre, s azok alkalmazására. Ha az alapese-
teket megtanultuk, ne higgyük, hogy kicsit is kö-
zelebb kerültünk a dologhoz, mert rengeteg meg-
lepetés érhet még bennünket.
18. Túl bonyolult ez az egész. Ne is foglalkozzék
ezzel senki, csak az, aki a lehetõ leghosszabb ide-
ig akarja megõrizni a negatívjait.
A különféle képfajták tartóssága:
viszonylag  a  legtovább  bírják  károsodás  nél-
kül a jól konzervált dagerrotípiák, a platinotípiák,
FO
TÓK
59
background image
a  brómolajnyomatok,  szénnyomatok,  a  gumi-  és
pigmentnyomatok, a brómezüst és klórezüst papí-
rok  arany-  vagy  platinaszínezéssel,  és  a  chro-
motípiák;
tartósak az ambrotípiák, a kazein és protalbin
képek;
közepesen  tartósak  azok  a  celloidinképek,
amelyeket  külön  eljárás  során  fixáltak  és  színez-
tek, valamint a matt celloidin; 
nem tartós a sópapír, a talbotípia pozitív, va-
lamint az aristo;
és  még  ennél  is  veszélyeztetettebb  a  pan-
notípia, az albumin és a matt albumin.
19. És így tovább! 
A  fotókonzerválás,  restaurálás  viszonylag  fiatal
tudományág. Eddig azért kellett küzdenie, hogy el-
ismerjék  létjogosultságát,  kidolgozzák  legalapve-
tõbb követelményeit. Mára szerencsére eljutottunk
odáig,  hogy  hónapról  hónapra  új  és  új  eljárás  lát
napvilágot,  melyek  egyetlen  célja:  minél  tovább
megõrizni  a  romlékony  fotográfiákat.  Az  ezekkel
való lépéstartás minden fotótulajdonos elemi érde-
ke.  És  ha  mindezt  elolvasták,  csodálkozzanak  ve-
lem együtt azon, hogy Magyarországon még min-
dig csak egyetlen egy kiképzett fotórestaurátor van
mintegy két milliárd megmentésre váró fotóra.
FO
TÓK
60
background image
FO
TÓK
61
Dvd-cd archiválás
Archív minõségû korong szükséges.
Élére állítva tároljuk õket, mindegyiket külön
dobozban és ne tasakban.
Hideg,  sötét  helyen,  10  fokos  hõmérséklet
mellett; 10 foknyi hõfok eltérés élettartam felezõ. 
40% páratartalom, száraz napokon szellõztet-
ni, mert gázkibocsátása is van.
Ne max. kapacitásig írjuk, mert a szélét már
nehéz elolvasni és késõbb probléma lehet vele.
Ne  zsinórban  írjunk  egyszerre  2–3  darabot!
Az író melegszik és tágul, mozog, ezért a késõbb
(3–4-ként) írt lemezek nehezebben olvashatók.
Rakjuk  el  az  írót  is,  biztos,  ami  biztos  ...  ha
esetleg kimenne a divatból, ne selejtezzük. (Ebbõl
kifolyólag jó tudni, mit mivel írtunk!)
Ujjlenyomat,  dohányfüst,  tüdõbõl  származó
aeroszol ártalmas, ne köhögjünk, tüsszentsünk rá,
ne fogdossuk.
Tisztítás: mikroszálas, szarvasbõr-törlõ, sugár-
irányban, asztalra szorítva.
Zsír  tisztítására:  Kodak  tisztító  –  etilalko-
hol+ammoniumkarbonát (mosogatószer nem jó,
mert illatanyagok vannak benne).
Ftalocianin vagy azo festék nevesebb gyártó-
tól, ha a nevében benne van valamelyik vegyület,
akkor az már jót jelent.
Élettartam
Névtelen gyártmányok 0–2 év
Brand 10–20 év
Archiv 50–100 év
Pl.  Verbatim  super  azo  crystal  datalife  plus
[Digiflex kft. forgalmazza]
12 jegyû egyedi száma van (fontos lehet)
Másolás
A  max.  sebesség  negyedével  írjuk  a  cd-ket,
mert ezen a sebességen elég stabil.
Másik  meghajtón  olvassuk  vissza  ellenõrzés-
ként.
3  másolat:  2  mester-,  1  munkapéldány,  az
egyik mester földrajzilag máshol (felmerült a cse-
re tárolás lehetõsége a múzeumok között).
Ajánlott irodalom
KINCSES  Károly:  Hogyan  (ne)  bánjunk  (el)  régi
fényképeinkkel?  Amit  a  régi  fényképekrõl  tudni
kell.  [Kecskemét],  Magyar  Fotográfiai
Múzeum, 2000.
KINCSES KÁROLY
background image
Nyomdai kivitelezés: 
Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 978-963-06-8479-8
ISSN 1786-1543
background image