Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

Szabályrendelet - 2008

Legutolsó módosítás: 2013. október 08., 09:05

Evangélikus Közlöny - 2008. 3. szám

Kozlony_2008_3-1.pdf — PDF document, 376Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Evangélikus Közlöny
1
ZSINATI TÖRVÉNYEK, HATÁROZATOK
Budapest, 2008. október 3. és november 28.
2008. OKTÓBER 3.
2008. évi V. törvény
az Evangélikus Szolidaritási Alapról szóló 2007. évi
IV. törvény módosításáról
1.§ Az Evangélikus Szolidaritási Alapról szóló 2007. évi IV.
törvény (a továbbiakban: törvény) 2.§ (6) bekezdésében a
„visszamenőleges hatállyal” szövegrész hatályát veszti.
2.§ A törvény 6.§ (8) bekezdés első mondata helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„A zsinat 6 évre megválasztja az alap vezetőségét, annak el-
nökét.”
3.§ (1) A törvény 7.§ (1) bekezdés első mondata helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A járulék alapja a rendes tag díjlevelében (szolgálati szerző-
désben) megállapított jövedelme, a presbitérium (szolgálatba
állító) által nyújtott természetbeni juttatásoknak a presbitéri-
um (szolgálatba állító) által forintban kifejezett értéke, vala-
mint minden egyéb, a befizető tag zárszámadásában szereplő
kifizetés (beleértve a hitoktatói díjat is), továbbá az egyház
központi alapjából juttatott ellátás.”
(2) A törvény 7.§ (1) bekezdése a következő rendelkezéssel
egészül ki:
„A rendes tag és az őt szolgálatba állító befizető tag együttes
akarata esetén önkéntes kötelezettségvállalással a járulék
alapja növelhető.”
(3) A törvény 7.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:
„(4) A járulék alapjáról és összegéről a rendes tag szolgálatba
állítója bevallást köteles küldeni az alaphoz. A bevallás for-
mátumát, rendszerességét az alap vezetősége határozza meg.
A bevallást a képviseleti rendnek megfelelően kell aláírni.”
4.§ A törvény 8.§ (3) bekezdés első mondata helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„Az (1)–(2) bekezdések alapján hozott döntéséről az alap tag-
ja egyidejűleg írásbeli nyilatkozatban értesíti szolgálatba állí-
tóját és az alapot.”
5.§ A törvény 10.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:
„(4) Az alap pénzügyi tervének elkészítésekor és a gazdálko-
dás során törekedni kell arra, hogy az egyház garanciavállalá-
sának érvényesítésére lehetőleg ne kerüljön sor.”
6.§ (1) A törvény 12.§ (4) bekezdése a következő rendelkezés-
sel egészül ki:
„Teljes értékű szolgálati időnek kell tekinteni azt is, amikor a
rendes tag az Evangélikus Hittudományi Egyetem – vagy jog-
elődje – nappali tagozatának beiratkozott hallgatója volt, de
legfeljebb annyi évet, mint amennyi a tanulmányok folytatá-
sakor a lelkészi képesítés megszerzéséhez szükséges volt, va-
lamint a felvételt követően letöltött sorkatonai (polgári) szol-
gálat idejét.”
(2) A törvény 12.§ (8) bekezdés harmadik mondata helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A szolgálati időbe bele kell számolni az alap által fizetett be-
tegségi ellátás, vagy gyermekáldás idejére járó pénzbeli tá-
mogatás időszakát is.”
7.§ A törvény 16.§ (5) bekezdés első mondata helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:
„A gyermekáldási ellátás összege a gyermek születése előtti –
illetve a szülést megelőző keresőképtelenség beállta előtti –
hat hónapban kapott, és az alap felé bevallott nettó jövede-
lem átlagának 70%-a.”
8.§ A törvény 18.§ (4) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„(4) Egyszeri segélyt kaphat az alap járadékos, vagy örökösi
tagja elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve legalább
30 napot meghaladó betegség esetén.”
9.§ (1) A törvény 24.§ (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„(1) Amennyiben a bevallásra és befizetésre kötelezett köte-
lezettségét nem teljesíti, akkor annak pótlására az alap 30
napon belül 15 napos határidővel felszólítja.”
(2) A törvény 24.§ (2) bekezdés második mondata helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Az országos iroda jogosult az adós szervezeti egység minda-
zon központi támogatásának visszatartására, amelyekről ál-
lami jogszabály másképpen nem rendelkezik mindaddig,
amíg az alap felé fennálló tartozását az meg nem fizeti.”
10.§ (1) A törvény 27.§ (2) bekezdés első mondata helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A törvény hatálybalépését követő három hónapon belül a
lelkészi nyilvántartás alapján a 4.§ (1) szerinti regisztrációs
lapot ki kell állítani a lelkészekről, valamint egyéb dokumen-
tumok alapján a nem lelkész rendes tagokról.”
(2) A törvény 27.§ (6) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:
background image
„(6) a) E törvény hatályba lépésével az egyházi szolgálatról és
az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény
55.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lel-
készt betegsége idejére külön törvényben meghatározott
mértékű fizetett betegszabadság illeti meg.
b) E törvény hatályba lépésével az egyházi szolgálatról és az
egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény 55.§
(2) bekezdése, a (3) bekezdés második mondata, valamint az
56.§ (1) bekezdése hatályát veszti.
c) E törvény hatályba lépésével az egyházi szolgálatról és az
egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény
56.§-a előtti helyébe a következő cím lép: Gyermekgondozási
szabadság.”
11.§ E törvény 2009. január 1. napján lép hatályba.
38/2008. (X. 3.) zsinati határozat
Térségi Integrált Szakképző Központról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház ház-
tartásáról szóló 2000. évi I. törvény 16.§-a alapján a Térségi
Integrált Szakképző Központról szóló 6/2008. (II. 15.) zsinati
határozat felhatalmazása alapján az elnök püspök és országos
felügyelő által aláírt, a Cg. 01-09-899222 sz. alatt bejegyzett
Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelke-
dően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
társasági szerződését tudomásul veszi.
39/2008. (X. 3.) zsinati határozat
egységes integrált ügyviteli rendszerről
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata a Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház 2008. évi költségvetéséről szóló 2008.
évi I. törvény 1.§ (2) bekezdése alapján – utalva az egységes
integrált ügyviteli rendszer bevezetéséről szóló 160/2008.
(IX. 15.) országos presbitériumi határozatra – felhatalmazza
az országos elnökséget a Libra Softver Zrt ASP konstrukciójú
ügyviteli rendszerének bevezetésével összefüggő több évre
szóló kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés aláírására
legfeljebb mindösszesen 100.000.000 Ft értékhatárig.
Budapest, 2008. október 3.
Korányi András s.k.
Muntag András s.k.
lelkészi alelnök
nemlelkészi elnök
Farkas Sándor s.k.
Nagybocskai Tamás s.k.
lelkészi jegyző
nemlelkészi jegyző
2008. NOVEMBER 28.
2008. évi VI. törvény
az Evangélikus Szolidaritási Alapról szóló 2007. évi IV.
törvény és az Evangélikus Szolidaritási Alapról szóló
2007. évi IV. törvény Módosításáról szóló
2008. évi V. törvény módosításáról
1.§ Az Evangélikus Szolidaritási Alapról szóló 2007. évi IV. tör-
vény 27.§ (1) bekezdése az alábbi első mondattal egészül ki:
„E törvény 2010. január 1. napján lép hatályba.”
2.§ Az Evangélikus Szolidaritási Alapról szóló 2007. évi IV.
törvény módosításáról szóló 2008. évi V. törvény 11.§ helyébe
a következő rendelkezés lép:
„E törvény 2010. január 1. napján lép hatályba.”
3.§ E törvény kihirdetése napján lép hatályba.
2008. évi VII. törvény
az országos gyűjteményekkel kapcsolatos
törvénymódosításról
1.§ Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V.
törvény az alábbi alcímmel és 61/A.§-sal egészül ki:
„Az országos gyűjtemények
61/A.§
(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház Evangéli-
kus Országos Könyvtárat, Evangélikus Országos Levéltárat
és az Evangélikus Országos Múzeumot tart fenn (együtt: or-
szágos gyűjtemények).
(2) Az Evangélikus Országos Könyvtár országos feladatkörrel
rendelkező központi könyvtár, melynek gyűjtőkörébe a ma-
gyarországi evangélikus, illetve a külföldi magyar nyelvű evan-
gélikus kiadványok tartoznak.
(3) Az Evangélikus Országos Levéltár országos feladatkörrel
rendelkező központi levéltár, melynek gyűjtőkörébe az orszá-
gos egyház, az egyházkerületek, illetve egyházmegyék hivata-
lainak és intézményeinek, valamint az egyházi tisztségvise-
lőknek és más személyeknek az iratai, továbbá az egyházi tu-
lajdonban lévő épületekre vonatkozó tervdokumentációk és
forrásanyagok tartoznak. Az Evangélikus Országos Levéltár
közreműködik az egyházi szervezetek iratkezelési szabályza-
tainak megalkotásában.
(4) Az Evangélikus Országos Múzeum országos feladatkörrel
rendelkező központi múzeum, melynek feladata az egyházi ön-
kormányzatok és intézmények, illetve a saját tulajdonában és
őrzésében lévő kultikus és egyéb jellegű műtárgyak regisztrá-
lása, feldolgozása, karbantartásának szakmai felügyelete, va-
lamint azok egy részének állandó vagy időszaki kiállításon
való bemutatása.
(5) Az országos gyűjtemények működéséről országos szabá-
lyrendelet rendelkezik.”
2.§ Az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény
36-41.§-ai hatályukat vesztik.
Evangélikus Közlöny
2
background image
3.§
E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
2008. évi VIII. törvény
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény módosításáról
1.§ Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 144. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„144.§ (1) Az országos irodaigazgató az a rendezett életvitelű,
konfirmált, legalább 5 éve evangélikus egyházközségi tag, aki
felsőfokú végzettséggel és vezetői gyakorlattal rendelkezik, és
akit a zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos
Irodájának vezetésére megválaszt és alkalmaz. Felette a mun-
káltatói jogokat az országos presbitérium gyakorolja.
(2) Az országos irodaigazgató feladata és hatásköre az orszá-
gos iroda vezetése és az országos iroda munkatársai felett a
munkáltatói jogok gyakorlása. További feladatait és hatáskö-
rét részletesen az országos iroda működéséről szóló szabály-
rendelet rögzíti.
(3) Az országos irodaigazgató-helyettes és az osztályvezetők
jogviszonyának létesítését megelőzően az országos presbité-
rium előzetes jóváhagyását be kell szerezni.”
2.§ Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 149. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„149.§ Az egyes munkaágak segítésére és az országos jellegű
feladatok ellátására az országos presbitérium állásokat létesít,
amelyeket az országos presbitérium által megválasztott sze-
mélyek töltenek be. A munkáltatói jogokat – a jogviszony lé-
tesítése és megszűntetése kivételével – az országos irodaigaz-
gató gyakorolja.”
3.§ E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
2008. évi IX. törvény
Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló
2005. évi IV. törvény módosításáról
1.§ (1) Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005.
évi IV. törvény 129.§ (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„a) hivatalból: az országos felügyelő és az egyházkerületi
elnökségek tagjai,”
(2) Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 129.§ (2) bekezdésének a) pontja helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„a) hivatalból: a zsinat elnökei, az országos ügyész, az orszá-
gos irodaigazgató,”
2.§ E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
40/2008. (XI. 28.) zsinati határozat
a zsinat lelkészi elnökének választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szer-
vezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 104.§ (4)
bekezdés c) pontja alapján Korányi Andrást a zsinat lelkészi
elnökévé választja az általános tisztújítás időpontjáig, 2012-ig.
41/2008. (XI. 28.) zsinati határozat
országos ügyész választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szer-
vezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 104.§ (4)
bekezdés a) pontja alapján Dr. Székács Györgyöt a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház országos ügyészévé választja az ál-
talános tisztújítás időpontjáig, 2012-ig.
42/2008. (XI. 28.) zsinati határozat
országos munkaági bizottság elnökének választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szer-
vezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 104.§ (4)
bekezdés a) pontja alapján Smidéliusz Gábort a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház ifjúsági és gyermekbizottsága elnö-
kévé választja az általános tisztújítás időpontjáig, 2012-ig.
43/2008. (XI. 28.) zsinati határozat
a Szolidaritási Alappal kapcsolatos munkatervről
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szer-
vezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 104.§ (2)
bekezdés a) pontja alapján – utalva az Evangélikus Szolidari-
tási Alapról szóló 2007. évi IV. törvény és az Evangélikus Szo-
lidaritási Alapról szóló 2007. évi IV. törvény módosításáról
szóló 2008. évi V. törvény módosításáról szóló 2008. évi VI.
törvényre – a szolidaritási törvény hatálybalépése időpon-
tjáig az alábbi feladatok elvégzését határozza el:
1) 2008. december 2. napjáig az országos elnökség és a zsinat
elnöksége felhívással fordul az Esperesi Tanácshoz, amiben
kéri közreműködését a törvény végrehajtásával kapcsolatos
problémák megjelölésében, és az ehhez szükséges adatok
összegyűjtésében.
2) 2008. december 4. napján tartandó ülésén az országos pres-
bitérium felelőst jelöl ki a törvény hatálybaléptetéséhez szük-
séges feladatok elvégzésére, a PSZÁF-vel való egyeztetés le-
bonyolítására.
3) A 2009. január – márciusi időszakban szükséges a nyugdíj-
és egészségbiztosítás, a gyülekezetek támogatása, a központi
segélyalap, a központi offertóriumok rendszerének áttekinté-
se, ezzel párhuzamosan az állami törvényi háttér tisztázása.
Az egyházközségek működési támogatása új rendszerének
kidolgozása országos szabályrendelet formájában szükséges.
4) A 2009 februárjában tartandó zsinati ülésszakon – a költ-
ségvetési törvény tárgyalása során – a zsinat áttekinti az ad-
dig elvégzett feladatokat, s azok eredményét a költségvetési
törvényben figyelembe veszi.
Evangélikus Közlöny
3
background image
5) Az országos presbitérium 2009 májusában tartandó ülésén
elfogadja az egyházközségek működési támogatásáról szóló
országos szabályrendeletet.
6) Az eredményes munka érdekében a zsinat felkéri a fenti
feladatokban közreműködőket a szoros együttműködésre.
44/2008. (XI. 28.) zsinati határozat
zsinati határozat visszavonásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szer-
vezetéről és igazgatásáról szóló 2005. IV. törvény 104.§ (2)
bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről
szóló 2005. évi VIII. törvény 35.§-ra – az intézmény alapítá-
sáról szóló 11/2007. (IX. 14.) zsinati határozatát visszavonja,
az Evangélikus Országos Gyűjtemény önálló egyházi jogi sze-
mélyiségű intézményt megszünteti.
45/2008. (XI. 28.) zsinati határozat
munkabizottság létrehozásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szer-
vezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 104.§ (2)
bekezdés a) pontja alapján a zsinat az országos iroda szerke-
zetének, döntési mechanizmusainak áttekintésére, a vonat-
kozó szabályozás harmonizálására 6 fős munkabizottságot
hoz létre, melynek 3 tagját a zsinat elnöksége, további 3 tagját
az országos presbitérium jelöli ki. A zsinat a munkabizottság
által végzett feladat befejezésének határidejét 2009. március
31. napjával határozza meg.
46/2008. (XI. 28.) zsinati határozat
egyházi intézmény alapításról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény
104.§ (6) bekezdés d) pontja alapján – utalva az Oktatási Hi-
vatal OH-FHF/2258-4/2008 sz. nyilvántartásba vételről szóló
határozatára és egyházi intézmény alapításról szóló 7/2008.
(II. 15.) zsinati határozatra – Luther Otthon és Szakkollégi-
um felsőoktatási diákotthon intézményt megalapítja.
47/2008. (XI. 28.) zsinati határozat
országos egyházi központtal kapcsolatos beruházásról
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szer-
vezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 104.§ (6)
bekezdés a) pontja alapján – utalva az országos egyházi köz-
ponttal kapcsolatos beruházásról szóló 184/2008. (XI. 13.)
országos presbitériumi határozatra – a 7/2007 zsinati határo-
zat visszavonásával egyidejűleg hozzájárul a 1085 Budapest,
Üllői út 24. sz. és a 1088 Budapest, Szentkirályi u. 51. sz. in-
gatlan tulajdonjogának megtartása mellett a Szentkirályi ut-
cai szárny teljes felújítása beruházás megvalósításához. A be-
ruházás fedezete az Üllői úti szárny elbontása és a helyén
épülő irodaház közös hasznosításából, valamint a 1111 Buda-
pest, Magyar Tudósok körútja 3. sz. alatt található telekingat-
lan piaci hasznosításából származó árbevétel. Az esetlegesen
felmerülő jogi és építésjogi kérdések tisztázására a zsinat fel-
kéri a szakértői bizottságot és az építész tervezőket 2009.
március 31. napjáig. A zsinat felhatalmazza az országos el-
nökséget a szükséges okiratok aláírására.
Budapest, 2008. november 28.
Korányi András s.k.
Muntag András s.k.
lelkészi lelnök
nemlelkészi elnök
Selmeczi Géza s.k.
Patakiné Dr. Bácsi Hajnal s.k.
lelkészi jegyző
nemlelkészi jegyző
Evangélikus Közlöny
4
background image
A ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM ÁLTAL A 2008. ÉVBEN
MEGHOZOTT HATÁROZATOK
1/2008. (I. 31.) országos presbitériumi határozat
az országos irodaigazgatóról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma a választásokról és szavazásról szóló 2005. évi VII. tör-
vény 34.§ (3) bekezdése alapján az országos irodaigazgatói
tisztség zsinati választására Kákay István Dezsőt (8) és Ha-
fenscher Károlyt (6) támogató szavazattal mint jelöltet állítja.
3/2008. (I. 31.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendelet mellékletéről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva az egyházi
jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4.§ (1) bekezdésé-
re – a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonában álló
lakások és helyiségek használatáról és hasznosításáról szóló
3/2007 (IX. 6.) országos szabályrendelet mellékletét elfogadja.
12/2008. (I. 31.) országos presbitériumi határozat
a Magyarországi Evangélikus Egyház 2008. évi
költségirányzatáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (2) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 104.§ (6)
bekezdés c) pontjára – a Magyarországi Evangélikus Egyház
2008. évi költségirányzatát 8.067.200.000 Ft bevételi és
8.067.200.000 Ft kiadási főösszeggel, mint a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház költségvetését zsinati elfogadásra javasolja.
15/2008 (I. 31.) országos presbitériumi határozat
oktatási intézmények 2008. évi
egyházi kiegészítő támogatásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja – utalva az egyház
intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 7. §-ára – Ma-
gyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi
CLXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 31.§ (2) bekezdé-
sében meghatározott 217.000 Ft/fő/év közoktatási egyházi
kiegészítő támogatásból 2008-ban a közoktatási intézmények
részére – a Törvény ugyanezen szakaszában meghatározott
intézményi létszám alapján – 2008. január 1-től 201.000 Ft/
fő/év egyházi kiegészítő támogatást nyújt.
16/2008. (I. 31.) országos presbitériumi határozata
oktatási intézmények támogatásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 13.§-ára – a
Magyarországi Evangélikus Egyház a 2006. évi közoktatási egy-
házi kiegészítő támogatás korrekciós összegből 770.987.823
Ft-ot tartalékba helyez, amely kizárólag közoktatási intézmé-
nyek számára használható fel a későbbiekben meghatározan-
dó felhasználási rend alapján. Ebből az összegből értéknövelő
beruházást (fejlesztést) nem lehet támogatni.
17/2008 (I. 31.) országos presbitériumi határozat
diakónia intézmények 2008. évi
egyházi kiegészítő támogatásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja – utalva az egyház
intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 7. §-ára – diakó-
niai egyházi kiegészítő támogatásból 2008-ban a 10%-ot,
43.627.801 Ft-ot tartalékalapba helyez azzal, hogy az kizáró-
lag diakóniai intézmények számára, valamint a diakóniai osz-
tály létszámfejlesztésére használható fel. Az országos egyház
javasolja az egyházközségi fenntartású diakóniai intézmé-
nyeknek, hogy a 2008. évi kiegészítő normatíva 10%-ával já-
ruljanak hozzá a tartalékalaphoz.
18/2008. (I. 31.) országos presbitériumi határozata
diakóniai intézmények támogatásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alapján – utalva az egy-
ház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 13.§-ára – a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház a 2006. évi diakóniai egyházi
kiegészítő támogatás korrekciós összegének 20%-át – hajlék-
talanellátó szolgálatot végző intézmények esetén 15%-át – tar-
talékba helyezi azzal, hogy az kizárólag diakóniai intézmények
számára használható fel. Az országos egyház javasolja az egy-
házközségi fenntartású diakóniai intézményeknek, hogy a
2006. évi diakóniai egyházi kiegészítő támogatás korrekciós
összegének 20%-ával járuljanak hozzá a tartalékalaphoz.
Evangélikus Közlöny
5
ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM
background image
21/2008. (I. 31.) országos presbitériumi határozat
Rózsák tere oktatási intézményvezetői pályázatról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről és egyesületeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 17.§-ára – a Magyarországi Evangélikus Egyház Bu-
dapesti Kollégiumai középiskolai kollégiumának intézmény-
vezetői pályázatát kiírja.
25/2008 (I. 31.) országos presbitériumi határozat
pogányi diakóniai intézményi beruházásról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma, mint intézmény fenntartó az egyház szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c)
pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 2005.
évi VIII. törvény 7.§-ára – támogatja a Baldauf Gusztáv Evan-
gélikus Szeretetotthon áthelyezését Pécsről Pogányba, az új
beruházás megvalósításával. Tekintettel a vagyonszerzés ösz-
szegére az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005.
évi IV. törvény 104. § (6) bekezdés a) pontja alapján a bead-
ványt támogatásával továbbítja a zsinatnak.
26/2008. (I. 31.) országos presbitériumi határozat
álláshely létesítéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 149. §-a alapján a diakóniai osztály feladatainak
ellátása érdekében az országos iroda diakóniai osztályán két
álláshelyet létesít: a diakóniai gazdasági referensét, valamint
a szociális és adminisztratív referensét. Az álláshelyek betöl-
téséhez felsőfokú végzettség nem szükséges, így a munkavál-
laló kiválasztása nem az országos presbitérium hatáskörébe
tartozik. Mindkét munkavállaló felett a munkáltatói jogokat
az országos irodaigazgató gyakorolja.
27/2008. (I. 31.) országos presbitériumi határozat
az Evangélikus Országos Gyűjteményről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján megvizsgálta
az Evangélikus Országos Gyűjtemény körül kialakult helyze-
tet, és azzal a javaslattal fordul a zsinathoz, hogy a vonatkozó
határozatát vonja vissza.
28/2008 (I. 31.) országos presbitériumi határozat
sajtóközleményről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján a társadalombiztosí-
tás átalakításával kapcsolatos egyházi álláspontról szóló saj-
tóközlemény kiadását támogatja.
29/2008 (II. 25.) országos presbitériumi határozat
kaposszekcsői diakóniai intézmény intézményi
lelkészének megválasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény
75.§ (2) bekezdése alapján – utalva az egyházi szolgálatról és
az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény
71.§ (2) bekezdésére, valamint a 172/2007. (IX. 6.) országos
presbitériumi határozatra – a kaposszekcsői Evangélikus
Diakóniai Otthon intézmény lelkészének 2008. január 1-től
2008. június 30-ig Szabó Szilárd lelkészt megválasztja.
30/2008 (II. 25.) országos presbitériumi határozat
az országos irodaigazgató választásával összefüggő
kérdésekről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján köszönetet mond
Hafenscher Károly 8 éves szolgálatáért, és további működé-
séhez Isten áldását kéri. Az országos presbitérium tisztázta
az országos iroda választása körül kialakult helyzetet, kife-
jezte bizalmát a zsinat elnöksége felé, amelyet a zsinat elnök-
sége viszonoz. Az országos presbitérium mindent megtesz
annak érdekében, hogy a megválasztott országos irodaigaz-
gató minél előbb megkezdhesse tevékenységét.
32/2008 (III. 13.) országos presbitériumi határozat
Luther Kiadó intézményvezetője választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az egyház in-
tézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17.§ (1) bekezdése
alapján – a Luther Kiadó intézményvezetőjének 2008. márci-
us 16-tól 2014. március 15-ig Kendeh K. Pétert megválasztja.
41/2008 (III. 13.) országos presbitériumi határozat
egyházi költségvetési törvény végrehajtásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház 2008. évi költségvetéséről szóló
2008. évi I. törvény 2. sz. mellékletében megjelölt, az orszá-
gos presbitérium által kijelölt személy, szakmai ellenjegyző-
ket az alábbiak szerint határozza meg:
sorszám költségvetési sor
felelős személy
214100
Biblia éve 2008
Dr. Fabiny Tamás
217320 Kórházi szolgálat
Honti Irén
Evangélikus Közlöny
6
background image
217421 Pedagógus találkozó
Mihályi Zoltánné
217422 Evangélikus iskolák
Nováky Andrea
kórustalálkozója
217600 Tényfeltáró bizottság
Mirák Katalin
217710 Ifjúsági munka
Dr. Mekis Viktória
217720 Egyetemi gyülekezetek
Dr. Mekis Viktória
217730 Gyermek és ifjúsági pályázat Smidéliusz Gábor
217740 Szélrózsa találkozó
Smidéliusz Gábor
217750 Tamás mise
Horváth-Hegyi Olivér
217830 Határon túli magyarok
Végh Szabolcs
231540 Lelkészakadémia
Dr. Varga Gyöngyi
43/2008 (III. 13.) országos presbitériumi határozat
révfülöpi intézményvezetői állásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17.§ (12)
bekezdésére – az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ
intézményvezetői állására kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja és egy éves időtartamra megbízza Hafenscher Ká-
roly lelkészt az intézményvezetői feladok ellátásával.
45/2008. (III. 27.) országos presbitériumi határozat
országos irodaigazgató megbízásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (4) bekezdés d) pontja alapján Kákay Istvánt
az országos irodaigazgatói feladatok ellátásával határozott
időtartamra, 2008. március 1. napjától a jogerős pályázati el-
járás befejezése napjáig, az országos irodaigazgató hivatalba
lépése napjáig megbízza.
47/2008. (III. 27.) országos presbitériumi határozat
oktatási intézmények támogatásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján a kollégiu-
mokban tanuló diákok után támogatást nyújt a 2008. évi egy-
házi kiegészítő támogatás 50%-os mértékéig.
53/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
országos irodaigazgató alkalmazásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (4) bekezdés d) pontja alapján az egyház
működése szempontjából meghatározó jelentőségű munka-
körnek minősíti az országos irodaigazgatói tisztség betölté-
sét, az országos irodaigazgató munkavállalót vezető állású
munkavállalónak minősíti. Felhatalmazza az országos elnök-
séget, hogy Kákay István Dezső országos irodaigazgatóval az
Mt. 188/A.§-a alapján a munkaszerződést megkösse.
54/1/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
törvényi kötelezettség elmulasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országosa presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (5) bekezdés alapján megállapítja, hogy a mellék-
letben meghatározott intézmények és egyházi önkormány-
zatok nem tettek eleget törvényi, különösen is költségvetési
és beszámoló-készítési kötelezettségüknek. Ennek pótlására
és teljesítésére 15 napos határidővel felhívja a mulasztókat.
54/2/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
törvényi kötelezettség elmulasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országosa presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdés alapján felkéri a zsinatot, hogy
szakértő bevonásával dolgozza ki a törvénysértő, különösen
is a költségvetési és beszámoló-készítési kötelezettségüket
elmulasztó egyházi önkormányzati vezetőkkel és intézmény-
vezetőkkel szembeni személyi szankcionálás rendszerét.
55/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
a Magyarországi Evangélikus Egyház
2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház 2007. évi beszámolóját 17.652.143
ezer forint mérlegfőösszeggel és 1.630.585 ezer forint mérleg
szerinti eredménnyel zsinati elfogadásra javasolja.
56/1/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
bonyhádi oktatási intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Bonyhádi
Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium oktatási
intézmény 2007. évi beszámolóját 414.945 ezer forint mér-
legfőösszeggel elfogadja.
56/2/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
békéscsabai oktatási intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Békéscsabai Evan-
gélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény oktatási intézmény 2007.
évi beszámolóját 297.150 ezer forint mérlegfőösszeggel elfogadja.
Evangélikus Közlöny
7
background image
56/3/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
miskolci oktatási intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépisko-
la oktatási intézmény 2007. évi beszámolóját 343.136 ezer fo-
rint mérlegfőösszeggel elfogadja.
56/4/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Deák téri oktatási intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Deák Téri
Evangélikus Gimnázium oktatási intézmény 2007. évi beszá-
molóját 56.794 ezer forint mérlegfőösszeggel elfogadja.
56/5/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
aszódi oktatási intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma és Kollégiuma oktatá-
si intézmény 2007. évi beszámolóját 907.504 ezer forint mér-
legfőösszeggel elfogadja.
56/6/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Líceum oktatási intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Berzsenyi
Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium oktatási intézmény 2007. évi beszámolóját
459.317 ezer forint mérlegfőösszeggel elfogadja.
56/7/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
soproni oktatási intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Eötvös Jó-
zsef Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépis-
kola oktatási intézmény 2007. évi beszámolóját 95.914 ezer
forint mérlegfőösszeggel elfogadja.
56/8/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
nyíregyházi oktatási intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium oktatási intézmény
2007. évi beszámolóját 113.220 ezer forint mérlegfőösszeggel
elfogadja.
56/9/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
kőszegi oktatási intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium oktatási intézmény 2007. évi beszá-
molóját 195.026 ezer forint mérlegfőösszeggel elfogadja.
56/10/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Rózsák tere oktatási intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiumai oktatási in-
tézmény 2007. évi beszámolóját 126.874 ezer forint mérleg-
főösszeggel elfogadja.
56/11/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
nyíregyházi oktatási intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Luther
Márton Kollégium oktatási intézmény 2007. évi beszámoló-
ját 276.613 ezer forint mérlegfőösszeggel elfogadja.
57/1/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Oltalom diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Oltalom
Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 2007. évi beszámolóját
342.823 ezer forint mérlegfőösszeggel elfogadja.
57/2/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Johanneum diakóniai intézmény
2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Johanneum
Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai intézmény 2007. évi
beszámolóját 34.592 ezer forint mérlegfőösszeggel elfogadja.
57/3/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Kapernaum diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
Evangélikus Közlöny
8
background image
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a „Kaperna-
um” Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2007.
évi beszámolóját 100.455.534 forint bevételi főösszeggel és
85.641.635 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
57/4/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
balassagyarmati diakóniai intézmény
2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Szeretetház (Balassagyarmat) diakóniai intézmény 2007.
évi beszámolóját 29.706.503 forint bevételi főösszeggel és
30.552.568 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
57/5/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Agape diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Agape
Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 2007. évi
beszámolóját 103.092.935 forint bevételi főösszeggel és
93.831.335 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
57/6/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
szombathelyi diakóniai intézmény
2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Túróczy
Zoltán Szombathelyi Evangélikus Idősek Szeretetotthona
diakóniai intézmény 2007. évi beszámolóját 13.653 ezer fo-
rint mérlegfőösszeggel elfogadja.
57/7/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
kaposszekcsői diakóniai intézmény
2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Diakóniai Otthon diakóniai intézmény 2007. évi beszá-
molóját 136.473.233 forint bevételi főösszeggel és 130.323.199
forint kiadási főösszeggel elfogadja.
57/8/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Baldauf diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Baldauf
Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény
2007. évi beszámolóját 184.768.736 forint bevételi főösszeg-
gel és 102.731.054 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
57/9/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
szarvasi diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Ótemplo-
mi Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 2007. évi beszá-
molóját 137.023.950 forint bevételi főösszeggel és 127.601.087
forint kiadási főösszeggel elfogadja.
57/10/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
ÉLIM diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az ÉLIM
Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2007. évi be-
számolóját 97.675.516 forint bevételi főösszeggel és 81.104.344
forint kiadási főösszeggel elfogadja.
57/11/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Sarepta diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Sarepta
Budai Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2007.
évi beszámolóját 375.750.595 forint bevételi főösszeggel és
347.306.560 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
58/1/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
balatonszárszói konferencia- és üdülőközpont
2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Konferencia és Missziói Otthon intézmény 2007. évi be-
számolóját 48.024.601 forint bevételi főösszeggel és 42.791.619
forint kiadási főösszeggel elfogadja.
58/2/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Béthel konferencia- és üdülőközpont
2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Béthel
Missziói Otthon intézmény 2007. évi beszámolóját 27.901.413
forint bevételi főösszeggel és 24.611.948 forint kiadási főösz-
szeggel elfogadja.
Evangélikus Közlöny
9
background image
59/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
EHE felsőoktatási intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangé-
likus Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény 2007.
évi beszámolóját 273.118.458 forint bevételi főösszeggel és
248.492.236 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
60/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Luther Kiadó tájékoztatási intézmény
2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Luther Ki-
adó tájékoztatási intézmény 2007. évi beszámolóját 87.900.000
forint mérlegfőösszeggel elfogadja.
61/1/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
bonyhádi oktatási intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Bonyhádi Evangé-
likus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium oktatási intéz-
mény 2008. évi költségvetését 573.271.000 forint bevételi fő-
összeggel és 573.271.000 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
61/2/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
békéscsabai oktatási intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Békéscsabai
Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollé-
gium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény oktatási in-
tézmény 2008. évi költségvetését 662.220.272 forint bevételi
főösszeggel és 662.220.272 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
61/3/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
miskolci oktatási intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépisko-
la oktatási intézmény 2008. évi költségvetését 393.795.000
forint bevételi főösszeggel és 393.795.000 forint kiadási fő-
összeggel elfogadja.
61/4/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Deák téri oktatási intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Deák Téri
Evangélikus Gimnázium oktatási intézmény 2008. évi költség-
vetését 216.968.000 forint bevételi főösszeggel és 198.458.000
forint kiadási főösszeggel elfogadja.
61/5/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
aszódi oktatási intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangélikus
Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma és Kollégiuma oktatási in-
tézmény 2008. évi költségvetését 507.074.000 forint bevételi fő-
összeggel és 407.743.000 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
61/6/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Líceum oktatási intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Berzsenyi
Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium oktatási intézmény 2008. évi költségvetését
388.312.000 forint bevételi főösszeggel és 388.312.000 forint
kiadási főösszeggel elfogadja.
61/7/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
soproni oktatási intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Eötvös
József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépis-
kola oktatási intézmény 2008. évi költségvetését 174.217.000
forint bevételi főösszeggel és 174.217.000 forint kiadási fő-
összeggel elfogadja.
61/8/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
nyíregyházi oktatási intézmény 2008. évi költ-
ségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium oktatási intézmény
2008. évi költségvetését 269.967.000 forint bevételi főösszeg-
gel és 262.284.000 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
61/9/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
kőszegi oktatási intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
Evangélikus Közlöny
10
background image
kus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium oktatási intézmény 2008. évi költség-
vetését 371.307.000 forint bevételi főösszeggel és 371.307.000
forint kiadási főösszeggel elfogadja.
61/10/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
nyíregyházi oktatási intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Luther
Márton Kollégium oktatási intézmény 2008. évi költségveté-
sét 109.365.000 forint bevételi főösszeggel és 130.833.000 fo-
rint kiadási főösszeggel elfogadja.
61/11/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Rózsák tere oktatási intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiumai 2008. évi
költségvetését 114.497.000 forint bevételi főösszeggel és
114.497.000 forint kiadási főösszeggel azzal a záradékkal fo-
gadja el, hogy az intézmény számviteli rendjében biztosítsa:
1. A mérleg 2008. évi nyitó adatinak elkülönítését.
2. A bevételek – működési, normatív hozzájárulás, közok-
tatási kiegészítő támogatás, egyházi támogatás – elkülönített
kezelését.
3. A közvetlen költségek elkülönített kezelését.
4. A felmerülő közvetett kiadások, költségek elkülönített
kezelését és a számviteli politikában meghatározott időszak-
ban történő felosztását.
5. A felújítás és a karbantartás ráfordításainak egymástól
való elkülönítését.
Az intézmény igazgatótanácsa köteles a szükséges korrigá-
lásokat 14 napon belül megtenni és ezt dokumentáltan az or-
szágos presbitérium elé terjeszteni.
62/1/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Oltalom diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Oltalom
Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 2008. évi költségveté-
sét 341.869.000 forint bevételi főösszeggel és 341.869.000 fo-
rint kiadási főösszeggel elfogadja.
62/2/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Johanneum diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Johanneum
Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai intézmény 2008.
évi költségvetését 354.572.000 forint bevételi főösszeggel és
325.085.000 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
62/3/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Kapernaum diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a „Kaperna-
um” Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2008.
évi költségvetését 95.100.000 forint bevételi főösszeggel és
95.100.000 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
62/4/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
balassagyarmati diakóniai intézmény
2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Szeretetház (Balassagyarmat) diakóniai intézmény 2008.
évi költségvetését 33.356.000 forint bevételi főösszeggel és
32.853.000 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
62/5/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Agape diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Agape
Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 2008. évi
költségvetését 109.065.000 forint bevételi főösszeggel és
146.600.000 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
62/6/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
szombathelyi diakóniai intézmény
2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Túróczy Zoltán
Szombathelyi Evangélikus Idősek Szeretetotthona diakóniai
intézmény 2008. évi költségvetését 60.264.559 forint bevételi
főösszeggel és 60.264.559 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
62/7/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
kaposszekcsői diakóniai intézmény
2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Diakóniai Otthon diakóniai intézmény 2008. évi költség-
Evangélikus Közlöny
11
background image
vetését 149.968.000 forint bevételi főösszeggel és 141.493.000
forint kiadási főösszeggel elfogadja.
62/8/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Baldauf diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Baldauf
Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény
2008. évi költségvetését 323.070.000 forint bevételi főösszeg-
gel és 323.070.000 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
62/9/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
szarvasi diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Ótemplo-
mi Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 2008. évi költségve-
tését 185.455.000 forint bevételi főösszeggel és 161.505.000
forint kiadási főösszeggel elfogadja.
62/10/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
ÉLIM diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az ÉLIM
Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2008. évi
költségvetését 91.239.000 forint bevételi főösszeggel és
91.239.000 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
62/11/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Sarepta diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Sarepta Bu-
dai Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2008. évi
költségvetését 400.000.000 forint bevételi főösszeggel és
400.000.000 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
63/1/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
balatonszárszói konferencia- és üdülőközpont
2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Konferencia és Missziói Otthon intézmény 2008. évi
költségvetését 58.864.408 forint bevételi főösszeggel és
58.864.408 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
63/2/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Béthel konferencia- és üdülőközpont
2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Béthel Missziói Ott-
hon intézmény 2008. évi költségvetését 33.101.000 forint bevé-
teli főösszeggel és 28.021.000 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
64/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
EHE felsőoktatási intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény 2008. évi
költségvetését 235.000.000 forint bevételi főösszeggel és
231.000.000 forint kiadási főösszeggel elfogadja.
65/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Luther Kiadó tájékoztatási intézmény
2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Luther Ki-
adó tájékoztatási intézmény 2008. évi költségvetését elfogadja.
66/1/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
pesti egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Pesti Evangélikus
Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 6.775.079 forint bevételi
főösszeggel és 5.688.823 forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.
66/2/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
tolna-baranyai egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Tolna-Ba-
ranyai Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját
6.596.448 forint bevételi főösszeggel és 5.655.556 forint ki-
adási főösszeggel jóváhagyja.
66/3/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
budai egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Budai Evangélikus
Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 9.056.148 forint bevételi
főösszeggel és 8.064.560 forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.
Evangélikus Közlöny
12
background image
66/4/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
somogy-zalai egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Somogy-
Zalai Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját
5.591.506 forint bevételi főösszeggel és 4.671.911 forint ki-
adási főösszeggel jóváhagyja.
72/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
álláshely létesítéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 149.§-a alapján az országos egyház által fenntar-
tott intézmények és az országos iroda folyamatos ellenőrzé-
sére belső ellenőri álláshelyet létesít. A belső ellenőr munká-
ját az országos presbitérium által jóváhagyott éves munka-
terv alapján végzi, illetve országos presbitérium felkérésére
soron kívüli vizsgálatokat is teljesít.
75/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
révfülöpi oktatási intézmény igazgatótanácsa elnökének
megválasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2007. évi VIII. törvény 12.§ (1)
bekezdésére – a Révfülöpi Ordass Lajos Oktatási Központ
egyéb oktatási intézmény igazgatótanácsa elnökének Isó Do-
rottyát megválasztja.
77/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
országos nevelési-oktatási bizottsági tag választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva a 139.§ (1)
bekezdésére – Révész Józsefné tag lemondásának tudomá-
sulvétele mellett, az országos nevelési-oktatási bizottsági tag-
jának Fodorné Pecznyík Zsuzsannát megválasztja.
78/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Kántorképző Intézet igazgatótanácsi tagja választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva az egyház
intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 11.§ (2) bekez-
désére – a Kántorképző Intézet igazgatótanácsában a fenn-
tartót képviselő tagnak Kákay István Dezsőt megválasztja.
80/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Rózsák tere oktatási intézmény
intézményvezetői állásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17.§ (12)
bekezdésére – a Magyarországi Evangélikus Egyház Buda-
pesti Kollégiumai oktatási intézmény intézményvezetői állá-
sára kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és egy
éves időtartamra megbízza Károlyfalvy Zsolt az intézmény-
vezetői feladok ellátásával.
81/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Líceum oktatási intézmény
intézményvezetője választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17.§ (1)
bekezdés e) pontára – Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líce-
um) Gimnázium, Szakképző iskola és Kollégium oktatási in-
tézmény intézményvezetőjének Tölli Balázst megválasztja.
Az intézményvezetői megbízás 6 tanévre szól.
82/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
miskolci oktatási intézmény
intézményvezetője választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17.§ (1)
bekezdés e) pontára – Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázi-
um és Pedagógiai Szakközépiskola oktatási intézmény intéz-
ményvezetőjének Fellegvári Zoltánt megválasztja. Az intéz-
ményvezetői megbízás 6 tanévre szól.
83/1/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Luther Otthon felsőoktatási intézmény nyilvántartásba
vételi eljárásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyházi intézmény alapításáról szóló 7/2008. (II. 15.) zsinati
határozatra és az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 17.§-ára – a Luther Otthon felsőoktatási intézmény
alapító okiratának elfogadásával a nyilvántartásba vételi el-
járást megindítja.
Evangélikus Közlöny
13
background image
83/2/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
Luther Otthon felsőoktatási intézmény
intézményvezetői pályázatáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyházi intézmény alapításáról szóló 7/2008. (II. 15.) zsinati
határozatra és az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 17.§-ára – a Luther Otthon felsőoktatási intézmény
intézményvezetői pályázatát kiírja.
86/1/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
TISZK alapításról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva a Térségi
Integrált Szakképző Központról szóló 6/2008. (II. 15.) zsinati
határozatra – az intézmény társasági szerződését elfogadja.
86/2/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
TISZK felügyelőbizottsági tagságáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva a
Térségi Integrált Szakképző Központról szóló 6/2008. (II. 15.)
zsinati határozatra – az oktatási intézmény felügyelő bizott-
ságba tagként Gryllus Dánielt ajánlja.
86/3/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
TISZK taggyűlési képviseletről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva a
Térségi Integrált Szakképző Központról szóló 6/2008. (II. 15.)
zsinati határozatra – az oktatási intézmény taggyűlésén az
egyház képviseletére felhatalmazza az országos iroda oktatási
osztályának mindenkori vezetőjét.
87/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
országos presbitériumi határozat módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (3) c) pontja alapján az oktatási intézmé-
nyek támogatásáról szóló 47/2008. (III. 28.) országos presbi-
tériumi határozatot az alábbiak szerint módosítja: Az orszá-
gos presbitérium a közoktatási tartalékalap terhére támoga-
tást nyújt a közoktatási kollégiumban nevelt, oktatott tanu-
lók 2008. február 1-jei létszáma szerint, a 2008. évre megsza-
vazott közoktatási kiegészítő támogatás 50%-os mértékéig
2008. január 1. napjától 2008. december 31 napjáig terjedő
időszakra, havi ütemezésben.
89/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
álláshely létesítéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház igazgatásáról és szervezetéről szóló 2005. évi
IV. törvény 149.§-a alapján a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház és az országos iroda központi iktatási feladatai ellátására
álláshelyet létesít. Az álláshely betöltéséhez felsőfokú vég-
zettség nem szükséges, így a munkavállaló kiválasztása és fe-
lette a munkáltatói jogok gyakorlása az országos irodaigazga-
tó hatáskörbe tartozik.
90/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
álláshely betöltéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház igazgatásáról és szervezetéről szóló 2005. évi
IV. törvény 149.§-a alapján a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház gyermek- és ifjúsági osztályán referensi álláshely betöl-
tésére pályázatot ír ki.
91/2008. (IV. 24.) országos presbitériumi határozat
zsinati határozat végrehajtásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház igazgatásáról és szervezetéről szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (5) bekezdése alapján felhatalmazza Kákay István
Dezső országos irodaigazgatót a Rákospalotai Evangélikus Sze-
retetotthon bővítési beruházásának, illetve a Kakas Lídia Szere-
tetotthon oda történő áthelyezésének előkészítésével megbízza.
93/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
az Evangélikus Hittudományi Egyetem jelentéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetem jelentését a 2006. szeptember és
2008. április között végzett tevékenységéről elfogadja.
94/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
Luther Otthon felsőoktatási intézmény
intézményvezetője választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17.§ (1)
bekezdés e) pontára – a Luther Otthon oktatási intézmény
intézményvezetőjének Barthel-Rúzsa Zsolt megválasztja. Az
intézményvezetői megbízás 6 tanévre szól.
95/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
az Evangélikus Kulturális Központról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
Evangélikus Közlöny
14
background image
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (4) bekezdés c) pontja alapján – utalva a törvény
104.§ (6) bekezdés a) és d) pontjára – támogatja a Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház tulajdonában álló 1077 Budapest, Rózsák
tere 1. sz alatt található ingatlanban az Evangélikus Kulturális
Központ beruházás megvalósítását azzal, hogy a végső dön-
tés meghozatala a beruházás nagyságára tekintettel, illetőleg
az egyházi közművelődési intézmény alapításának tényére a
zsinat hatáskörébe tartozik.
96/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
révfülöpi konferencia- és üdülőközpont
2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Ordass La-
jos Evangélikus Oktatási Központ intézmény 2007. évi beszá-
molóját 41.630 ezer forint bevételi főösszeggel és 40.921 ezer
forint kiadási főösszeggel elfogadja.
97/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
Kántorképző Intézet 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Kántorképző Intézet
intézmény 2007. évi beszámolóját 17.268 ezer forint bevételi
főösszeggel és 14.499 ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
98/1/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
EMMAUS diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az EMMAUS
Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2007. évi be-
számolóját 199.851 ezer forint bevételi főösszeggel és 222.126
ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
98/2/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
kondorosi diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Kondorosi
Nyugdíjasház – Evangélikus Egyház diakóniai intézmény
2007. évi beszámolóját 53.843 ezer forint bevételi főösszeggel
és 53.830 ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
98/3/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
békéscsabai diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Szeretetotthon (Békéscsaba) diakóniai intézmény 2007.
évi beszámolóját 90.793 ezer forint bevételi főösszeggel és
90.965 ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
98/4/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
kőszegi diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Kőszegi
Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2007. évi
beszámolóját 53.731 ezer forint bevételi főösszeggel és
65.177 ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
98/5/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
kistarcsai diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Papnék, Johannita Szeretetotthon diakóniai intézmény
2007. évi beszámolóját 58.167 ezer forint bevételi főösszeggel
és 59.163 ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
98/6/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
rákospalotai diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Rákospalo-
tai Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2007. évi
beszámolóját 74.936 ezer forint bevételi főösszeggel és 74.936
ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
98/7/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
FÉBÉ diakóniai intézmény 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a FÉBÉ Evan-
gélikus Diakonissza Egyesület diakóniai intézmény 2007. évi
beszámolóját 24.291 ezer forint bevételi főösszeggel és 21.205
ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
98/8/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
„Kakas Lídia” diakóniai intézmény
2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a „Kakas Lí-
dia” Nyugdíjas Egyházi Alkalmazottak Otthona diakóniai in-
tézmény 2007. évi beszámolóját 52.509 ezer forint bevételi fő-
összeggel és 37.940 ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
Evangélikus Közlöny
15
background image
99/1/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
EMMAUS diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az EMMAUS
Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2008. évi
költségvetését 229.070 ezer forint bevételi főösszeggel és
229.070 ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
99/2/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
kondorosi diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Kondorosi
Nyugdíjasház – Evangélikus Egyház diakóniai intézmény
2008. évi költségvetését 68.856 ezer forint bevételi főösszeg-
gel és 74.874 ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
99/3/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
békéscsabai diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangé-
likus Szeretetotthon (Békéscsaba) diakóniai intézmény 2008.
évi költségvetését 93.000 ezer forint bevételi főösszeggel és
93.000 ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
99/4/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
kőszegi diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Kőszegi
Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2008. évi
költségvetését 62.300 ezer forint bevételi főösszeggel és 62.300
ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
99/5/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
kistarcsai diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az Evangéli-
kus Papnék, Johannita Szeretetotthon diakóniai intézmény
2008. évi költségvetését 67.810 ezer forint bevételi főösszeg-
gel és 67.810 ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
99/6/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
rákospalotai diakóniai intézmény
2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Rákospalo-
tai Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2008. évi
költségvetését 109.391 ezer forint bevételi főösszeggel és 80.970
ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
99/7/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
FÉBÉ diakóniai intézmény 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a FÉBÉ Evan-
gélikus Diakonissza Egyesület diakóniai intézmény 2008. évi
költségvetését 24.680 ezer forint bevételi főösszeggel és 24.270
ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
99/8/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
„Kakas Lídia” diakóniai intézmény
2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a „Kakas Lí-
dia” Nyugdíjas Egyházi Alkalmazottak Otthona diakóniai in-
tézmény 2008. évi költségvetését 51.000 ezer forint bevételi fő-
összeggel és 51.000 ezer forint kiadási főösszeggel elfogadja.
100/1/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
bács-kiskuni egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Bács-Kis-
kuni Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 6.411
ezer forint bevételi főösszeggel és 5.787 ezer forint kiadási
főösszeggel jóváhagyja.
100/2/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
kelet-békési egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Kelet-Bé-
kési Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 17.527
ezer forint bevételi főösszeggel és 8.440 ezer forint kiadási
főösszeggel jóváhagyja.
100/3/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
nyugat-békési egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Nyugat-
Békési Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 13.239
ezer forint bevételi főösszeggel és 12.347 ezer forint kiadási
főösszeggel jóváhagyja.
Evangélikus Közlöny
16
background image
100/4/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
borsod-hevesi egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Borsod-He-
vesi Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 3.505
ezer forint bevételi főösszeggel és 3.836 ezer forint kiadási
főösszeggel jóváhagyja.
100/5/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
dél-pesti egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Dél-Pesti
Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 5.765 ezer
forint bevételi főösszeggel és 6.718 ezer forint kiadási főösz-
szeggel jóváhagyja.
100/6/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
északi-pesti egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján az Észak-
Pesti Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 6.611
ezer forint bevételi főösszeggel és 4.433 ezer forint kiadási fő-
összeggel jóváhagyja.
100/7/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
hajdú-szabolcsi egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Hajdú-Sza-
bolcsi Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 5.034
ezer forint bevételi főösszeggel és 5.034 ezer forint kiadási fő-
összeggel jóváhagyja.
100/8/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
nógrádi egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Nógrádi
Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 7.587 ezer
forint bevételi főösszeggel és 7.316 ezer forint kiadási főösz-
szeggel jóváhagyja.
100/9/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
fejér-komáromi egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Fejér-Ko-
máromi Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját
7.535 ezer forint bevételi főösszeggel és 5.132 ezer forint ki-
adási főösszeggel jóváhagyja.
100/10/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
győr-mosoni egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Győr-Mo-
soni Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 11.768
ezer forint bevételi főösszeggel és 13.620 ezer forint kiadási
főösszeggel jóváhagyja.
100/11/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
soproni egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Soproni
Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 5.206 ezer
forint bevételi főösszeggel és 4.755 ezer forint kiadási főösz-
szeggel jóváhagyja.
100/12/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
vasi egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Vasi Evan-
gélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 7.663 ezer fo-
rint bevételi főösszeggel és 5.744 ezer forint kiadási főösszeg-
gel jóváhagyja.
100/13/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
veszprémi egyházmegye 2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Veszprémi
Evangélikus Egyházmegye 2007. évi beszámolóját 6.278 ezer
forint bevételi főösszeggel és 5.733 ezer forint kiadási főösz-
szeggel jóváhagyja.
101/1/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
bács-kiskuni egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Bács-Kis-
kuni Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 6.723
erer forint bevételi főösszeggel és 6.723 ezer forint kiadási
főösszeggel jóváhagyja.
Evangélikus Közlöny
17
background image
101/2/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
kelet-békési egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Kelet-Béké-
si Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 7.051
ezer forint bevételi főösszeggel és 5.901 ezer forint kiadási fő-
összeggel jóváhagyja.
101/3/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
nyugat-békési egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Nyugat-Bé-
kési Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 6.230
ezer forint bevételi főösszeggel és 6.063 ezer forint kiadási
főösszeggel jóváhagyja.
101/4/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
pesti egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Pesti Evan-
gélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 7.462 ezer fo-
rint bevételi főösszeggel és 7.202 ezer forint kiadási főösszeg-
gel jóváhagyja.
101/5/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
tolna-baranyai egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Tolna-Ba-
ranyai Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 5.603
ezer forint bevételi főösszeggel és 4.916 ezer forint kiadási
főösszeggel jóváhagyja.
101/6/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
borsod-hevesi egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Borsod-He-
vesi Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 3.697
ezer forint bevételi főösszeggel és 3.697 ezer forint kiadási fő-
összeggel jóváhagyja.
101/7/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
budai egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Budai Evan-
gélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 6.462 ezer
forint bevételi főösszeggel és 6.537 ezer forint kiadási főösz-
szeggel jóváhagyja.
101/8/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
dél-pesti egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Dél-Pesti
Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 6.097 ezer
forint bevételi főösszeggel és 5.897 ezer forint kiadási főösz-
szeggel jóváhagyja.
101/9/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
északi-pesti egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján az Észak-Pes-
ti Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 6.395
ezer forint bevételi főösszeggel és 7.435 ezer forint kiadási fő-
összeggel jóváhagyja.
101/10/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
hajdú-szabolcsi egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Hajdú-Sza-
bolcsi Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 5.391
ezer forint bevételi főösszeggel és 5.559 ezer forint kiadási fő-
összeggel jóváhagyja.
101/11/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
nógrádi egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Nógrádi
Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 4.854 ezer
forint bevételi főösszeggel és 5.402 ezer forint kiadási főösz-
szeggel jóváhagyja.
101/12/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
fejér-komáromi egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Fejér-Ko-
máromi Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését
6.488 ezer forint bevételi főösszeggel és 5.215 ezer forint kia-
dási főösszeggel jóváhagyja.
Evangélikus Közlöny
18
background image
101/13/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
győr-mosoni egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Győr-Mo-
soni Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 5.456
ezer forint bevételi főösszeggel és 5.456 ezer forint kiadási
főösszeggel jóváhagyja.
101/14/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
somogy-zalai egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Somogy-
Zalai Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 5.470
ezer forint bevételi főösszeggel és 5.367 ezer forint kiadási
főösszeggel jóváhagyja.
101/15/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
soproni egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Soproni
Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 5.371 ezer
forint bevételi főösszeggel és 5.371 ezer forint kiadási főösz-
szeggel jóváhagyja.
101/16/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
vasi egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Vasi Evan-
gélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 6.547 ezer fo-
rint bevételi főösszeggel és 5.940 ezer forint kiadási főösszeg-
gel jóváhagyja.
101/17/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
veszprémi egyházmegye 2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Veszprémi
Evangélikus Egyházmegye 2008. évi költségvetését 5.578 ezer
forint bevételi főösszeggel és 5.425 ezer forint kiadási főösz-
szeggel jóváhagyja.
107/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendeletről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva az egyházi
jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4.§ (3) bekezdésé-
re – a Magyarországi Evangélikus Egyház uniós pályázati
rendszeréről szóló 1/2008. (V. 29.) országos szabályrendele-
tet elfogadja.
114/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
a Magyarországi Evangélikus Egyház
közoktatási esélyegyenlőségi tervéről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház közoktatási esélyegyenlőségi tervét
elfogadja.
115/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
miskolci oktatási intézmény igazgatótanácsi tagságáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 11.§ (2)
bekezdésére – az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és
Pedagógiai Szakközépiskola oktatási intézmény igazgatóta-
nácsában a fenntartót képviselő tagnak Mihályi Zoltánnét
megválasztja.
116/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
békéscsabai oktatási intézmény
igazgatótanácsi tagságáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 11.§ (2)
bekezdésére – a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Mű-
vészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény oktatási intézmény igazgatótanácsában a
fenntartót képviselő tagnak Dr. Mekis Viktóriát megválasztja.
117/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
nyíregyházi oktatási intézmény
igazgatótanácsi tagságáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 11.§ (2)
bekezdésére – Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
názium oktatási intézmény igazgatótanácsában a fenntartót
képviselő tagnak Krug Ferencet megválasztja.
Evangélikus Közlöny
19
background image
122/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
aláírási jogosultságról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja alapján aláírási jogo-
sultsággal hatalmazza fel Kákay István Dezső országos iroda-
igazgató, képviselőt a Magyarországi Evangélikus Egyház ál-
tal fenntartott oktatási és diakóniai intézményekkel kapcso-
latos fenntartói feladatkörben.
123/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozat
beruházások rendjéről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak
szerint határozott:
1) Az országos presbitérium kéri az egyházközségeket, hogy
új beruházások helyett törekedjenek a meglévő épületek fel-
újítására, jó karbantartására. (Kivéve, ha a felújítás, fenntar-
tás költségesebb, mint a régi bontása és az új építése.) Első-
sorban a régi épületszerkezetekhez illeszkedő műszaki meg-
oldások készüljenek, szakértő építészek irányításával.
2) A központi támogatások csak gazdaságosan és rendsze-
resen használt egyházi célú épületekhez vehetők igénybe.
Nem támogathatók újabb telepítésű – és csak pár hétig hasz-
nálható – nyári táborok. Helyettük a meglévőket és az iskolai
diákotthonokat célszerű igénybe venni.
3) Nem támogatható központi forrásból olyan építkezés
vagy felújítás, amely bériroda, üzlet vagy külön használatos
bérlakás célját szolgálja. A költségesen fenntartható tetőtér-
beépítéseket is célszerű kerülni még felújítás esetén is.
4) A központi támogatás igénybevételével épülő új lelkész-
lakás hasznos alapterülete maximum 120 m
2
lehet. Vendég-
szoba építése ezen felül kerülendő. Gyülekezeti házak eseté-
ben megosztható nagyterem építése célszerű a több – csak
néha használt – kisebb helyett.
5) Központi támogatás csak saját erő kiegészítéseként ad-
ható – kivéve a vis major esetet.
125/2008 (VII. 3.) országos presbitériumi határozat
gépkocsi stratégiai munkacsoport létrehozásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján az országos egyház
tulajdonában álló személygépkocsi-állomány fenntartásának
és új személygépkocsi vásárlása stratégiájának – 2008. októ-
ber 16. napján tartandó presbitériumi ülésen történő – meg-
határozására presbitériumi munkacsoportot hoz létre. A
munkacsoport tagjai: Abaffy Zoltán, Csorba Gábor, Kákay
István Dezső, Kondor Péter és Szemerei János.
126/2008 (VII. 3.) országos presbitériumi határozat
az egységes integrált ügyviteli rendszer bevezetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján az egyház ok-
tatási intézményeiben olyan egységes integrált ügyviteli
rendszert vezet be 2009. január 1. napjától, mely a későb-
biekben az egyház diakóniai és nem normatívából gazdálko-
dó egységeiben is használható.
132/1/2008 (VII. 3.) országos presbitériumi határozat
Budapest-Fasori oktatási intézmény
2006. évi beszámolójáró
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Budapest-
Fasori Evangélikus Gimnázium oktatási intézmény 2006. évi
beszámolóját elfogadja.
132/2/2008 (VII. 3.) országos presbitériumi határozat
Budapest-Fasori oktatási intézmény
2007. évi beszámolójáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Budapest-
Fasori Evangélikus Gimnázium oktatási intézmény 2007. évi
beszámolóját elfogadja.
132/3/2008 (VII. 3.) országos presbitériumi határozat
Budapest-Fasori oktatási intézmény
2008. évi költségvetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a Budapest-
Fasori Evangélikus Gimnázium oktatási intézmény 2008. évi
elfogadja.
136/1/2008 (VII. 3.) országos presbitériumi határozat
kaposszekcsői diakónia intézmény
intézményvezetője megbízásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján az Evangé-
likus Diakóniai Otthon (Kaposszekcső) diakóniai intézmény
intézményvezetői feladatai ellátásával a pályázati eljárás befe-
jezéségi, de legfeljebb egy éves időtartamra Fricker Andreát
bízza meg.
Evangélikus Közlöny
20
background image
136/3/2008 (VII. 3.) országos presbitériumi határozat
kaposszekcsői diakónia intézmény
intézményvezetője pályázati kiírásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17.§-ára
– az Evangélikus Diakóniai Otthon (Kaposszekcső) diakóniai
intézmény intézményvezetői pályázatát kiírja.
136/5/2008 (VII. 3.) országos presbitériumi határozat
kaposszekcsői diakónia intézmény
intézményi lelkészének választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 75.§ (2)
bekezdésére – az Evangélikus Diakóniai Otthon (Kaposszek-
cső) diakóniai intézmény intézményi lelkészének 2008. de-
cember 31. napjáig Szabó Szilárdot megválasztja, és felkéri az
illetékes püspököt, hogy az intézmény vezetésében tapasztal-
ható feszültségeket igyekezzen feloldani.
139/2008 (VII. 3.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendeletről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva az egyházi
jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4.§ (3) bekezdésé-
re – az egyházi továbbképzésről szóló 2/2008. (VII. 3.) orszá-
gos szabályrendeletet elfogadja.
140/2008 (VII. 3.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendeletről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva az egyházi
jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4.§ (3) bekezdésé-
re – az országos egyház bizottságainak működéséről szóló
3/2008. (VII. 3.) országos szabályrendeletet elfogadja.
141/2008 (VII. 3.) országos presbitériumi határozat
liturgikus rendről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva a liturgikus
rendről szóló 116/B/2007. (VI. 28.) országos presbitériumi
határozatra – a Prőhle Ágendát az egyház hivatalos honlap-
ján közzéteszi legkésőbb 2008. szeptember 15 napjáig.
143/1/2008 (IX. 4.) országos presbitériumi határozat
Prőhle Ágenda támogatásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – utalva a
Magyarországi Evangélikus Egyház 2008. évi költségvetésé-
ről szóló 2008. évi I. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 12.§-ra,
valamint a liturgikus renDről szóló 141/2008 (VII. 3.) orszá-
gos presbitériumi határozatra – a Prőhle Ágenda elektroni-
kus megjelenését a Ktv. 1. sz. mellékletében megjelölt 234115.
sor terhére 1.000.000 Ft-tal támogatja.
146/2008 (IX. 4.) országos presbitériumi határozat
pályázati támogatásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – utalva a
Magyarországi Evangélikus Egyház 2008. évi költségvetésé-
ről szóló 2008. évi I. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 12.§-ra –
az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program” pályázat elő-
készítésére a Ktv. 1. sz. mellékletében megjelölt 224510. sor
terhére 21.000.000 Ft támogatást biztosít a három egyházke-
rület részére.
151/2008 (IX. 4.) országos presbitériumi határozat
Luther Otthon oktatási intézmény igazgatótanácsáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 58.§ (4)
bekezdésére – a Luther Otthon felsőfokú szakkollégium ok-
tatási intézmény sajátos jellege miatt az igazgatótanácsot az
alábbi összetételben szervezi meg: igazgató, gazdasági veze-
tő, munkavállalók képviselője, a hallgatók képviselője, a fennt-
artó 2-3 képviselője, valamint az egyházkerületek 1-1 képvi-
selője. Felkéri az országos jelölőbizottságot a jelölési eljárás
lebonyolítására.
152/2008 (IX. 4.) országos presbitériumi határozat
Rózsák tere oktatási intézmény igazgatótanácsáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 10.§ (2)
bekezdésére – megállapítja, hogy a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház Budapesti Kollégiuma oktatási intézmény igazga-
tótanácsa általános jogutódja a Magyarországi Evangélikus
Egyház Budapesti Kollégiumai oktatási intézmény igazgató-
tanácsának.
Evangélikus Közlöny
21
background image
155/2008 (IX. 4.) országos presbitériumi határozat
országos ügyészi megbízásról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház törvényes rendjének és békéjének megőrzésé-
ről szóló 2005. évi IX. törvény 10.§ (4) bekezdése alapján az
új országos ügyész megválasztásáig Tölli Zoltán egyházkerüle-
ti ügyészt bízza meg az országos ügyészi feladatok ellátásával.
157/1/2008 (IX. 4.) országos presbitériumi határozat
Maléter Pál emléktábláról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján a 1085 Budapest, Ül-
lői út 24. sz. ingatlan Szentkirályi utcai oldalán a Maléter Pál
emléktábla elhelyezéséhez hozzájárul.
158/2008 (IX. 4.) országos presbitériumi határozat
Sztehló Gábor szobor támogatásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – utalva a
Magyarországi Evangélikus Egyház 2008. évi költségvetésé-
ről szóló 2008. évi I. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 12.§-ra –
a felállítandó Sztehló Gábor szobor elkészítését és elhelyezé-
sét a 2009. évi költségvetés terhére 5.000.000 Ft-tal támogatja.
160/2008. (IX. 15.) országos presbitériumi határozat
az egységes integrált ügyviteli rendszer bevezetéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – utalva a
126/2008. (VII. 3) országos presbitériumi határozatra – az
egységes ügyviteli rendszer bevezetésével és működtetésével
ASP konstrukcióban a LIBRA Softwer Zrt-t bízza meg. Az
országos presbitérium felhatalmazza az országos elnökséget
további tárgyalások során esetlegesen kedvezőbb fizetési fel-
tételek elérésére.
163/2008. (X. 16.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendelet módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva az egyházi
jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4.§ (3) bekezdé-
sére és 107/2008 (V. 29.) országos presbitériumi határozatra
– a Magyarországi Evangélikus Egyház uniós pályázati rend-
szeréről szóló 1/2008. (V. 29.) országos szabályrendelet mó-
dosítását elfogadja. Az országos presbitérium kéri az országos
irodát, hogy a szabályrendelet és annak módosítása egységes
szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában.
175/2008. (X. 16.) országos presbitériumi határozat
munkacsoport létrehozásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján támogatja a terem-
tésvédelmi-ökológiai munkacsoport létrehozását. A munka-
csoport megalakításával kapcsolatos feladatok koordinálásá-
ra Kodácsy-Simon Esztert kéri fel.
177/2008. (X. 16.) országos presbitériumi határozat
a 2008. évi Péterfy Sándor-díj odaítéléséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdés alapján jóváhagyja, hogy a
2008. évben Mihályi Zoltánné, a Magyarországi Evangélikus
Egyház országos iroda oktatási osztályának osztályvezetője
kapja a Péterfy Sándor-díjat.
178/2008. (X. 16.) országos presbitériumi határozat
pécsi diakóniai intézmény intézményvezetője megbízásról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17.
§ (12) bekezdése alapján – utalva az intézményvezetői meg-
bízásról szóló 218/2007. (XI. 12) országos presbitériumi ha-
tározatra – a Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon in-
tézményvezetői feladataival egy évre Tencz Károlyt bízza meg.
179/1/2008. (X. 16.) országos presbitériumi határozat
balassagyarmati diakónai intézmény
intézményi lelkészének lemondásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján az Evangéli-
kus Szeretetház (Balassagyarmat) diakóniai intézmény intéz-
ményi lelkészének lemondását tudomásul veszi. Az országos
presbitérium kéri az igazgatótanácsot, hogy tegyen javaslatot
az új intézményi lelkész személyére.
181/1/2008. (X. 16.) országos presbitériumi határozat
kistarcsai diakóniai intézményvezetői pályázatról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV.
törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az egyház
intézményeiről és egyesületeiről szóló 2005. évi VIII. törvény
17.§-ára – az Evangélikus Papnék, Johannita Szeretetotthon
diakóniai intézmény intézményvezetői pályázatát kiírja.
183/2008. (X. 16.) országos presbitériumi határozat
országos presbiteri találkozó
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
Evangélikus Közlöny
22
background image
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján támogatja az espere-
si tanács javaslatát, hogy az országos evangélikus találkozó
előreláthatóan 2009 szeptemberében országos presbiteri ta-
lálkozó legyen.
184/2008. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat
országos egyházi központtal kapcsolatos beruházásról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (4) bekezdése c) pontja alapján – figyelem-
bevéve az országos építési- és ingatlanügyi bizottság és az
országos gazdasági bizottság döntését – az országos egyházi
központ beruházásra vonatkozó döntés meghozatalánál az
alábbi sorrendben a következőket javasolja:
1) A 1085 Budapest, Üllői út 24. sz. és a 1088 Budapest,
Szentkirályi u. 51. sz. ingatlan tulajdonjogának megtartása
mellett a Szentkirályi utcai szárny teljes felújítása beruházás
megvalósítását, melynek fedezete az Üllői úti szárny elbon-
tása és a helyén épülő irodaház közös hasznosításából, vala-
mint az Info Parkban lévő telekingatlan piaci hasznosításából
származó árbevétel.
2) Új országos központ építése és egy további irodaház ki-
alakítása beruházás megvalósítását az Info Park területén,
melynek fedezete a 1085 Budapest, Üllői út 24. sz. és a 1088
Budapest, Szentkirályi u. 51. sz. ingatlan tulajdonjoga értéke-
sítéséből, valamint az Info Parkban lévő telek-ingatlan közös
hasznosításából származó árbevétel.
3) Az országos presbitérium a további három megoldási
lehetőséget nem támogatta.
186/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendeletről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva az egyházi
jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4.§ (3) bekezdésé-
re – az egyházi gyűjtemények működéséről szóló 4/2008.
(XII. 4.) országos szabályrendeletet elfogadja.
187/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
országos szabályrendelet módosításáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva az egyházi
jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4.§ (3) bekezdé-
sére és a 115/2007. (VI. 28) országos presbitériumi határoza-
tra – az építési beruházások rendjéről szóló 2/2007. (VII. 17.)
országos szabályrendelet módosítását elfogadja. Az országos
presbitérium kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet
és annak módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az
egyház hivatalos lapjában.
189/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
munkabizottsági tagokról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva a munkabi-
zottság létrehozásáról szóló45/2008. (XI. 28.) zsinati határo-
zatra – az Országos Iroda szerkezetének, döntési mechaniz-
musainak áttekintésére, a vonatkozó szabályozás harmonizá-
lására létrehozott munkacsoportba Abaffy Zoltánt, Lackner
Pált és Dr. Székács Györgyöt jelöli ki 2009. március 31-i ha-
táridővel.
192/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
ingatlan vásárlásról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva a 104.§ (6)
bekezdés a) pontjára – felhatalmazza az országos elnökséget
a Szombathely 5414 hrsz. alatt, a természetben Szombathely,
Szent László király út 9. sz. alatt található, a Szombathelyi
Evangélikus Egyházközség tulajdonában álló ingatlan tulaj-
donjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokra azzal,
hogy az átruházó egyházközség használati jogát legalább 9
éves időtartamra biztosítani kell. A tulajdon-átruházásra is
tekintettel, a Magyarországi Evangélikus Egyház az Eötvös
József Általános Iskola épületeinek megvásárlásáról szóló
32/2007. (III. 29.) országos presbitériumi határozatban utalt,
24.000.000 Ft-os vételár visszafizetésétől eltekint. A haszná-
lati jog tartalmáról rendelkező szerződést 2009. március 31-
ig meg kell kötni.
198/1/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
balassagyarmati diakóniai intézmény
intézményi lelkészének megválasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény
75.§ (2) bekezdése alapján – utalva az egyházi szolgálatról és
az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény
71.§ (2) bekezdésére – az Evangélikus Szeretetház (Balassa-
gyarmat) diakóniai intézmény lelkészének Bartha István
lelkészt megválasztja.
200/1/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
EMMAUS diakóniai intézményvezetői pályázatról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről és egyesületeiről szóló 2005. évi VIII.
törvény 17.§-ára – az EMMAUS Evangélikus Szeretetotthon
diakóniai intézmény intézményvezetői pályázatát kiírja.
Evangélikus Közlöny
23
background image
201/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
kistarcsai diakónia intézmény
intézményvezetője megbízásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján az Evangélikus Papnék,
Johannita Szeretetotthon diakóniai intézmény intézményveze-
tői feladatai ellátásával a pályázati eljárás befejezéségi, de leg-
később 2009. április 1. napjáig Bácskai Magdolnát bízza meg.
202/1/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
kaposszekcsői diakóniai intézmény
intézményvezetője választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az egyház in-
tézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17.§ (1) bekezdése
alapján – az Evangélikus Diakóniai Otthon (Kaposszekcső)
diakóniai intézmény intézményvezetőjének 2009. január 1-
től 2014. december 31-ig Fricker Andreát megválasztja.
203/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
kaposszekcsői diakóniai intézmény
intézményi lelkészének megválasztásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény
75.§ (2) bekezdése alapján – utalva az egyházi szolgálatról és
az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény
71.§ (2) bekezdésére – az Evangélikus Diakóniai Otthon (Ka-
posszekcső) diakóniai intézmény lelkészének Szabó Szilárd
lelkészt megválasztja.
206/1/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
békéscsabai oktatási intézmény
intézményvezetői pályázatáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17.§-ára
– a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakkö-
zépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény oktatási intézmény intézményvezetői pályázatát kiírja.
207/1/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
Rózsák tere oktatási intézmény
intézményvezetői pályázatáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17.§-ára
– a Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiu-
ma oktatási intézmény intézményvezetői pályázatát kiírja.
208/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
kőszegi oktatási intézmény
intézményvezetői pályázatáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utalva az
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 18.§ (1)
bekezdésére – az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi
és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium oktatási intéz-
ményben Király Csaba intézményvezetői megbízását 2 évvel
meghosszabbítja.
209/1/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
Luther Otthon igazgatótanácsi tagja választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva Luther Ott-
hon oktatási intézmény igazgatótanácsáról szóló 151/2008
(IX. 4.) országos presbitériumi határozatra – a Luther Ott-
hon felsőoktatási intézmény igazgatótanácsában a fenntartót
képviselő tagnak Dr. Korányi Andrást megválasztja.
209/2/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
Luther Otthon igazgatótanácsi tagja választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva az egyház
intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 11.§ (2)
bekezdésére – a Luther Otthon felsőoktatási intézmény igaz-
gatótanácsában a fenntartót képviselő tagnak Mészáros Ta-
mást megválasztja.
209/3/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
Luther Otthon igazgatótanácsi tagja választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128.§ (5) bekezdése alapján – utalva az egyház intézmé-
nyeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 11.§ (2) bekezdésére – a
Luther Otthon felsőoktatási intézmény igazgatótanácsában a
fenntartót képviselő tagnak Dr. Szabó Lajost megválasztja.
211/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat
Szolidaritási Alap felelős választásáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi
IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva a Szolidari-
tási Alappal kapcsolatos munkatervről szóló 43/2008. (XI.
Evangélikus Közlöny
24
background image
28.) zsinati határozat 2) pontjára – a törvény hatálybalépteté-
séhez szükséges feladatok elvégzésére, a PSZÁF-vel való egyez-
tetés lebonyolítására Dr. Székács György, Prőhle Gergely és
Abaffy Zoltán felelőst jelöli ki 2009. december 31. napjáig.
Felhatalmazza Dr. Székács Györgyöt eljárásában szakértő köz-
reműködésnek igénybevételére.
SZABÁLYRENDELETEK
2/2007. (VII.17.) országos szabályrendelet
az építési beruházások rendjéről
1
A szabályrendelet célja az egyházi önkormányzatok és intéz-
mények országos egyházi támogatás igénybevételével törté-
nő, valamint az országos egyház beruházásainak, felújításai-
nak egységes eljárási rend szerinti lefolytatása, a rendelkezés-
re álló források hatékony felhasználásának és a vállalkozói
verseny tisztaságának biztosításával.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§ (1) E szabályrendelet hatálya kiterjed az egyházi önkor-
mányzatok és intézményeik nettó 5 millió Ft értékhatárt el-
érő beruházásaira, amennyiben országos egyházi támogatás-
ban részesülnek.
(2) E szabályrendelet hatálya kiterjed az országos egyház,
mint beruházó által folytatott nettó 5 millió Ft értékhatárt el-
érő beruházásra.
(3) Amennyiben a beruházás során a mindenkori állami közbe-
szerzési törvény rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás le-
folytatásának kötelezettsége áll fenn, illetve a beruházó döntése
szerint közbeszerzési eljárást folytat le, akkor e szabályrendele-
tet és a közbeszerzési jogszabályt együttesen kell alkalmazni.
II. fejezet
Értelmező rendelkezések
2.§ E szabályrendelet alkalmazásában:
1. Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb jogképes
szervezet, aki az építési beruházásra ajánlatot tesz
2. Beruházó: az egyházi önkormányzat vagy intézmény. A be-
ruházót megillető jogokat az egyházi önkormányzat presbité-
riuma, intézmény esetén a fenntartó képviselője gyakorolja.
3. Beruházás értéke: az előzetes tervben szereplő, a teljes
beruházásra vonatkozó költségvetési egyenleg szerint leg-
alább nettó 5 millió Ft. E szabályrendelet alkalmazása során a
beruházás értéke nem bontható meg, függetlenül annak
megvalósítási ütemétől.
4. Beruházás: az építmény, építményrész, építmény együt-
tes megépítése, felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővíté-
se, helyreállítása, lebontása, elmozdítása, rendeltetésének
építési munkával járó megváltoztatása, valamint az ezekhez
kapcsolódó szakipari, technológiai, tervezési, bonyolítási,
műszaki ellenőrzési és szerelési munkák.
5. A kivitelezés kezdetének időpontja: a szerződésben meg-
határozott időpont, így különösen is a munkaterület átadása.
6. A kivitelezés befejezésének időpontja: a megvalósult be-
ruházás átvételének időpontja.
7- Összeférhetetlenség: akkor áll fenn, ha a munkacsoport
tagja az ajánlattevő Ptk. 685.§ b) pontja szerinti hozzátar-
tozója, vagy egyébként a beruházás megvalósításához jelen-
tős gazdasági, illetve egyéb érdeke fűződik.
8. Saját erő: a beruházó által saját forrásból biztosított
pénz- és egyéb eszközök, beleértve a megítélt, de még ki nem
fizetett kártalanítás, kárpótlás összegét is.
9. Költségbecslés: a költségbecslés a Magyar Építész Ka-
mara által kiadott költségbecslési segédlet program szerint.
10. Támogatás: az országos egyház által rendelkezésre álló
forrásból a beruházó – kérelme alapján elbírált és – részére a
beruházás megvalósításához biztosított pénzeszköz.
11. Támogatási eljárás: a támogatás elnyerése érdekében
indított és lefolytatott eljárás, tervbírálat.
III. fejezet
A támogatási eljárás
3.§ (1) A támogatási kérelmek benyújtására jogosult:
a) egyházközség,
b) egyházmegye,
c) egyházi intézmény.
(2) Az egyházközségek a támogatási igényüket a területileg
illetékes egyházmegyei elnökséghez, az egyházmegyék az
egyházkerület elnökségéhez, illetve az intézmények – a fenn-
tartó által jóváhagyott – kérelmüket az országos irodában
nyújtják be minden év augusztus 30. napjáig.
(3) Támogatás kérelem benyújtására nem jogosult, akivel
szemben az egyház törvényes rendjének és békéjének megőr-
zéséről szóló 2005. évi IX. törvény 86.§ (1) bekezdés a–c)
pontjában meghatározott kényszerintézkedést, valamint e
szabályrendelet 28.§ (1) bekezdésében foglalt jogkövetkez-
mények bármelyikét alkalmazta az egyházi bíróság, illetve az
országos presbitérium a jogkövetkezmény kiszabásától szá-
mított 3 éven belül.
(4) Már megkezdett beruházás esetén támogatási kérelem
csak akkor nyújtható be, ha a már megkezdett beruházás e
szabályrendelet rendelkezéseinek megfelel.
4.§ (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) a tervezett beruházás műszaki és költségvonzatait alátá-
masztó előkészítő anyagot; felújításnál különösen: felmérést,
épületszerkezeti szakérői vizsgálatot, és tanulmánytervet, költ-
ségbecslést; új épületnél különösen: tanulmánytervet vagy
engedélyezési tervet, költségbecslését. A több évre elhúzódó
építkezésnél az ütemezést, az egyes ütemek költségét és az
összköltség számítást is csatolni kell.
Evangélikus Közlöny
25
1
Egységes szerkezetbe foglalva a 187/2008. (XII. 4) országos presbitériu-
mi határozattal.
background image
b) a beruházó pénzügyi helyzetét bemutató – e szabály-
rendelet 1. sz. mellékletét képező – nyilatkozatot, mely tar-
talmazza a benyújtást megelőző hónap végén, az elszámolás-
ra kiadott előlegek értékéről, a vállalt saját erő mértékéről, az
igénylő számára megítélt, de még ki nem fizetett kártalanítás,
kárpótlás összegéről szóló kimutatást, és nyilatkozatát arról,
hogy az elmúlt 10 évben kapott-e és ha igen, mikor hasonló
célú támogatást, valamint a lezárt év elfogadott zárszámadását;
c) a beruházó valamennyi bankszámlájának a benyújtást
megelőző hónapról szóló egyenlegének banki igazolását;
d) a beruházó házipénztárának a benyújtást megelőző hó-
napról szóló egyenlegének igazolását;
e) igazolást arról, hogy az országos egyházzal, illetve or-
szágos egyház által fenntartott intézménnyel szemben nem
áll fenn tartozása;
f ) igazolást arról, hogy a beruházónak köztartozása nem
áll fenn.
(2) Amennyiben a beruházó valótlan tartalmú nyilatkozatot
tesz, vagy a támogatási kérelmet határidőt követően nyújtja be,
a támogatási kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(3) A támogatási kérelmet benyújtó képviselője a kérelem va-
lóságtartalmáért fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik
a támogató felé.
5.§ (1) Az egyházmegye elnöksége az illetékes egyházmegyei
bizottság(ok) igénybevételével megvizsgálja, hogy az egyház-
községi és egyházmegyei kérelmek az 4.§-ban meghatározott
szempontoknak megfelelnek-e. A nem a jogosult által előter-
jesztett, e szabályrendeletnek meg nem felelő, kérelmeket el
kell utasítani. Hiányos kérelem esetén a továbbküldés idő-
pontját figyelembe véve, a legrövidebb időn belül hiánypót-
lásnak van helye. Amennyiben a hiánypótlás nem történik
meg vagy nem megfelelő, a kérelmet el kell utasítani. Azon
kérelmet, amely beruházás egyházmegyei forrásokból is
megvalósítható, a minősítés során el kell különíteni és arról
az illetékes egyházmegyei testület dönt. A továbbküldendő
kérelmeket az egyházmegyei elnökség saját szempontrend-
szere alapján rangsorolja, és indokolásával együttesen meg-
küldi legkésőbb szeptember 20. napjáig az egyházkerületnek.
(2) Az egyházmegyei kérelmekből az egyházkerületi elnökség
ismételt és összevont rangsorolása után, legfeljebb ötöt küld
meg az országos irodának legkésőbb október 5. napjáig.
(3) Az országos iroda a beérkezett egyházkerületi és intézmé-
nyi kérelmeket regisztrálja, majd átadja az országos építési és
ingatlanügyi bizottságnak (a továbbiakban: építési bizottság).
Az építési bizottság legkésőbb október 15. napjáig műszaki
tervbírálatot végez a beérkezett kérelmekre vonatkozóan, az
így kiegészített teljes dokumentációt – az országos iroda út-
ján – az országos gazdasági bizottságnak (a továbbiakban:
gazdasági bizottság) megküldi.
(4)
2
A gazdasági bizottság – az építési bizottság határozatá-
ban megjelölt – kérelmeket a dokumentáció teljes körű átte-
kintése és értékelése eredményeképpen legkésőbb az állami
költségvetési törvény kihirdetését követő 30 napon belül gaz-
dasági szempontból ellenőrzötten véleményezi és javaslatát
megküldi az országos presbitérium részére.
(5) A bizottságok az értékelés során kötelesek az alábbiakat
figyelembe venni:
a) Kiemelten kezelendők:
aa) a hitéleti szempontok, amelyeket az egyházkerüle-
tek javasolnak,
ab) a meglévő egyházi vagyon állagmegóvását célzó ké-
relmek,
ac) az áthúzódó beruházások, felújítások befejezését
célzó kérelmek,
ad) azok az igények, amelyek teljesítésével egyházon kí-
vüli források vonhatók be a finanszírozásba,
ae) az intézmény működési engedélye megvonására vo-
natkozó figyelmeztető határozat megléte.
b) Előnyben részesülhetnek azok a munkálatok, ahol a vál-
lalt saját erő mértéke meghaladja az igényelt összeg mértékét.
c) Nem javasolható a támogatás akkor:
ca) ha a fejlesztés nem kellően indokolt, gazdaságtalan,
vagy színvonala nem megfelelő,
cb) ha az egyházközség az igény teljesítésére elegendő
saját forrással rendelkezik,
cc) ha az egyházközség saját forrása, egyéb nem egyházi
forrással együtt elegendő az igény teljesítéséhez,
cd) egyéb azonos feltételek esetén hátrasorolásra kerü1
az utóbbi öt évben már támogatott egyházközség.
(6) Az országos presbitérium határozatát – a gazdasági bi-
zottság határozatának figyelembevételével – legkésőbb a
következő évi költségirányzat tárgyalásakor hozza meg.
6.§ A támogatási eljárás eredményeképpen megkötendő tá-
mogatási szerződés mintáját e szabályrendelet 2. sz. mellék-
lete tartalmazza.
IV. fejezet
A beruházások előkészítése
7.§ A beruházó a beruházás előkészítése körében köteles:
a) építkezés engedélyezési tervét és előzetes költségszámí-
tását elkészíttetni,
b) a terveket tervezés közben vagy engedélyezés előtt a III.
fejezet szerint tervbírálatra és támogatási eljárásra benyúj-
tani, a javasolt módosításokat átvezettetni,
c) a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, majd a ki-
viteli terveket elkészíttetni,
d) a tervezett beruházás tervezési és kivitelezési munkáira
ajánlatot kérni,
e) a beérkezett ajánlatokat elbírálni.
8.§ (1) A beruházó köteles legalább 5 főből álló testületet, elő-
készítő építési munkacsoportot (a továbbiakban: munkacso-
port) létrehozni.
(2) A munkacsoport részt vesz az ajánlati felhívás és doku-
Evangélikus Közlöny
26
2
Módosította a 187/2008. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat. Ha-
tályos: 2008. december 4-től.
background image
mentáció elkészítésében, értékeli a beérkezett ajánlatokat és
jegyzőkönyvben javaslatokat készít az ajánlatok elbírálására
jogosult presbitériumnak.
(3) A munkacsoport szavazati jogú tagjai intézményi beruhá-
zás esetén az intézmény vezetője, egyházi önkormányzatot
érintő beruházás esetében az elnökség tagja, valamint a pres-
bitérium által választott 3-5 tag. A munkacsoport vezetőjét a
presbitérium jelöli ki. Tervezési ajánlat esetén a munkacso-
portba meg kell hívni az építési bizottság képviselőjét is, aki
tanácskozási joggal vesz részt a munkacsoport ülésein. Az
ülésekre tanácskozási joggal szakértő hívható meg.
(4) A munkacsoport tagjai kötelesek nyilatkozni, hogy ese-
tükben nem áll fenn összeférhetetlenség. Összeférhetetlen-
ség megállapítása esetén az érintett helyett új tagot a presbi-
térium jelöl ki.
(5) A munkacsoport határozatképes, ha ülésén a szavazati
joggal rendelkező tagok több mint felel jelen van.
(6) A munkacsoport határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza, szavazategyenlőség esetén a munkacsoport vezetőjé-
nek szavazata dönt.
9.§ (1) Amennyiben az intézmény által folytatott beruházás
értéke meghaladja a nettó 200 millió forintot a beruházó kö-
teles szakértők bevonásával beruházási alapokmányt készíte-
ni, amely tartalmazza a beruházás teljes tervdokumentáció-
ját, költségvetését pénzügyi terv formájában, valamint meg-
valósíthatósági tanulmányt is. E szabályrendelet 3. sz. mel-
léklete tartalmazza a megvalósíthatósági tanulmányt részle-
tező elemzéseket.
(2) A beruházási alapokmányt – az esetleges támogatási ké-
relem benyújtását megelőzően – jóváhagyásra az országos
presbitérium elé kell terjeszteni, mely ez esetben a beruházás
megvalósíthatóságára vonatkozó előzetes döntést hoz.
V. fejezet
Az ajánlattevők kiválasztásának rendje, pályázatfajták
Nyilvános pályázat
10.§ (1) A nyilvános pályázat ajánlati felhívással indul, amit a
beruházó legalább egy alkalommal megyei megjelenésű lap-
ban közzétesz. A beruházó csak akkor jogosult az ajánlati fel-
hívás közzétételére, ha rendelkezik a szerződés megkötésé-
hez szükséges feltételekkel, a teljesítést biztosító anyagi fede-
zettel, vagy arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a fedezet a tel-
jesítés időpontjában rendelkezésre fog állni.
(2) Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a beruházó megnevezését, címét, telefonszámát;
b) a beruházás meghatározását;
c) a dokumentáció beszerzésének helyét, időtartamát és
költségét.
(3) Az ajánlattételi határidőt úgy kell meghatározni, hogy a
felhívás közzétételétől legalább 20 nap álljon az ajánlattevő
rendelkezésére. Az ajánlattételi határidő csak rendkívül indo-
kolt esetben lehet ennél rövidebb.
(4) A beruházó az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő
lejártáig visszavonhatja, illetve új ajánlattételi határidő meg-
jelölésével módosíthatja. Ebben az esetben a módosított do-
kumentációt az addig jelentkező ajánlattevőkkel közölni kell.
(5) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatát
visszavonhatja, illetve módosíthatja.
11.§ A beruházó dokumentációt készít, amely tartalmazza a
beruházás részletes adatait és feltételeit, valamint az ajánlat-
tételi és bírálati szempontokat:
a) beruházás részletes adatai és feltételei:
aa) a beruházáshoz rendelt jelige;
ab) a beruházás pontos és részletes meghatározása;
ac) részletes szerződési feltételek (pl. a szavatosságra és
kötbérre, a legalább egy évre szóló visszatartandó jóteljesí-
tési garanciára, műszaki ellenőr kötelező igénybevételére
vonatkozó rendelkezések);
ad) a felhívás a szerződéstervezet elkészítésére vagy a
szerződéstervezet;
ae) annak meghatározása, hogy az ajánlattevő adhat-e
részteljesítésre vonatkozó ajánlatot és milyen feltételekkel;
af ) annak meghatározása, ha a beruházó lehetőséget
biztosít több változatú ajánlat benyújtására is;
ag) az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági műszaki alkal-
massága feltételei és azok igazolási módja;
ah) az ajánlattételi határidő és az ajánlattétel benyújtá-
sának helye;
ai) az ajánlatok felbontásának helye, ideje és a részvétel-
re jogosultak;
aj) az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés
tervezett időpontja.
b) ajánlattételi és bírálati szempontok:
ba) az ajánlat műszaki, gazdasági, minőségi követelmé-
nyei és megoldásai;
bb) a beruházás ellenszolgáltatásának feltételei és a
pénzügyi elszámolás módja;
bc) a beruházás időtartamára és megvalósításra vonat-
kozó határidők és az azok be nem tartásához kapcsolódó
következmények;
bd) szerződéstervezet tartalma;
be) a beruházás üzemeltetési körülményei;
bf ) e szabályrendelet 14.§-a szerinti nyilatkozat.
(2) A dokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy az ajánlati fel-
hívás megjelenésétől az ajánlattételi határidő lejártáig ren-
delkezésre álljon.
12.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:
a) végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszá-
molási vagy végrehajtási eljárás van folyamatban;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társa-
dalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett
eleget;
c) egyházi önkormányzatnál és egyházi intézménynél öt
évnél nem régebben végzett beruházással kapcsolatos nem
megfelelő munkavégzésről szóló írásbeli nyilatkozat.
(2) Az ajánlattevő köteles írásban nyilatkozni, hogy nem esik
Evangélikus Közlöny
27
background image
az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá,
köteles továbbá benyújtani 30 napnál nem régebbi cégkivo-
natát és a képviselő aláírási címpéldányát, valamint az illeté-
kes hatóságok által kiállított igazolást, mely szerint nincs a
hatóság által nyilvántartott köztartozása.
13.§ (1) A beruházó az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és
műszaki alkalmasságára vonatkozó követelményeket és azok
igazolását az alábbiak szerint írhatja elő:
a) pénzintézettől származó nyilatkozattal, hogy az ajánlat-
tevő bankszámláján nincs sorban állás,
b) a számviteli szabályok szerinti beszámoló benyújtásá-
val, hogy az ajánlattevő gazdálkodása nem veszteséges,
c) referencialevelek csatolásával, hogy az ajánlattevő meg-
felelő tapasztalattal rendelkezik,
d) az ajánlattevő cég létszámának és eszközparkjának be-
mutatásával, hogy megfelelő erőforrásokkal rendelkezik a be-
ruházás megvalósítására,
e) érvényes kamarai tagsági igazolással, hogy a tervezési
munka esetén a szükséges hatósági regisztrációval rendelkezik,
f ) egyéb okirat, amely alkalmas az alkalmasság igazolására.
14.§ Az ajánlattevő az ajánlattal egyidejűleg köteles nyilat-
kozni:
a) amennyiben ajánlata a beruházás kivitelezését elnyeri,
úgy arra vonatkozóan felelősségbiztosítást köt;
b) alvállalkozóiról, azok megnevezésével, akik teljesítése a
beruházás értékének 10 %-át meghaladja.
15.§ (1) Az ajánlatokat a beruházóhoz kell benyújtani, aki er-
ről átvételi igazolást ad. Az eljárás során csak a bizonyítható-
an időben érkezett ajánlatok bírálhatók el. A késedelmesen
vagy nem a dokumentációnak megfelelően benyújtott ajánla-
tot a beruházó visszaszolgáltatja az ajánlattevőnek.
(2) Az ajánlatok felbontására és lényeges tartalmának ismer-
tetésére ajánlatbontó tárgyalást kell tartani, melyen meg kell
állapítani a beérkezett ajánlatok számát, érkezési idejét, eset-
legesen késedelmesen érkezett ajánlatokat, érvénytelen aján-
latokat, valamint hogy az ajánlatokat tartalmazó borítékok
sértetlenek-e. Ezen túlmenően az ajánlatok ismertetését is
jegyzőkönyvbe kell foglalni, mely másolati példányát vala-
mennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni.
(3) Az ajánlatok felbontásánál a beruházó képviselője, a mun-
kacsoport vezetője, az ajánlattevők és a beruházó által meg-
hívottak lehetnek jelen.
16.§ Az ajánlat érvénytelen:
a) az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevő e szabályrendelet 12.§ alapján nem jogo-
sult az ajánlattételre, valamint a 13.§ szerinti alkalmasságára
vonatkozó követelményeket nem igazolta;
c) az ajánlattevő nem teljesítette a 11..§ b) pontban megha-
tározott feltételeket.
17.§ Az eljárás eredménytelen:
a) nem érkezett ajánlat;
b) kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett;
c) valamennyi ajánlattevőt ki kellett zárni az eljárásból;
d) a beruházó az időközben bekövetkezett műszaki, gaz-
dasági okok miatt egyik ajánlat szerinti beruházást sem tudja,
vagy kívánja megvalósítani.
18.§ (1) Az ajánlatok elbírálásáról a presbitérium – a munka-
csoport javaslatának figyelembe vételével – dönt legkésőbb
az ajánlatok felbontását követő 20 napon belül.
(2) A beruházónak lehetősége van arra, hogy valamennyi aján-
lattevő együttes jelenlétében az ajánlat tartalmáról tárgyaljon.
19.§ Az érvényes ajánlatok közül azt kell nyertesnek kihirdet-
ni, amely e szabályrendelet 11.§ b) pontjában meghatározott
szempontok együttes értékelése alapján a legkedvezőbb.
Amennyiben az ajánlati árak között legfeljebb 10 %-os kü-
lönbség van, előnyben részesíthető az az ajánlattevő, aki a
megelőző 3 évben már végzett – magas színvonalú – munkát
az egyháznak, illetve annak bármely önkormányzatának, in-
tézményének.
20.§ (1) Az ajánlatok elbírálásáról hozott döntés kihirdetésére
a dokumentációban meghatározott időpontban eredmény-
hirdetést kell tartani.
(2) Az eredményhirdetésnek tartalmaznia kell az elbírált
ajánlatok sorrendjét.
(3) Az eredményhirdetésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Meghívásos eljárás
21.§ (1) A beruházó választása szerint meghívásos eljárást is
alkalmazhat.
(2) Meghívásos eljárás esetén – egyházi önkormányzatnál
vagy intézménynél már elvégzett beruházások kivitelezője-
ként részt vett – legalább 3 ajánlattevőt kell meghívni a doku-
mentáció megküldésével.
(3) A meghívásos eljárásra a nyílt eljárásra vonatkozó szabá-
lyokat kell alkalmazni azzal, hogy a 12-13.§-ban meghatáro-
zottakra vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozni köteles a
már korábban is fennállt alkalmassági feltételek változatlan
meglétéről.
VI. fejezet
Szerződéskötés
22.§ (1) A pályázaton nyertes ajánlattevővel a dokumentá-
cióban foglalt feltételeknek, illetve az ajánlatban vállalt köte-
lezettségeknek a figyelembevételével elkészített végleges
szerződést 15 napon belül meg kell kötni.
(2) Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződést a megha-
tározott határidőn belül nem írja alá, a beruházó az ered-
ményhirdetés szerinti sorrend második legelőnyösebb ajánla-
tot tevővel köthet szerződést.
Evangélikus Közlöny
28
background image
VII. fejezet
A beruházás megvalósítása
23.§ (1) A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles:
a) gondoskodni a beruházás határidőben és költségkere-
ten belüli megvalósításáról;
b) elvégeztetni a szükséges bonyolítói feladatokat, műsza-
ki ellenőrzést, átadás-átvételi és üzembe helyezési eljáráso-
kat, az egyéves jótállási és szavatossági felülvizsgálatot. Az
országos iroda e munkákat szintén ellenőrizheti, és ehhez 1
példány végleges kiviteli tervet a beruházó biztosít számára.
c) tájékoztatást és adatszolgáltatást nyújtani – erre irányu-
ló megkeresés esetén – az illetékes egyházi testületek, vala-
mint állami szervek és hatóságok részére;
d) gondoskodni a beruházás utólagos kiértékelésének el-
végzéséről az egyéves jótállási és szavatossági felülvizsgálatot
követő 30 napon belül;
e) szükség szerint az épület feltüntetési vázrajzot az illeté-
kes földhivatalban benyújtani és az egyéb hatósági engedé-
lyeket beszerezni (pl. használatbavételi engedély).
(2) A kötelezően alkalmazandó műszaki ellenőrt az illetékes
szakmai kamaránál vezetett névjegyzékből kell kiválasztani
az országos irodával egyeztetve.
(3) A műszaki ellenőr köteles a beruházót havonta legalább
egy alkalommal, írásban tájékoztatni a beruházás menetéről.
24.§ (1) A beruházó köteles az országos presbitériumot tájé-
koztatni, amennyiben a beruházás meghaladja a költségve-
tésben jóváhagyott keretösszeget.
(2) A beruházó köteles az országos presbitériumot tájékoz-
tatni, amennyiben a beruházás, annak meghatározott üteme,
illetve az üzembe helyezés a tervezett időpontot 2 hónappal
meghaladja.
25.§ (1) A megítélt támogatást az országos iroda fizeti ki az
országos presbitérium határozatában foglalt feltételek telje-
sülése, illetve jogerős építési engedély megléte esetén.
(2) Amennyiben a szerződés rendelkezése szerint a beruhá-
zás ellenértékének megfizetése több részletben történik, az
átutalás megindítása előtt az országos iroda köteles bekérni a
beruházás adott szakaszának teljesítésére vonatkozó- a mű-
szaki ellenőr által leigazolt – dokumentumokat.
26.§ (1) Az országos iroda építési osztálya szakmai tanácsok-
kal segíti a beruházás operatív lebonyolítását. Ennek kereté-
ben – szükség szerint a többi irodai osztály igénybevételével
– segítséget nyújt a szerződések megkötésében, tanácsot ad a
beruházás megvalósítása során bonyolítandó műszaki és
egyéb eljárásokról, bejárásokról, a készítendő jegyzőkönyvek,
dokumentumok tartalmáról.
(2) Az országos irodaigazgató által e feladat ellátásával meg-
bízott alkalmazottak jogosultak a beruházás bármely szaka-
szában annak műszaki, gazdasági és ügyviteli ellenőrzésére a
beruházó által benyújtott teljes dokumentáció és iratanyag
alapján. Amennyiben ennek során súlyos szabálytalanságot
állapítanak meg, azonnal kötelesek javaslatot tenni – az or-
szágos felügyelő útján – az országos presbitériumnak a támoga-
tás felfüggesztésére, illetve egyéb intézkedések megtételére.
VIII. fejezet
A beruházások átvétele
27.§ (1) A beruházás műszaki átadás-átvételi eljárásán a be-
ruházó, a beruházó műszaki ellenőre és a kivitelező képviselő-
je van jelen, az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(2) A beruházás csak hiánymentes mennyiségi és üzemelte-
tést gátló hiba nélkül, valamint jogerős használatba vételi en-
gedély megléte esetén vehető át.
(3) Átvehető a beruházás akkor is, ha az átadás-átvételi eljá-
ráson az üzemeltetést nem gátló, kijavítható minőségi hibát
észlelnek, és annak – hibajegyzék szerinti – kijavítását a kivi-
telező jegyzőkönyvben rögzített időpontig vállalja. Ezen kija-
vítási határidő legfeljebb a jóteljesítési garancia időpontjáig
tarthat.
IX. fejezet
Jogkövetkezmények
28.§ (1) Amennyiben beruházó nem alkalmazza, vagy nem
tartja be a jelen szabályrendeletben meghatározott rendelke-
zéseket, és az országos presbitérium erre vonatkozó fel-
hívásának sem tesz eleget, az országos presbitérium az aláb-
bi határozatot hozza meg:
a) a támogatási igényt elutasítja és a beruházó az adott
évben nem jogosult további támogatási igény benyújtására,
b) a már megítélt támogatás kifizetését felfüggesztheti,
c) a beruházót a már kifizetett támogatás visszafizetésére
kötelezheti.
d) a beruházó képviselőjével szemben fegyelmi eljárás le-
folytatását kezdeményezheti.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt határozatok együttesen is al-
kalmazhatók.
X. fejezet
Záró rendelkezések
29.§ (1) E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatályba,
a hatálybalépést követően induló eljárásoknál kell alkalmazni.
30.§ (1) Az egyházi önkormányzat önerőből megvalósított
beruházásaira, illetve az egyházi önkormányzat által meg-
valósított nettó 5 millió Ft értéket meghaladó beruházásokra
vonatkozó szabályrendeletet minden egyházi önkormányzat
köteles legkésőbb 2008. január 1. napjáig megalkotni.
(2) E szabályrendeletben kötelező rendelkezni a közvetlen
élet-, balesetveszély, illetve nagy vagyoni kár elhárítása miatt
szükséges intézkedésekkel kapcsolatos eljárásokról.
Budapest, 2007. július 10.
Evangélikus Közlöny
29
background image
1. sz. melléklet
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Igénylő:
Megnevezése:
Címe:
Bankszámla száma:
A kérelem tárgya:
A beruházás megvalósításához igényelt összeg (bruttó):
A beruházás megvalósításához rendelkezésre álló saját erő összege (bruttó):
A jelenlegi állapot ismertetése: (a használó egyházközség népszámlálás szerinti létszáma, az egyháztagok száma, az épületek
felsorolása, állaga, alapterülete)
A támogatással megvalósítandó cél megjelölése:
A TERVEZETT BERUHÁZÁS MŰSZAKI JELLEMZŐI
A TERVEZETT BERUHÁZÁS/FELÚJÍTÁS BECSÜLT KÖLTSÉGE
(Becsült költség helyett felújításnál kivitelezői árajánlat is közölhető. A költségeket ÁFÁ-val együtt kérjük megadni.)
A TERVEZETT PÉNZÜGYI FEDEZET FORRÁSOK SZERINT
A MEGVALÓSÍTÁS TERVEZETT ÜTEMEZÉSE
Evangélikus Közlöny
30
Hasznos alapterület, térfogat, szintszám, telekméret, közműellátottság, stb.:
Tervezés, előkészítés becsült költsége:
Ft
Építés becsült költsége: (építési-szakipari-gépészeti munkák költsége)
Ft
Műszaki ellenőrzés becsült költsége:
Ft
Berendezés becsült költsége:
Ft
Összesen:
Ft
Építés fajlagos költsége: (Ft/m2)
(Ft/m
2
)
Építtető közösség saját forrása:
Ft
Várható állami forrás (pályázat):
Ft
Várható önkormányzati támogatás:
Ft
Várható külföldi támogatás:
Ft
Banki kölcsön felvétel:
Ft
Egyéb forrás (alapítvány, kárpótlás):
Ft
Igényelt országos egyházi támogatás:
Ft
TERVEZETT PÉNZÜGYI FEDEZET ÖSSZESEN:
Ft
-tól
-ig
background image
TÖBB ÉVRE TERVEZETT KIVITELEZÉSNÉL A FELHASZNÁLÁS ÉVENKÉNTI ÜTEMEZÉSE
FELELŐS TERVEZŐ ALÁÍRÁSA: ………………………………………………...…...
Az igénylő pénzügyi helyzetének bemutatása:
I. Pénzügyi helyzet a kérelem benyújtását megelőző 2 évben:
II. Pénzügy helyzet a kérelem benyújtását megelőző hónap végén:
Nyilatkozat korábban igénybe vett támogatásról: (a megfelelő aláhúzandó)
Kijelentjük, hogy az elmúlt 10 évben nem kértünk és nem kaptunk hasonló célú támogatást.
Kijelentjük, hogy az elmúlt 10 évben …....... alkalommal kaptunk hasonló célú támogatást,
melynek időpontja: ………………………………………………………………………,
összege: …………………………………………………….
Alulírott, mint igénylő képviselői, jelen kérelem aláírásával kijelentjük, hogy a kérelemben, valamint a csatolt mellékletekben
foglalt adatok valósak és hitelesek.
…………………........……., 20...... . ……………………..................………
…………………………………...............................
igénylő
Mellékletek:
– előkészítő szakértői kimutatás a beruházás műszaki paramétereiről és költségvonzatáról
– bankszámla kivonatok
– házipénztár egyenlegek
Evangélikus Közlöny
31
Év
Ft
Év
Ft
...................... .év
...................... .év
Éves bevétel összesen:
Éves kiadás összesen:
Maradvány összege
Elszámolásra kiadott előlegek
Ft
Megítélt, de még ki nem fizetett kártalanítás
Ft
Megítélt, de még ki nem fizetett kárpótlás
Ft
Valamennyi bankszámla egyenlege összesen
Ft
Házipénztár egyenlege
Ft
background image
A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
Igényelt beruházás, felújítás jóváhagyása:
1. Gyülekezeti közgyűlés vagy intézményi igazgatótanács jóváhagyásának időpontja:
...............................................................................................................
.........................................................................................
egyházközség elnöksége/igazgatótanács elnöke
2. Egyházmegyei vagy fenntartói jóváhagyás időpontja:
...............................................................................................................
.........................................................................................
egyházmegye elnöksége/fenntartó presbitériuma
Véleményezés:
1. Országos Építési Bizottság véleménye, javaslata:
2. Országos Gazdasági Bizottság véleménye, javaslata:
Döntés:
1. Az igényelt összeget az igénylő számára megítéltük.
2. Az igényelt összegből ………………………….. Ft-ot az igénylő számára megítéltünk.
3. Az igényelt összeget az igénylő számára nem ítéltük meg.
Budapest, 20.... . ................................................................................
.........................................................................................
Országos Presbitérium
Evangélikus Közlöny
32
background image
2. sz. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Köti egyfelől: – a Fővárosi Bíróság által Pk. 63.366/1990 sz. eljárásban 6. sorszám alatt bejegyzett – Magyarországi Evangélikus
Egyház (1085 Budapest, Üllői út 24., képviseli ........................................................, a ........................................................ egyházkerület
püspöke és ........................................................ országos irodaigazgató, adószám: 19719483-2-42), mint támogató,
másfelől: a ........................................................ (........................................................, képviseli: ........................................................ lelkész/
vagy intézményvezető és ........................................................ felügyelő/fenntartó képviselője, adószám: ................................................),
mint kedvezményezett beruházó (a továbbiakban: kedvezményezett) az alulírott napon és helyen a következők szerint:
1) Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház támogató a 2/2007 (VII. 17.) országos szabályrendelet
alapján a jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett, a 2. pontban meghatározott célra a kedvezményezett részére
anyagi támogatást nyújt.
2) A támogatás célja a ............................................................................ beruházás költségeihez történő hozzájárulás a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező dokumentációban foglaltak szerint.
3) A támogatás összege nettó ........................................................ - (........................................................) Ft.
4) A támogató a támogatás összegét jelen szerződés aláírásával egyidejűleg egyösszegben / az alább meghatározott részletek-
ben utalja át a kedvezményezett által megjelölt .................................................................................................. sz. számlájára.
A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az általa megadott bankszámlára átutalt összegért feltétel nélkül és teljes mér-
tékben objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.
5) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződés 2) pontjában meghatározott célra hasz-
nálhatja fel, valamint azt is, hogy kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a cél megvalósításá-
hoz szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatók el. A feladatellátáshoz szükséges, ténylegesen felmerült és
igazolható költségek – amennyiben azok a költségtervben nem kerültek betervezésre – a támogatási összeg 5%-ig elszá-
molhatók.
6) A támogatás felhasználásának kezdő időpontja jelen szerződés aláírásának napja, a véghatárideje:
.......................................................................................................
7) A támogatás felhasználását a támogató – a kedvezményezett szükségtelen zavarása nélkül – a felhasználás kezdő időpont-
jától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.
Amennyiben a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy késedelmet szenved, ezt a
kedvezményezett a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles írásban jelenteni a támogatónak.
A kedvezményezett köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni, illetőleg a felhasználást dokumentáló számlákat,
bizonylatokat, egyéb okiratokat a támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosultak által ellenőrizhető módon kezelni és nyilván-
tartani. A kedvezményezett ezen túlmenően is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítsé-
get megadni.
8) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról részfeladatonkénti bontásban legkésőbb ................................................ nap-
jáig köteles szakmai beszámolót, valamint pénzügyi elszámolást készíteni és átadni a támogató részére. A kedvezményezett
a beszámolót és elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes
ellenőrzésére.
A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló:
– szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról (amennyiben a beszámoló 10 oldalnál hosszabb, a kedvezmé-
nyezett köteles 1 oldalas összefoglalót készíteni);
Evangélikus Közlöny
33
background image
b) pénzügyi beszámoló:
– a felmerült költségek a felhasználás jogcíme szerinti – a támogatás céljának megvalósulásához köthető – tételes felso-
rolása,
– a támogatási időszakhoz igazodó, a kedvezményezett nevére szóló, hitelesített számlamásolatok,
– a beruházás aktiválását igazoló számviteli okmányok és egyéb számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyet-
tesítő okiratok, bizonylatok másolata.
A kedvezményezett a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: „elszá-
molva”, továbbá az eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra rá kell írni: „............................................................. számú
támogatási szerződéshez felhasználva”. A fent említett számlák, okiratok bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők.
9) A támogató a beszámoló és az elszámolás elfogadásáról – az erről szóló döntést követő legkésőbb 20 munkanapon belül –
értesíti a kedvezményezettet.
Ha a kedvezményezett a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra, illetve a beszámolásra vonatkozó kötelezettségét határ-
időre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott elszámolás, beszámoló tartalma nem megfelelő, úgy a támogató határidő
megjelölésével felszólítja kedvezményezettet a hiány pótlására, vagy az elszámolás, beszámoló egyéb módon történő kor-
rekciójára.
Szerződő felek rögzítik, hogy a pótlás/korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a
kedvezményezett rendeltetésszerűen használta-e fel. Ebben az esetben, illetve ha az elszámolás, beszámoló elfogadására a
kedvezményezettnek felróható okból nem került sor, a támogató a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi ka-
mattal növelten kötelezi a kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére.
Ezen túlmenően mindaddig, amíg a az elszámolás jelen szerződés 8) pontjában meghatározott határidejét elmulasztva ked-
vezményezett a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem számolt a támogatás összegével, újabb támoga-
tásban nem részesíthető.
10) A támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha:
a) a kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló
szándékosan valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett az igénylés benyújtásakor, vagy
c) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos jogszabályokból ere-
dő kötelezettségeit, vagy
d) a kedvezményezett megszüntetésére irányuló eljárás indul,
e) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik.
Szerződő felek megállapodnak, hogy az elállási jogosultság gyakorlását megelőzően egymással egyeztetni kötelesek. Az el-
állási ok felmerülésétől, vagy annak a támogató általi tudomására jutásától számított 5 munkanapon belül a támogató az
elállási jog gyakorlását megelőzően – időpont megjelölésével – felkéri a kedvezményezettet egyeztetési tárgyalás lefolyta-
tására. Amennyiben a felkérésnek a kedvezményezett a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz eleget,
vagy az egyeztetés a kedvezményezettnek felróható okból nem vezet eredményre, úgy a támogató jogosult elállási jogát
gyakorolni.
Annyiban, amennyiben az egyeztetés eredményes, úgy a szerződő felek – szükség szerint – módosítják jelen szerződést
vagy változatlan feltételekkel folytatják a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítését.
Ha a támogató a kedvezményezettnek felróható okból a szerződéstől eláll vagy azt felmondja, az arra okot adó körülmény
keletkezésétől a kedvezményezett – a támogató döntésétől függően – a támogatás egész összegét vagy annak arányos részét
– a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatnak megfelelő – kamattal növelt összegben köteles visszafizetni. A támogató
az elállás, felmondás során figyelembe veszi különösen az eltelt időt, a megvalósult feladatok arányát és a kedvezményezett
magatartása felróhatóságának mértékét.
A támogató elállása vagy felmondására okot adó körülmény bizonyítottsága esetén a kedvezményezett 5 éven át egyházi
támogatásra semmilyen jogcímen nem jogosult, egyházi pályázatot nem nyújthat be.
Evangélikus Közlöny
34
background image
Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt a kedvezményezett az elszámolási határidőt
követő 15 napon belül köteles visszafizetni a támogató részére.
11) A kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés aláírásának időpontjában nincs
lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása. A kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy
lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, a támogatás folyó-
sítása felfüggeszthető, a támogatás visszakövetelhető.
Szerződő felek megállapodnak továbbá arról, hogy a támogatással kapcsolatos adatok nem minősülnek üzleti titoknak, a
jelen szerződéssel összefüggő adatok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, kivéve azok, amelyeknek megisme-
rése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, így különösen technológiai eljárásra, mű-
szaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatok.
12) A kedvezményezett kötelezi magát, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő lényeges körülményben – ilyen külö-
nösen az adatváltozás, valamint a kedvezményezett megszüntetésére irányuló eljárás – bekövetkezett minden változást 5
napon belül a támogatónak írásban bejelenti.
13) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egyházi jogszabályok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény rendelkezései irányadóak.
Jelen szerződést – annak elolvasását és közös, egyező értelmezését követően – mint ügyleti akaratunkkal mindenben megegye-
zőt, képviseleti jogosultságunk igazolása után, helybenhagyólag és saját kezűleg írjuk alá, illetőleg a szükséges példányokat át-
vesszük.
Budapest, 20....... . .............................................................................
............................................................................................
............................................................................................
támogató
beruházó
Evangélikus Közlöny
35
background image
3. sz. melléklet
A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ, TERVEZÉSEK
a) A projekt megtervezésének első fázisa egy megvalósíthatósági elemzés elkészítése, amely alapja lehet a megvalósíthatósági
tanulmánynak. Ennek célja a rendelkezésre álló erőforrások vizsgálata azzal, hogy az adott keretek között indokolt-e egyálta-
lán a meghatározott és megcélzott program kialakítása. A megvalósíthatósági elemzésnek – többek között – ki kell terjed-
nie az üzleti követelmények és célok realitására, az eseménysor leírására, pénzügyi elemzésre, amely a költségek, hasznok és
kockázatok várható alakulását tartalmazza.
b) Beruházó az üzleti kockázat vonatkozásában külön tervet készít, mely kockázatbecslésen belül meg kell határozni a lehetsé-
ges kockázatok jellegét, valószínűségét, annak következményeit, a kockázat csökkentésének eszközeit. Amennyiben a kocká-
zatok és következményeik számszerűsíthetők, úgy azt el kell végezni.
c) A projektválasztásnál vizsgálandó tényezők az általános gazdasági feltételek, ebbe beleértve a gazdasági mikrokörnyezet ál-
lapota, források elérhetősége, termelékenység, általános üzleti környezet, tőkeelérhetőség, kamat – infláció viszonya, ver-
senyhelyzet. Le kell írni továbbá azt az üzleti, vállalkozási környezetet, amelyben a projekt és az annak révén megvalósítani
tervezett intézmény elhelyezkedik, meg kell határozni a konkrét üzleti célkitűzéseket. Meg kell határozni az üzleti működési
követelményeket. Rögzíteni kell a projekt konkrét célkitűzéseit, a javasolt intézmény műszaki, gazdasági, társadalmi, kultu-
rális, technikai környezetét. Rögzíteni kell azokat a korlátokat, amelyek között a projekt működik. Rögzíteni kell a „kulcsem-
berek”, szponzorok, vezetők, felhasználók és ügyfelek személyi körét és céljait.
d) A projekt megvalósíthatósága előtt álló problémákat kell megfogalmazni. Megvalósíthatósági alternatívákat kell kidolgozni
mind a projekt megszervezése, mind áttekinthetősége tekintetében, és ezeket részletesen le kell írni hatáselemzéssel és átfo-
gó ütemezésekkel, kockázatemelésekkel együttesen.
e) Elengedhetetlen a technikai, építési, természeti környezet vázlatos leírása. Rögzíteni kell a döntéshozás folyamatát, a döntés-
hozatalban részt vevő személyeket, a döntések korlátait, a döntéshozók mozgásterét.
Evangélikus Közlöny
36
background image
1/2008. (V. 29.) országos szabályrendelet
a Magyarországi Evangélikus Egyház uniós pályázati
rendszeréről
1
A szabályrendelet célja az egyház gyülekezeteinek, szerveze-
teinek segítése a különböző pályázati források megszerzésé-
ben, a pályázati folyamat egyházon belüli szabályozása.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§ (1) E szabályrendelet hatálya kiterjed az országos egyház,
az egyházkerületek, egyházmegyék és gyülekezetek, továbbá
a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: MEE)
szervezetébe tartozó egyéb szervezetek, valamint az általuk
fenntartott intézmények pályázataira.
(2)
2
E szabályrendelet hatálya kiterjed az Új Magyarország
Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram, valamint az Európai Területi Együttműködés program-
jaiból származó támogatások, továbbá az EGT Finanszírozási
Mechanizmus pályázatainak igénylésére, függetlenül attól,
hogy azokra vonatkoznak-e a 281/2006. (XII. 23.) Korm. ren-
delet 57.§ (1) bekezdés cb) pontjában foglalt rendelkezések.
Ugyancsak e szabályrendelet rendelkezései érvényesek az ön-
részkiegészítést, illetve előfinanszírozást igénylő egyéb
pályázatok esetében.
(3) Fentiekkel is összefüggésben e szabályrendelet hatálya a
Magyar Köztársaság és/vagy az Európai Unió tagállamainak
területén megvalósuló pályázati projektekre terjed ki.
II. fejezet
Értelmező rendelkezések
2.§ E szabályrendelet alkalmazásában:
1. Pályázati felelős: az a természetes személy, vagy szervezet,
akivel a Magyarországi Evangélikus Egyház a pályázati rend-
szer segítésére, irányítására és ellenőrzésére szerződést köt.
2. Pályázati Munkacsoport: a pályázati felelősökből álló, a
pályázati rendszer során döntés-előkészítő feladatokat is
ellátó csoport.
3. Garanciavállalás: a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57.§
(1) bekezdés cb) pontjában meghatározott írásbeli nyilatko-
zat.
4. Egyéb egyházi szervezet: a MEE szervezetébe tartozó olyan
szervezet, amely nem tartozik egyházkerületek, egyházme-
gyék és egyházközségek, illetve az általuk fenntartott intéz-
mények körébe.
5. Minősített pályázatíró: az egyházkerületek, vagy az orszá-
gos egyház által saját eljárásukban kiválasztott vállalkozások,
amelyek jogosultak evangélikus szervezetek megbízásából a
pályázati eljárásban részt venni.
III. fejezet
Pályázati eljárás
3.§ (1) Garanciavállalás kiadására kizárólag az országos el-
nökség egyik tagja és az országos irodaigazgató együttesen
jogosult.
(2) A pályázati rendszerben garanciavállalás iránt kérelem
benyújtására jogosult:
a) egyházkerület,
b) egyházmegye,
c) egyházközség,
d) egyéb egyházi szervezet.
(3) Garanciavállalás iránti kérelem benyújtására nem jogo-
sult, akivel szemben az egyház törvényes rendjének, és béké-
jének megőrzéséről szóló 2005. évi IX. törvény 86.§ (1) be-
kezdés a–c) pontjában meghatározott kényszerintézkedést,
valamint e szabályrendelet 11.§ (1) bekezdésében foglalt
kényszerintézkedések bármelyikét jogerősen alkalmazta az
arra jogosult, a jogkövetkezmény kiszabásától számított 3
éven belül. Ugyancsak nem igényelheti a garanciavállalást az
az egyházközség, amely a központi ingatlanfelmérésben vagy
a népmozgalmi évenkénti adatszolgáltatás során nem szol-
gáltatott adatot, továbbá az az egyházközség, amelynek lejárt
határidejű tartozása van az országos egyházzal, vagy bárme-
ly más egyházi intézménnyel szemben.
(4) A garanciavállalás iránti kérelem benyújtásához szüksé-
ges a területileg illetékes egyházmegye elnökségének tá-
mogató nyilatkozata, intézmény esetében pedig az igazgató-
tanács írásbeli jóváhagyása.
(5)
3
Amennyiben egyházi szervezet valamely más szervezet-
tel konzorciumban pályázik, csak olyan együttműködésben
vehet részt, amelynek során a döntési folyamatban egyetérté-
si joga van. Egyházi garanciavállalás csak olyan konzorciumi
részvételhez adható ki, ahol a konzorciumban részt vevő egy-
házi szervezet jogi garanciát kap arra, hogy nyertes pályázat
estén az őt illető támogatáshoz maradéktalanul hozzájut.
4.§ (1) A garanciavállalás kiadását projekt-kiválasztási folya-
mat előzi meg. Ennek keretében a pályázati felelősök bár-
mikor kérhetik, de évente legalább egy alkalommal kötelesek
kérni a gyülekezeteket, hogy elektronikus úton jelentsék be
tervezett pályázati forrásból finanszírozandó projektjeiket.
(2) Az előzetes projektgyűjtésen túl, felszólítás nélkül kötele-
sek bejelenteni az illetékes egyházkerületi pályázati felelős-
nek a
a) 25 millió forintnál nagyobb támogatási igényű projekte-
ket már a tervezési folyamat során,
b) a konzorciumban megvalósítandó projekteket a kon-
zorciumi megállapodást megelőzően.
(3) Építési beruházásra, illetve felújításra vonatkozó pályáza-
ti eljárást megelőzően be kell szerezni az országos iroda
építési osztályának véleményét a beruházásról.
Evangélikus Közlöny
37
1
Egységes szerkezetbe foglalva a 163/2008. (X. 16.) országos presbitériu-
mi határozattal.
2
Módosította a 163/2008. (X. 16.) országos presbitériumi határozat. Ha-
tályos: 2009. január 1-től.
3
Beiktatta a 163/2008. (X. 16.) országos presbitériumi határozat. Hatá-
lyos: 2008 október 16-tól.
background image
5.§ (1) Az egyházi garanciavállalás kiadása iránti kérelmet
elektronikus úton, az egyház pályázati portálján erre kialakí-
tott felületen kell benyújtani.
4
Az illetékes egyházkerület pá-
lyázati felelőse a feltöltést megelőzően jelszóval védett felüle-
tet alakít ki, illetve erre feltölti a szükséges nyomtatványokat.
Az így létrejött felülethez a pályázónak, valamint az e szabá-
lyrendelet szerinti adott eljárás elbírálásában résztvevőknek
lehet csak hozzáférésük.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a)
5
a pályázati útmutató szerint benyújtani rendelt doku-
mentumot,
b) az önrész meglétét igazoló dokumentumot,
c)
6
amennyiben az önrész csak részben áll a pályázó ren-
delkezésére, úgy a feltöltésre szolgáló felületen ki kell tölteni
az önrésztámogatást igénylő űrlapot, és csatolnia kell az elő-
ző év beszámolóját,
d) a „Minősített pályázatíróval” megkötött szerződést,
e) amennyiben a pályázatot a gyülekezet munkatársa ké-
szítette, úgy a szakmai felkészültségét igazoló okiratot és/vagy
az általa korábban sikeresen bonyolított pályázat(ok) leírását,
f )
7
az egyházmegyei elnökség támogató nyilatkozatát, in-
tézmény esetében az igazgatótanács jóváhagyásáról szóló
igazgatótanácsi határozatot,
g) építési, illetve felújítási pályázat esetében az országos
iroda építési osztályának véleményét,
h) amennyiben más egyházi jogszabály úgy rendeli, a pá-
lyázat szempontjából illetékes egyházi szervezet véleményét
vagy állásfoglalását,
i) konzorciumi pályázat esetén a konzorciumi megállapo-
dást.
(3)
8
A beérkezett pályázati dokumentációt a pályázati útmu-
tató szerinti formai szempontból a pályázati felelős vizsgálja,
illetve annak megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát
véleményezi. A pályázat vizsgálatára hét munkanap áll ren-
delkezésére, melybe beletartozik a pályázóval történő esetle-
ges egyeztetés ideje és a hiánypótlás ideje is.
(4) Amennyiben a pályázati felelős a projektet minden szem-
pontból támogatandónak ítéli, a dokumentációt írásos vélemé-
nyével együtt haladéktalanul továbbítja az országos irodának.
(5)
9
Az országos iroda a megküldött dokumentáció megvaló-
síthatóságát és fenntarthatóságát pénzügyi szempontból
vizsgálja. Amennyiben azt támogatandónak ítéli, az országos
irodaigazgató kiadja a garanciavállalást igazoló okiratot. Az
országos irodának a pályázat vizsgálatára hét munkanap áll
rendelkezésére, melybe beletartozik a pályázóval történő
esetleges egyeztetés ideje is.
(6) Ha a pályázati felelős, vagy az országos iroda a pályázati
dokumentáció szakmai, illetve pénzügyi vizsgálata ered-
ményeként a pályázatot nem javasolja támogatásra,
– a 3.§ (1) bekezdés a) és d) pontjai szerinti pályázó jogo-
sult az országos elnökséggel,
– a 3.§ (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti pályázó jogo-
sult az illetékes egyházkerület elnökségével konzultációt kez-
deményezni. Ezen a pályázati felelős jelenlétében az elnökség
dönt a pályázat támogatásáról. Döntésük ellen további jogor-
voslatnak nincs helye.
6.§ Amennyiben a pályázati kiírás kétfordulós rendszerben
történik, a garanciavállalási igény csak a második fordulóban
szükséges. Ugyanakkor a pályázó szervezet már az első for-
duló előtt köteles pályázati szándékát bejelenteni az 5.§ (1) és
(2) bekezdései szerinti módon. A pályázat elbírálása ilyen
esetben csak az 5.§ (3) bekezdése szerinti módon történik. Ha
az így támogatott pályázatot az irányító hatóság kiválasztja a
második fordulóra, úgy a továbbiakban a rendes eljárás érvé-
nyes rá.
7.§ (1) A pályázatot benyújtó szervezet sikeres pályázat ese-
tén még a támogatási szerződés aláírása előtt köteles
– az 3.§ (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti pályázó az
országos irodát,
– az 3.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti pályázó az il-
letékes egyházkerület püspöki hivatalát tájékoztatni.
(2) A pályázati forrást elnyert szervezet az irányító hatóság-
gal történő szerződéskötés előtt szerződést köt az országos
irodával. A szerződésben vállalja, hogy az országos irodának
a pályázat megvalósítása, illetve fenntartása idején rendsz-
eres tájékoztatást nyújt, betekintést enged a keletkezett ira-
tokba, biztosítja, hogy az országos iroda által kirendelt sza-
kértő a megvalósítást ellenőrizze. Amennyiben az országos
iroda a megvalósítás, illetve a fenntartás során a támogatási
szerződéstől való eltérést észlel, jogosult arra felhívni a fi-
gyelmet, valamint intézkedni a szerződéses feltételek közé
történő visszatérés iránt.
IV. fejezet
Finanszírozás
8.§ (1) A Magyarországi Evangélikus Egyház lehetőségeihez
mérten segít az egyház szervezeteit pályázati céljaik pénzügyi
megvalósításában.
(2) Ennek során az e szabályrendeletben meghatározott kere-
tek között önrésztámogatást nyújt, valamint részt vesz a pá-
lyázatok előfinanszírozási folyamatában.
9.§ (1) A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egy-
ház éves költségvetésében alapot hoz létre, amelyből az egy-
ház szervezetei pályázataikhoz önrészt igényelhetnek.
Evangélikus Közlöny
38
4
A második és harmadik mondatot beiktatta a 163/2008. (X. 16.) orszá-
gos presbitériumi határozat. Hatályos: 2008 október 16-tól.
5
Módosította a 163/2008. (X. 16.) országos presbitériumi határozat. Ha-
tályos: 2008 október 16-tól.
6
Módosította a 163/2008. (X. 16.) országos presbitériumi határozat. Ha-
tályos: 2008 október 16-tól.
7
Az f–i) pontokat beiktatta a 163/2008. (X. 16.) országos presbitériumi
határozat. Hatályos: 2008 október 16-tól.
8
Az első mondatot módosította a 163/2008. (X. 16.) országos presbitériu-
mi határozat. Hatályos: 2008 október 16-tól.
9
Az első mondatot módosította a 163/2008. (X. 16.) országos presbitériu-
mi határozat. Hatályos: 2008 október 16-tól.
background image
(2)
10
Önrésztámogatást a pályázó csak akkor igényelhet, ha
rendelkezik a pályázati kiírásban előírt önrész legalább 20%-
ával. Az önrésztámogatás iránti igény nem lehet több, mint a
pályázott összeg 25%-a, de legalább 500.000.- forint.
(3) Az önrészalap felhasználásáról az országos presbitérium
eseti jelleggel dönt. Döntése során figyelembe veszi
a) a felhasználható keretösszeg nagyságát,
b) a pályázati munkacsoport javaslatait,
c) az önrészt igénylő szervezet általános anyagi helyzetét,
d) a pályázati projekt jelentőségét.
(4) Az önrész kiegészítést a gyülekezetek a garanciavállalás
igénylésével egyidejűleg kérhetik elektronikus úton, az egy-
ház pályázati honlapján elérhető űrlapon keresztül.
11
Az ön-
résztámogatás iránti igényt legalább 21 nappal a pályázat be-
adásának határideje előtt be kell nyújtani.
(5) Az országos presbitérium az önrész kiegészítésről a pá-
lyázat benyújtását megelőzően dönt.
12
Az önrész odaítélésé-
ről szóló okmányt az országos elnökség egyik tagja és az or-
szágos irodaigazgató írja alá. A döntés ellen jogorvoslatnak
helye nincs.
(6) Az országos presbitérium saját eseti döntésével az egyház
stratégiájával megegyező pályázati célokra automatikusan
rendelkezésre álló önrészt is megállapíthat. Ilyen esetekben a
meghatározott céllal pályázatot benyújtó szervezet az ön-
részre külön döntés nélkül jogosult.
(7) Amennyiben a pályázónak az országos presbitérium ön-
rész hozzájárulást szavazott meg, az elnyert pályázathoz kap-
csolódó szerződések (országos iroda és illetékes irányító ha-
tóság) aláírását követően az önrész összegét az országos iro-
da haladéktalanul átutalja.
(8) Az önrésztámogatást kapott pályázó az önrész felhaszná-
lásával köteles a pályázat lezárását követően elszámolni.
10.§ (1) Tekintettel arra, hogy az Európai Unió pályázati
rendszere utófinanszírozásra épül, a zsinat rendelkezik előfi-
nanszírozási alap létrehozásáról. Ennek célja, hogy az üteme-
zett feladatok elvégzéséhez szükséges, az önrészt meghaladó
anyagi erőforrások a pályázók rendelkezésére álljanak.
(2) Az előfinanszírozási alap megteremtése az országos iroda
feladata, amellyel mind az előkészítés, mind az alap felhasz-
nálásának során együttműködik a pályázati munkacsoport.
Az alap létrehozásánál tekintettel kell lenni az egyház éves
költségvetésének kereteire.
(3) Az előfinanszírozási alap forrásai lehetnek különösen:
a) egyházi tartalék,
b) banki hitelkonstrukció.
V. fejezet
Országos fenntartású intézményekre vonatkozó szabályok
11.§ (1) A pályázatok beadásában és a sikeres pályázatok
végrehajtásában külön esetet képviselnek a Magyarországi
Evangélikus Egyház (a továbbiakban: országos egyház) által
fenntartott intézmények. Ilyen intézmények lehetnek:
a) oktatási intézmények,
b) diakóniai intézmények,
c) egyéb intézmények, melyek fenntartója az országos egy-
ház.
(2) Az országos fenntartású intézmények esetében a 3-10.§
szabályai a következőkkel egészülnek ki:
a) a pályázatra benyújtott teljes anyag annak beadását
megelőzően benyújtandó az országos iroda szakmailag illeté-
kes (a fenntartó szakmai képviseletét ellátó) osztálya számá-
ra. Az adott osztály a pályázati anyagot írásban véleményezi,
b) az országos iroda szakmailag illetékes osztályának írá-
sos véleménye alapján az országos irodaigazgató előterjeszté-
se alapján az országos elnökség, mint a fenntartó képviselője
dönt a pályázat beadásáról és előre egyeztetett időpontban
cégszerű aláírásával látja el az anyagot.
c) A pályázat beadásával egy időben az országos egyház az
adott fejlesztési projektre vonatkozó alszámlát hoz létre. A
fejlesztési projekttel kapcsolatos költségek csak erről az al-
számláról teljesíthetők. Az intézmény saját kezelésében lévő
önrész összegét és az esetleges (8–10.§ szabályai szerint igé-
nyelt) finanszírozási támogatás is ezen az alszámlán kerül
elhelyezésre. Az alszámla kezelésére megbízást kap az intéz-
ményvezető és az intézmény által megbízott projektmene-
dzser, akik együttesen rendelkezhetnek a számlán lévő összeg
felhasználásáról a pályázati program során.
d) Sikeres pályázat esetén az országos presbitérium ren-
delkezhet arról, hogy az intézményvezető a pályázati prog-
ram végrehajtásában (csak erre a programra vonatkozóan) az
országos egyház képviselőjeként lépjen fel, vagyis az országos
egyház nevében, a pályázati program végrehajtására vonat-
kozóan szerződéseket köthet és megbízásokat adhat, melye-
ket havonta köteles benyújtani az országos egyház szakmai-
lag illetékes osztályának.
VI. fejezet
Jogkövetkezmények
12.§ (1) Amennyiben az egyházi szervezet nem alkalmazza a
jelen szabályrendeletben foglalt rendelkezéseket,
a) még benyújtás előtt álló pályázat esetében a pályázati
felelős a garanciavállalási kérelmet elutasítja,
b) a pályázati felelős által elbírált pályázat esetében az or-
szágos presbitérium az önrésztámogatás iránti kérelmet elu-
tasítja,
c) pályázati forrást elnyert pályázat esetében az országos
iroda az előfinanszírozásból a pályázatot kizárja.
(2) Az (1) bekezdésben leírt jogkövetkezmények ellen a hatá-
rozat kézhezvételétől számított 8 napon belül az egyházi bí-
rósághoz lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani.
Evangélikus Közlöny
39
10
Az első mondatot beiktatta a 163/2008. (X. 16.) országos presbitériumi
határozat. Hatályos: 2008 október 16-tól.
11
A második mondatot módosította a 163/2008. (X. 16.) országos presbi-
tériumi határozat. Hatályos: 2008 október 16-tól.
12
A második mondatot beiktatta a 163/2008. (X. 16.) országos presbitéri-
umi határozat. Hatályos: 2008 október 16-tól.
background image
(3) Amennyiben az egyházi szervezet a megítélt pályázati
forrást nem, vagy nem úgy használja fel, ahogyan az az irá-
nyító hatósággal kötött támogatási szerződésben szerepel és
emiatt az irányító hatóság elmarasztalja, az egyházi szervezet
öt évig nem részesülhet a jelen szabályrendelet által szabá-
lyozott garanciavállalásban, önrész támogatásban és előfi-
nanszírozási rendszerben. Különlegesen indokolt esetben e
jogkövetkezmény alól az országos presbitérium egyedi dön-
tésével felmentést adhat az illetékes pályázati felelős előter-
jesztése alapján.
VI/A. fejezet
13
A pályázati rendszer felügyelete
12/A.§ (1) A pályázati rendszert az országos presbitérium az
országos gazdasági bizottság útján felügyeli. Ennek keretében
félévente átnézi a szabályrendelet végrehajtásával kapcsola-
tos tapasztalatokat, vizsgálja annak eredményességét.
(2) A Gazdasági Bizottság vizsgálata során
a) bekérheti az aktuális időszak pályázati dokumentációit,
b) meghallgathatja az országos és az egyházkerületi pályá-
zati felelősöket,
c) utasíthatja a pályázati felelősöket kimutatások
elkészítésére,
d) megvizsgálja az önrészkiegészítések odaítélésének gya-
korlatát, valamint az előfinanszírozási rendszer pénzügyi fo-
lyamatát,
e) megállapításai alapján szükség esetén javasolja a sza-
bályrendelet módosítását.
VII. fejezet
Záró rendelkezések
13.§ (1) E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatályba,
a hatálybalépést követően induló eljárások esetében kell al-
kalmazni.
(2) Az 5.§ (2) bekezdés d) pontja 2008. június 1-el lép hatályba.
Budapest, 2008. május 29.
2/2008. (VII. 3.) országos szabályrendelet
az egyházi továbbképzésről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről
szóló 2005. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés h) pontjára alap-
ján a lelkészek továbbképzésének hatékonyabbá tétele és egy-
ségesítése érdekében a következő szabályrendeletet alkotja:
1.§ (1) A lelkészek továbbképzése több szinten, rendszeresen
és nyilvántartottan történik. A továbbképzés szintjei az
önképzésen felül:
a) a lelkészi munkaközösség,
b) az országos lelkészkonferenciák,
c) a Lelkészakadémia.
(2) A továbbképzési kötelezettséget 5 éves ciklusban kell tel-
jesíteni. A ciklus számítás indulónapja a szolgálatba állás
napja, a már szolgálatban állóknál 2005. január 1.
2.§ (1) A lelkészi munkaközösségek évente legalább 10 ülést
tartanak, a többnapos alkalmak naponként egy ülésnek szá-
mítanak.
(2) A lelkészek és lelkészjelöltek minimum 8 ülésen kötelesek
részt venni. Ebbe beleszámít a sajátos munkaterületen szol-
gálatban állók (kórház, iskola, tábori lelkészek) szervezett,
csoportos továbbképzése is.
(3) A részvételről szóló nyilvántartást a lelkészi munkaközös-
ség elnöke végzi, az éves összesítést a területileg illetékes
püspöki hivatalnak küldi meg. Az egyházmegye területén
szolgálatban álló központi beosztású lelkészek nyilvántartá-
sát az országos irodának küldi meg.
3.§ (1) Az országos lelkészkonferenciák 3 napos formában
kerülnek megrendezésre, nyitottak minden lelkész és hitta-
nár előtt.
(2) Az aktív állományban lévők (2005. évi III. tv. 27§ (2)-(3)
bekezdésében meghatározottak) számára a továbbképzési
ciklus alatt legalább egy konferencián kötelező részt venni.
Túljelentkezés esetén a kötelezően jelentkezők elsőbbséget
élveznek.
(3) A részvételről szóló nyilvántartást a lelkészi munkaközös-
ségek országos szövetsége elnöke végzi, az éves összesítést a
területileg illetékes püspöki hivataloknak, központi beosztá-
sú lelkészek esetében az országos irodának küldi meg.
4.§ (1) A Lelkészakadémia az intenzív teológiai és spirituális
továbbképzést biztosító képzési forma.
(2) A továbbképzési ciklus alatt az aktív lelkészek számára –
a teológiai doktori fokozattal rendelkezőket kivéve – egy al-
kalom kötelező, az alkalmak számukra és a lelkészjelöltek
számára nyitottak. A Lelkészakadémia szervezői által jelzett
alkalmakon igény és szükség szerint a teológiai doktori foko-
zattal rendelkezők előadóként vesznek részt. A továbbkép-
zési ciklus a képzésen már részt vett lelkészjelöltek számára
is a szolgálatba állás napjával kezdődik.
(3) Külföldi hasonló képzések, valamint a sajátos munkaterü-
leten szolgálatban állók (kórház, iskola, tábori lelkészek)
szervezett, csoportos továbbképzésének elfogadásáról a Lel-
készakadémia vezetője a területileg illetékes püspökkel
együtt dönt.
(4) A részvételről szóló nyilvántartást a Lelkészakadémia ve-
zetője végzi, az éves összesítést a területileg illetékes püspöki
hivataloknak, központi beosztású lelkészek esetében az or-
szágos irodának küldi meg.
5.§ Minden kötelező képzés munkaidőnek számít, ami alatt a
helyettesítés megszervezése az illetékes esperes, az igazgató
Evangélikus Közlöny
40
13
A fejezetet beiktatta a 163/2008. (X. 16.) országos presbitériumi határo-
zat. Hatályos: 2008 október 16-tól.
background image
lelkész, illetve a lelkész szolgálati helye szerint illetékes felet-
tesének feladata. A kötelező képzés beszámítása csak abban
az esetben lehetséges, ha a résztvevő az egész alkalmon részt
vesz. Ez alól csak rendkívül indokolt esetben lehet felmentést
adni.
6.§ A Lelkészakadémia vezetőjének munkáját tanácsadó tes-
tület segíti. A testület tagjait a Lelkészakadémia vezetője a
püspöki tanáccsal folytatott konzultáció során jelöli ki.
7.§ A képzési kötelezettség idejébe nem kerül beszámításra:
a) GES és GYED ideje
b) hivatalos ösztöndíj ideje
c) az eredményesen lezárt doktori tanulmányok időtartama
d) tartós külszolgálatban töltött idő
8.§ Az előírt továbbképzési kötelezettség elmulasztása a tör-
vényben meghatározott következményeket vonja maga után.
9.§ (1) E szabályrendelet elfogadása napján lép hatályba.
(2) E szabályrendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti a lelkészek továbbképzéséről és a Lelkészakadémiáról
szóló 1/2004. (V. 4.) országos szabályrendelet.
Budapest, 2008. július 3.
3/2008. (VII. 3.) országos szabályrendelet
az országos egyház bizottságainak működéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egy-
ház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló
2005. évi VI. törvény 4.§ (1) bekezdése alapján – utalva az
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény (a továbbiakban: törvény) 138. § (2) bekezdésére – az
országos egyház (a továbbiakban: egyház) munkaági bizott-
ságainak működéséről a következő szabályrendeletet alkotja:
1.§ A Magyarországi Evangélikus Egyház országos munkaági
bizottságairól (a továbbiakban: bizottság) az egyház szerve-
zetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 136–139.§-
a rendelkezik.
2.§ A zsinat és az országos presbitérium a bizottságok fela-
dat- és hatáskörét érintő döntést – utalva a törvény 125.§ (1)
bekezdésére és a 130.§ (6) bekezdésére – csak az illetékes bi-
zottság(ok) – a testületi döntést megelőző – határozata alap-
ján hozhat.
I. fejezet
A bizottságok feladat- és hatásköre
3.§ Az országos egyház (a továbbiakban: egyház) munkaá-
gaiban az alábbi bizottságok – az egyház törvényeiben meg-
határozottakon túl – a következő szakmai feladatokat látják el:
(1) A diakóniai bizottság:
a) irányítja, felügyeli és képviseli az egyház keretén belül
végzett szeretetszolgálatot,
b) véleményezi az egyházban létrehozandó bármely szere-
tetintézmény alapítását,
c) javaslatot tesz az egyház által fenntartott intézmények
igazgató tanács tagjaira,
d) a diakóniai osztály előzetes kontrollja alapján vélemé-
nyezi az evangélikus egyház szeretetintézményeinek éves
szakmai beszámolóját,
e) javaslatot tesz új szeretetintézmény létrehozására, új
szolgáltatások beindítására, meglévők átszervezésére,
f ) javaslatot tesz az országos presbitériumnak az egyházi
kiegészítő normatíva, a felújítási-, és beruházási támoga-
tás elosztására, költségvetések kiegészítésére,
g) javaslatot tesz díjak alapítására és dönt azok odaítélésé-
ről,
h) javaslatot tesz, – ha az országos presbitérium átruházza
a jogkört, akkor dönt – a központi diakóniai alap képzésé-
nek mértékére és felhasználására,
i) javaslatot tesz a diakóniai szolgálatot érintő törvények és
szabályrendeletek meghozatalára, szükség esetén módosí-
tására,
j) kapcsolatot tart más egyházak diakóniai szolgálataival és
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel,
k) kezdeményezi a szeretetszolgálat megalapozását jelentő
elméleti teológia munkát, ajánlásokat fogalmaz meg, és se-
gíti az Evangélikus Hittudományi Egyetem keretében folyó
diakóniát érintő képzés és gyakorlatok szervezését és szak-
mai ellenőrzését,
l) diakóniai tárgyú képzéseket kezdeményez, és ösztöndí-
jakról dönt,
m) részt vesz az egyház diakóniai stratégiájának a kidolgo-
zásában,
n) együttműködik az országos irodában működő diakóniai
osztállyal, és vezetőjének és munkatársainak kiválasztásá-
ban részt vesz. Az osztály működésével kapcsolatban a
fenntartó felé ajánlásokat fogalmaz meg. A diakóniai osz-
tály vezetőjének munkatervét és rendszeres beszámolóját
megvitatja és véleményezi.
(2) Az egyházzenei bizottság:
a) irányítja és szervezi az egyház zenei életét,
b) zenei-szakmai felügyeletet gyakorol a kántorképzés, lel-
készképzés és egyházközségi kórusok felett,
c) tervezi és előkészíti a jelentősebb egyházi események ze-
nei programját,
d) figyelemmel kíséri – az egyházmegyei előadók segítsé-
gével – az orgonák állapotát és kezdeményezi a szükséges
intézkedések megtételét,
e) megválasztja a kántorképesítő bizottság tagjait,
f ) előkészíti és felügyeli a rádió – és televízió egyházi mű-
sorainak zenei anyagát a sajtóbizottsággal együttműködve,
g) javaslatot tesz a kiemelkedő zenei rendezvények költ-
ségvetési támogatására, állami- és magántámogatások
szétosztására, valamint ösztöndíj lehetőségek meghirdeté-
sét kezdeményezi,
Evangélikus Közlöny
41
background image
h) javaslatot tesz új egyházzenei kiadványok megjelenteté-
sére és szakmailag előkészíti azt,
i) a költségvetésben biztosított kereteken belül pályázatot
ír ki az egyházzenei élet segítésére és az orgonák szükség-
szerű karbantartási és javítási költségek támogatására és a
beérkezett pályázatokat elbírálja és nyilvánosságra hozza,
j) pályázatot ír ki új egyházi zeneművek írására, az elbírá-
lásáról gondoskodik,
k) javaslatot tesz az egyházzenei szolgálatot érintő törvé-
nyek és szabályrendeletek meghozatalára, szükség esetén
módosítására,
l) kapcsolatot tart más egyházak zenei bizottságával (kö-
zös rendezvények, kiadások).
(3) Az evangélizációs és missziói bizottság:
a) javaslatot tesz az egyház evangélizáló és missziói mun-
kája súlypontjainak meghatározására,
b) javaslatot tesz missziói munkaágak indítására, munka-
társak alkalmazására,
c) előkészíti, koordinálja és értékeli az egyházkerületi és
országos evangélizációs és missziói alkalmakat,
d) konzultációkat szervez az egyházmegyei evangélizációs
és missziói felelősök, valamint a missziói munkaágak és
szervezetek vezetői részére,
e) a költségvetésben biztosított kereteken belül évenként
kiírja, elbírálja és értékeli a missziói pályázatokat,
f ) javaslatot tesz az evangélizációs és missziói szolgálatot
érintő törvények és szabályrendeletek meghozatalára, mó-
dosítására,
g) irányítja és felügyeli – együttműködve az országos iroda
illetékes misszió munkaágával – a női-, bel- és külmissziói,
valamint cigány- és egyéb missziói munkát, felügyeli mun-
katervüket,
h) segíti a missziói munkaágakat a különböző egyházi al-
kalmakon és rendezvényeken.
(4) Az építési- és ingatlanügyi bizottság:
a) javaslataival segíti az egyház építési, épület fenntartási
munkáját,
b) az egyház és az egyház fenntartásában működő intéz-
mények építési, ingatlanfejlesztési terveit véleményezi,
c) felkérés esetén elnöke vagy az általa felkért bizottsági
tag részt vesz az országos egyház nagyobb építési-felújítási
munkáinak döntés előkészítésében, ezen ügyekben érde-
keltnek kell tekinteni, és az intézkedésekről tájékoztatni kell,
d) közreműködik az építési beruházások rendjéről szóló
1/2007.(VII. 17.) országos szabályrendeletben meghatáro-
zott támogatások megítélése előkészítésében, így különö-
sen is ellenőrzi a beküldött anyagokat, tervbírálatot végez,
az országos iroda építési osztálya közreműködésével szak-
mai előterjesztést készít,
e) a bizottság egyházkerületi küldött tagjai segítik egyház-
kerületük elnökségét a feladatok rangsorolásában, és a
helyszín-bejárásokban.
(5) A gazdasági bizottság:
a) felügyeli az egyház gazdálkodását, közreműködik gaz-
dasági döntések előkészítésében,
b) javaslatot tesz országos egyházi szervezet kezelésében
lévő pénzeszközök elosztásának elveire és módjára,
c) véleményezi és állást foglal az egyház, az egyház által
fenntartott intézmények költségvetéséről, zárszámadásá-
ról és zárómérlegéről,
d) gazdasági szempontból véleményezi a központi támo-
gatással megvalósuló beruházások és nagyobb értékű fel-
újítási munkák megvalósítását,
e) javaslatot tesz az országos tisztségviselők díjazásának,
valamint az egyház alkalmazásában állók bérezésének el-
veire, módjára és kereteire,
f ) állást foglal az egyház 5 millió forintot meghaladó ingó,
illetve az ingatlan vagyonszerzéséről, valamint vagyoná-
nak kezeléséről, megterheléséről és elidegenítéséről,
g) tájékoztatást és iránymutatást ad bármely munkaágat
érintő országos szintű gazdasági, gazdálkodási kérdésben.
(6) A gyűjteményi tanács:
a) szakmailag felügyeli az evangélikus egyházi gyűjtemé-
nyek hálózatát és az országos gyűjtemények munkaági
szakmai felügyeleti munkáját,
b) elfogadja valamennyi egyházi szakgyűjtemény(ek) éves
beszámolóját(it), és az(ok) alapján az országos gyűjtemé-
nyi munkáról a zsinatnak beszámol,
c) javaslatot tesz az országos gyűjtemények (könyvtár, le-
véltár és múzeum) intézményi igazgatói választásakor,
d) az egyházi költségvetés keretei között megtárgyalja és
felügyeli az országos egyházi gyűjteményi zárszámadást és
költségvetést,
e) az egyházi költségvetés keretei között megtárgyalja és
felügyeli a kiemelt, nem országos egyházi szakgyűjtemé-
nyek országos gyűjteményi keretből adott támogatását,
f ) pályázatot ír ki az egyház költségvetési keretei között a
vidéki szakgyűjtemények és az egyházközségi gyűjtemé-
nyek működési és állagmegóvási munkájának a támogatá-
sára; elbírálja a beérkezett pályázatokat,
g) felügyeli az egyházmegyei gyűjteményi megbízottak
munkáját és az általuk vezetett nyilvántartást a könyvtári,
levéltári és múzeumi anyagról,
h) támogatja az országos gyűjteményi ágazatok által vég-
zett felmérő munkát,
i) őrzi egy példányban, fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, az egyházközségi gyűjtemények felmérésének irat-
anyagát,
j) vita esetén jóváhagyja egyes gyűjteményi anyagok beso-
rolását, kölcsönzési kérelmeket, kutatói engedélyek meg-
adását és megvonását,
k) kezdeményezi különleges értéket képviselő gyűjteményi
tárgyak (könyvtári vagy levéltári anyag, kegytárgyak) vé-
detté nyilvánítását, támogatja a védett gyűjteményi anyag
érdekében folytatott állományvédelmi intézkedéseket (pl.
restaurálás), valamint jóváhagyja a biztonságos és szaksze-
rű őrzés érdekében – az egyházi szervezet tulajdonjogának
tiszteletben tartása mellett – a gyűjteményi anyag biztos
helyre való elszállítását és őrzését,
l) javaslatot tesz különösen jelentős egyházi gyűjtemények
Evangélikus Közlöny
42
background image
kiemelt egyházi gyűjteménnyé (könyvtár, levéltár, múze-
um) minősítésének kezdeményezésére,
m) kezdeményezi – a fenntartó egyházi szervezettel egyet-
értésben – a kiemelt egyházi gyűjtemény államilag nyil-
vántartott szakgyűjteménnyé nyilvánítását,
n) a Gyűjteményi Tanács elnöke vezeti és őrzi a Gyűjtemé-
nyi Tanács iratanyagát.
(7) A nevelési-oktatási bizottság:
a) a közoktatási intézmények felett szakmai felügyeletet
gyakorol, legalább 5 évenkénti helyszíni, intézményen be-
lüli tájékozódással és beszámoltatással,
b) figyelemmel kíséri a közoktatás-politikai tendenciákat,
jogszabályi változásokat, értékeli azokat, majd javaslatokat
fogalmaz meg az intézmények felé,
c) a fenntartót érintő jogszabályi változásokról döntés-elő-
készítő javaslatot készít az országos presbitériumnak,
d) előkészíti és javasolja zsinati döntések meghozatalát,
e) figyelemmel kíséri az oktatási intézmények tárgyi és
személyi feltételeit,
f ) javaslatot tesz oktatási-nevelési intézmények átvételére,
létrehozására, összevonására, megszüntetésére,
g) ellenőrzi az országos presbitérium és zsinat oktatási in-
tézményeket érintő határozatainak végrehajtását,
h) javaslatot tesz az országos presbitériumnak az egyházi
kiegészítő normatíva, a felújítási-, és beruházási támoga-
tás elosztására, költségvetések kiegészítésére,
i) közreműködik az intézményeket érintő fenntartói pályá-
zatok kiírásában, elbírálásában,
j) véleményezi az intézmények feladat-ellátási változtatási
szándékát (alapító okirat módosítását),
k) figyelemmel kíséri az oktatási intézményekben folyó ta-
karékos gazdálkodást, korrekció esetén javaslatot tesz az
országos presbitériumnak,
l) sajátos eszközeivel segíti az intézményeiben folyó szak-
mai munkát, több intézményt érintő tanulmányi, kulturá-
lis, hitéleti és sportversenyeket,
m) figyelemmel kíséri a települési önkormányzatok és tör-
ténelmi egyházak hasonló bizottságainak munkamódsze-
rét, szabályi feladatmegoldásait tapasztalat-átvételi szán-
dékkal,
n) javaslatot tesz kiemelkedő közoktatási feladatellátásban
megnyilvánuló teljesítmények elismerésére.
(8) A sajtóbizottság:
a) figyelemmel kíséri az egyház médiamunkáját,
b) javaslatot tesz az egyházi nyomtatott és elektronikus
sajtóval, valamint az internet munkával kapcsolatos intéz-
kedések megtételére, illetve a költségvetésben biztosított
kereteken belül döntéseket hoz,
c) megtárgyalja a Luther Kiadó, az Evangélikus Rádiómisz-
szió, a Zákeus Média Centrum éves beszámolóit. A bizott-
ság más evangélikus szerkesztőségektől és médiaműhe-
lyektől is kérhet beszámolót,
d) megválasztja az Evangélikus Élet, a Lelkipásztor és a
Credo Evangélikus Műhely szerkesztőjét, illetve főszer-
kesztőjét valamint a szerkesztőbizottság tagjait, valamint
megbízza az evangélikus rádió és televízió műsorok szer-
kesztőit,
e) szakértői testület nyomán javaslatot tesz a Luther Kiadó
igazgatójának személyére,
f ) előkészíti és felügyeli a rádió – és televízió egyházi mű-
sorait az egyházzenei bizottsággal együttműködve,
g) szükség szerint ad hoc bizottságot választhat az evangé-
likus rádió – és televízió műsorok értékelésére.
(9) Az (1)–(8) bekezdésekben írt feladatok ellátásához szük-
séges részletes szabályokat a bizottságok által feladat és ha-
táskörükben elfogadott, az országos presbitérium által jóvá-
hagyott bizottsági ügyrend szabályozza.
II. fejezet
A bizottságok tagjai
4.§ (1) A bizottságok tagjairól a törvény 139.§ rendelkezik.
(2) A bizottsági elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyet-
tes jár el, akit a bizottság tagjai egyszerű szavazással válasz-
tanak meg.
(3) A bizottság jegyzőkönyvvezetőjét a bizottság tagjai egy-
szerű szavazással választják meg.
5.§ (1) A bizottságok elnökeinek feladata:
a) a bizottság munkájának irányítása, összehangolása,
b) a bizottsági ülések összehívása, technikai előkészítése és
lebonyolítása az országos iroda közreműködésével,
c) a bizottsági ülések napirendjének meghatározása, a meg-
tárgyalandó ügyek előkészítése,
d) a bizottsági ülések levezetése,
e) kapcsolattartás az országos egyház testületeivel és tiszt-
ségviselőivel, valamint az országos iroda illetékes osztá-
lyaival.
(2) A bizottságok jegyzőkönyvvezetőinek feladata:
a) a bizottsági események dokumentálása,
b) a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
c) bizottsági határozatok megszerkesztése.
III. fejezet
A bizottságok ülései
6.§ (1) Az országos bizottság minden év elején, első ülésén
éves munkatervet fogad el, és ezzel egyidejűleg meghatároz-
za az évi legalább két rendes ülés időpontját.
(2) Az országos bizottság szükséghez képest – a rendes ülésre
vonatkozó szabályok megtartásával – bármikor összehívható
(rendkívüli ülés). Rendkívüli ülést kell összehívni zsinat és
országos presbitérium összehívásakor – annak napirendje
szerinti – érintett bizottság esetében.
(3) A bizottsági tagok legalább felének azonos napirendi téma
megjelölésével kezdeményezett írásbeli indítványára legké-
sőbb 8 napon belül rendkívüli ülést kell összehívni.
(4) A bizottságok együttes ülést is tarthatnak, melynek össze-
hívására, határozatképességének megállapítására, a tanács-
Evangélikus Közlöny
43
background image
kozása és szavazása rendjére az e szabályrendeletben megha-
tározott általános szabályokat kell alkalmazni.
7.§ A bizottsági ülések nem nyilvánosak, azon kizárólag a bi-
zottság tagjai, illetőleg az elnök által meghívottak lehetnek je-
len.
8.§ (1) Az országos bizottságot az elnök – az országos iroda
közreműködésével az ülést megelőző legalább 5 nappal ko-
rábban kiküldött – meghívóban, az időpont és napirend köz-
lésével hívja össze.
(2) A bizottsági tag legkésőbb az ülést megelőző 2 nappal kö-
teles kimentését igazolható módon és formában bejelenteni,
e határidő elmulasztása kimentés nélküli távolmaradásnak
minősül.
9.§ (1) Az országos bizottság ülésének napirendjét elsősorban
az előző ülés végén meghozott napirendre vonatkozó határo-
zat, valamint a benyújtott írásos előterjesztések alapján állít-
ja össze az elnök. A napirend összeállítása során meg kell je-
lölni azokat az előterjesztéseket is, amelyeket az elnök nem
javasolt tárgyalandó napirendi pontként.
(2) Napirendi pontra vonatkozó előterjesztés benyújtására
bármely bizottsági tag jogosult. Az előterjesztéseket legké-
sőbb az ülést megelőző 8. napig, rendkívüli ülés esetén legké-
sőbb az ülést megelőző 3. napig kell az elnökhöz eljuttatni.
(3) Amennyiben bármely bizottsági tag legkésőbb az ülés na-
pirendjének megszavazásáig – a meghívóban szereplőkön
túlmenően – szóban indítványozza valamely kérdés napi-
rendre tűzését, annak napirendre vételéhez a jelenlévő tagok
kétharmadának egyetértése szükséges.
10.§ (1) Az országos bizottság akkor határozatképes, ha sza-
bályszerűen hívták össze és a bizottsági tagok több mint a fele
jelen van. A jelenlétet jelenléti ívvel kell dokumentálni.
(2) A határozatképtelen ülés tárgyalhat, de döntéseit az or-
szágos egyház testületei nem kötelesek figyelembe venni.
11.§ (1) Az országos bizottság üléseit elnök vezeti.
(2) A bizottsági ülés egyes napirendi pontjainak vitájára az
adott napirendi pontra vonatkozó előterjesztés, valamint az
ahhoz kapcsolódó hozzászólások alapján kerül sor.
12.§ (1) A vita lezárását követően a bizottság határozatot hoz.
A határozatok meghozatalára szavazás útján kerülhet sor.
(2) Szavazáskor a kérdést az elnök úgy teszi fel, hogy arra
egyértelmű „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal
lehessen válaszolni.
(3) Titkos vagy név szerinti szavazást kell tartani, amennyi-
ben legalább 2 tag javasolja.
(4) A szavazás érvényes, ha a határozatképes ülésen jelenlé-
vőknek több mint a fele érvényes szavazatot adott le. A javas-
lat akkor tekinthető elfogadottnak, ha az érvényes szavazatok
több mint fele egyetértő.
(5) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(6) A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdő-
dően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. Jelö-
lése a következőképpen történik: „Az ……….. országos bi-
zottság .../(év), (hó, nap) határozata”.
13.§ (1) Az elnök rendkívüli és sürgős esetben elrendelhet tá-
volléti ülést, amennyiben a következő ülésig beálló késede-
lem az egyház számára hátrányos következményekkel járna.
A távolléti ülés e-mail kapcsolaton keresztül tartható meg.
Távolléti ülés keretében az éves rendes ülés nem tartható
meg.
(2) Távolléti ülés esetén az azt elrendelő határozatnak tartal-
maznia kell az összehívás indokát és a hátrányos következ-
mény megjelölését. Az ülés elrendelésével egyidejűleg az írá-
sos előterjesztést és a megszövegezett határozati javaslatot is
közölni kell.
(3) Távolléti ülés esetén az elnök – az írásba foglalt határoza-
ti javaslat, annak indokolása megküldésével egyidejűleg – 3
napos határidő kitűzésével írásban felhívja a bizottság tagjait,
hogy szavazataikat e-mailben adják meg.
(4) Távolléti ülés esetén a bizottság tagjainak a határozatról a
javaslat eredeti tartalma szerint kell dönteniük, vita lefoly-
tatásának, a határozat kiegészítésének vagy módosításának
nincs helye.
(5) Távolléti ülés esetén az utolsó szavazat beérkezését köve-
tő napon a határozatot meghozottnak kell tekinteni. A szava-
zás eredményéről az elnök 3 napon belül értesíti a bizottság
tagjait.
14.§ (1) A bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet a
jegyzőkönyvvezetők az ülés követő 5 napon belül készítenek
el és az erre a feladatra felkért 2 bizottsági tag hitelesíti.
(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirenden szerep-
lő ügyek fontosabb információit, érdemi hozzászólásokat, a
szavazás eredményét, valamint a meghozott határozatokat.
(3) A hitelesített jegyzőkönyv eredeti példányát az országos
iroda irattárában kell elhelyezni, ahol az elnök írásbeli és in-
dokolt engedélyével tekintheti meg bármely érdeklődő. Az
engedélyt és ennek alapján a megtekintés tényét dokumen-
tálni kell.
IV. fejezet
Egyéb rendelkezések
15.§ (1) A bizottságok működésének az egyház törvényeiben
és e szabályrendeletben nem szabályozott kérdéseit a bizott-
ságok ügyrendjükben szabályozzák.
(2) Amennyiben a bizottság ügyrendje sem tartalmaznak
rendelkezéseket, az adott ügy tárgyalása során meghozott bi-
zottsági határozat rendelkezései szerint kell eljárni azzal,
hogy e rendelkezések a további határozatok meghozatala so-
rán nem irányadóak.
16.§ A bizottság tagjainak, valamint a 7.§-ban írt meghívot-
tnak a bizottsági ülésekkel kapcsolatos utazási költségeit az
egyház megtéríti.
Evangélikus Közlöny
44
background image
V. fejezet
Záró rendelkezések
17.§ (1) E szabályrendelet elfogadása napján lép hatályba.
(2) E szabályrendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti az országos egyház bizottságainak működéséről szóló
5/2001. (XI. 24.) Szabályrendelet.
Budapest, 2008. július 3.
4/2008 (XII. 4.) országos szabályrendelet
az egyházi gyűjtemények működéséről
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériu-
ma az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V.
törvény 61/A. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján az
egyházi gyűjtemények szervezeti felépítéséről, feladatáról és
működéséről a következő szabályrendeletet alkotja:
ELSŐ RÉSZ
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZI GYŰJTEMÉNYEKRŐL
I. fejezet
Az evangélikus egyház gyűjteményei
1.§ (1) A Magyarországi Evangélikus Egyház önkormányzati
testületei és intézményei (továbbiakban: egyházi szervezet) a
hatályos állami jogszabályokkal összhangban egyházi gyűjte-
ményt alapíthatnak és tarthatnak fenn.
(2) Az egyházi gyűjtemény – jellege szerint – könyvtár, levél-
tár, múzeum, egyházművészeti és egyháztörténeti gyűjte-
mény, vagy ezek valamilyen együttese lehet.
2.§ Az evangélikus egyházi gyűjtemények tudományos intéz-
ményként működnek, amelyek az evangélikus múlt és kultú-
ra javainak őrzésével és feldolgozásával járulnak hozzá az
evangélikus szellemiség ápolásához.
3.§ Az evangélikus egyházi gyűjtemények – mivel az általuk
őrzött javak a nemzeti kulturális örökség részét képezik – be-
leilleszkednek a magyarországi gyűjteményi hálózatba. Az
egyházi gyűjtemények működésük rendjét az általános ma-
gyarországi gyűjteményi követelményeknek megfelelően ala-
kítják ki, tekintettel az egyházi intézmény sajátosságaiból
adódó különbségekre.
II. fejezet
Gyűjteményi Tanács
4.§ (1) A Gyűjteményi Tanács a Magyarországi Evangélikus
Egyház zsinata által létrehozott országos bizottság, melynek
tagjairól és működésének rendjéről az országos egyház bi-
zottságainak működéséről szóló 3/2008. (VII. 3.) országos
szabályrendelet rendelkezik.
(2) A Gyűjteményi Tanács az (1) bekezdésben írt szabályren-
delet 3.§ (6) bekezdésében rögzítettekkel összhangban a kö-
vetkező feladatokat látja el:
a) szakmailag felügyeli az evangélikus egyházi gyűjtemé-
nyek hálózatát és az országos gyűjtemények munkaági
szakmai felügyeleti munkáját,
b) elfogadja valamennyi egyházi szakgyűjtemény(ek) éves
beszámolóját(it), és az(ok) alapján az országos gyűjte-
ményi munkáról a zsinatnak beszámol,
c) javaslatot tesz az országos gyűjtemények (könyvtár, le-
véltár és múzeum) intézményi igazgatói választásakor,
d) az egyházi költségvetés keretei között megtárgyalja és
felügyeli az országos egyházi gyűjteményi zárszámadást és
költségvetést,
e) az egyházi költségvetés keretei között megtárgyalja és
felügyeli a kiemelt, nem országos egyházi szakgyűjtemé-
nyek országos gyűjteményi keretből adott támogatását,
f ) pályázatot ír ki az egyház költségvetési keretei között a
vidéki szakgyűjtemények és az egyházközségi gyűjtemé-
nyek működési és állagmegóvási munkájának a támogatá-
sára; elbírálja a beérkezett pályázatokat,
g) felügyeli az egyházmegyei gyűjteményi megbízottak
munkáját és az általuk vezetett nyilvántartást a könyvtári,
levéltári és múzeumi anyagról,
h) támogatja az országos gyűjteményi ágazatok által vég-
zett felmérő munkát,
i) őrzi egy példányban, fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, az egyházközségi gyűjtemények felmérésének irat-
anyagát,
j) vita esetén jóváhagyja egyes gyűjteményi anyagok beso-
rolását, kölcsönzési kérelmeket, kutatói engedélyek meg-
adását és megvonását,
k) kezdeményezi különleges értéket képviselő gyűjteményi
tárgyak (könyvtári vagy levéltári anyag, kegytárgyak)
védetté nyilvánítását, támogatja a védett gyűjteményi
anyag érdekében folytatott állományvédelmi intézkedése-
ket (pl. restaurálás), valamint jóváhagyja a biztonságos és
szakszerű őrzés érdekében – az egyházi szervezet tulaj-
donjogának tiszteletben tartása mellett – a gyűjteményi
anyag biztos helyre való elszállítását és őrzését,
l) javaslatot tesz különösen jelentős egyházi gyűjtemények
kiemelt egyházi gyűjteménnyé (könyvtár, levéltár, múze-
um) minősítésének kezdeményezésére,
m) kezdeményezi – a fenntartóval egyetértésben – a kie-
melt egyházi gyűjtemény államilag nyilvántartott szak-
gyűjteménnyé nyilvánítását,
n) a Gyűjteményi Tanács elnöke vezeti és őrzi a Gyűjtemé-
nyi Tanács iratanyagát.
III. fejezet
Az országos gyűjtemények
5.§ A Magyarországi Evangélikus Egyház az alábbi országos
gyűjteményeket tartja fenn:
a) Evangélikus Országos Könyvtár,
b) Evangélikus Országos Levéltár,
Evangélikus Közlöny
45
background image
c) Evangélikus Országos Múzeum.
6.§ (1) Az országos gyűjtemények, mint a Magyarországi
Evangélikus Egyház intézményi feladatait ellátó szervezeti
egységei, országos tudományos intézményként (a továbbiak-
ban e szabályrendelet értelmében: intézmény) működnek.
(2) Az országos gyűjtemények feletti fenntartói jogokat az or-
szágos presbitérium gyakorolja. A fenntartó köteles az egy-
házi gyűjtemények működéséről legalább azon a szinten gon-
doskodni, amelyen az azonos feladatkört ellátó állami és ön-
kormányzati közgyűjtemények működnek.
(3) Az országos gyűjtemények feletti – anyagi, jogi és műkö-
dési feltételekkel kapcsolatos – felügyeletet az országos el-
nökség egyik tagja gyakorolja.
(4) Az országos gyűjtemények működtetésével kapcsolatos
döntéseket az illetékes testületek a Gyűjteményi Tanács véle-
ményének és állásfoglalásainak figyelembevételével hozzák
meg.
7.§ (1) Az országos gyűjtemények munkáját az intézmények
igazgatói (továbbiakban intézményi igazgató) irányítják, akik
személyükben ellátják az ágazatvezetői feladatokat is.
(2) Az országos gyűjtemények igazgatóit – a nyilvános pályá-
zatban meghatározott alkalmassági feltételek alapján –, a
Gyűjteményi Tanács ajánlásának figyelembevételével, az or-
szágos presbitérium választja meg hat évre. Az intézményi
igazgatók felett a munkáltatói jogokat – az országos iroda-
igazgató útján – az országos presbitérium gyakorolja.
(3) Az intézményi igazgatók felelősek az országos gyűjtemé-
nyek leltár szerinti vagyonáért és az anyagi eszközök célszerű
felhasználásáért.
(4) Az intézményi igazgatók képviselik az országos gyűjtemé-
nyeket az egyházi, valamint az állami testületek, szervezetek,
hatóságok előtt.
(5) Az intézményi igazgatók – az országos iroda gazdasági
vezetőjével együtt – felelősek az intézmény költségvetésének
és a zárszámadásának elkészítéséért és beterjesztéséért az or-
szágos presbitérium elé.
(6) Az intézményi igazgatók a jóváhagyott költségvetés kere-
tein belül – a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett – utalvá-
nyoznak.
(7) Az országos gyűjtemények munkatársai felett a munkálta-
tói jogokat az intézményi igazgatók gyakorolják.
8.§ (1) Az országos gyűjtemények az országos egyházi költ-
ségvetésen belül működnek.
(2) Az országos gyűjtemények pénzügyeit az intézményi
igazgatók megbízása alapján, elkülönített módon az országos
iroda kezeli és intézi.
(3) Az egyházi fenntartói hozzájárulást az evangélikus gyűj-
teményeknek juttatott állami támogatás egészíti ki. Az orszá-
gos gyűjtemények a szakmai fejlesztés érdekében pályázati
forrásokat is igénybe vesznek.
9.§ (1) Az országos gyűjtemények – az országos gazdasági bi-
zottság előzetes állásfoglalását követően – a fenntartó és az
országos gyűjtemények jogait és kötelezettségeit szabályozó
fenntartói szerződést kötnek az országos presbitériummal.
(2) A fenntartói szerződésben rögzíteni kell:
a) Az országos gyűjtemények működése céljából biztosí-
tott épületek, helyiségek és azok fenntartási és karbantar-
tási feltételeinek (pl. helyiségbérlet, közműköltségek) meg-
határozását. Fejlesztés céljából az országos gyűjtemények
kezdeményezhetik új helyiségek (pl. iroda, raktár, kiállító-
terem) létesítését.
b) Az országos gyűjtemények megfelelő működéséhez szük-
séges személyi állománykeretet, az előírt képesítési feltéte-
lekkel együtt. A munkatársak személyi alapbére nem lehet
kevesebb, mint a közgyűjteményeknél foglalkoztatott köz-
alkalmazottakra vonatkozóan a hatályos állami jogszabá-
lyokban meghatározott munkabér.
c) Az országos gyűjtemények működéséhez szükséges mű-
szaki és egyéb szakmai felszerelésnek, valamint azok fenn-
tartási, karbantartási és fejlesztési költségeit.
d) A fenntartó anyagi hozzájárulása mértékét.
e) Az országos gyűjtemények önállóan gyakorolható szer-
ződési jogára vonatkozó összeghatárt.
f ) Az országos gyűjteményeknek a gyűjteményi bevételek-
ből való részesedése mértékét.
g) Mindazokat az egyéb kérdéseket, melyet mindkét szer-
ződő fél szükségesnek tart.
10.§ Az országos gyűjtemények működési rendjének részle-
tes szabályait tartalmazó szervezeti és működési szabályzatot
az intézményi igazgató készíti el és a Gyűjteményi Tanács jó-
váhagyása és beterjesztése alapján az országos presbitérium
fogadja el.
IV. fejezet
Egyházmegyei gyűjteményi megbízott
és egyházmegyei elnökség
11.§ (1) A gyűjteményi megbízott az egyházmegye választott
tisztségviselője. A tisztségviselő személy adatairól (név, cím,
telefon, stb.) a Gyűjteményi Tanácsot haladéktalanul tájékoz-
tatni kell. Amennyiben az egyházmegyében nem került sor
gyűjteményi megbízott megválasztására, feladatát az esperes
látja el.
(2) Gyűjteményi megbízott könyvtári, levéltári vagy múzeu-
mi érdeklődésű vagy szakképzettségű személy lehet.
(3) A gyűjteményi megbízott munkájában szorosan együtt-
működik az egyházmegye esperesével és felügyelőjével, akik
segítik munkáját.
(4) A gyűjteményi megbízottak szakmai felügyeletét a könyv-
tári, levéltári és múzeumi ágazatvezetők látják el. Az ágazat-
vezetők szükség esetén javaslatokat tesznek a gyűjteménye-
ket fenntartó egyházi szervezetek felé.
(5) Az egyházmegyei gyűjteményi megbízott évente beszá-
molási kötelezettséggel tartozik az egyházmegyei közgyűlés-
nek és a Gyűjteményi Tanácsnak.
Evangélikus Közlöny
46
background image
12.§ (1) A gyűjteményi megbízott feladata:
a) az egyházmegyei gyűjteményi – részletes, helyes és tel-
jeskörű adatokat tartalmazó – nyilvántartás vezetése, vala-
mint a nyilvántartás adatainak megküldése az ágazati
szakfelügyeletet ellátó országos gyűjtemények részére,
b) az egyházmegyéhez tartozó egyházi szervezetek gyűjte-
ményi jellegű anyagairól (könyvek, levéltári iratok, kegy-
tárgyak) készült nyilvántartások vezetésének felügyelete,
az elkészült nyilvántartások összegyűjtése és egységes –
egyházi szervezetenkénti, gyűjteményi munkaágankénti –
rendszerezése,
c) a gyűjteményi anyagban történt bármilyen, tudomására
jutott változás nyilvántartásba történő feljegyzése, vala-
mint a nyilvántartott gyűjteményi tárgy állapotának válto-
zása (lopás, rongálás, állagromlás, elveszés, kölcsönadás,
restaurálás, helyváltoztatás) esetén az egyházmegye veze-
tőségének és az országos gyűjteményeknek haladéktalan
értesítése.
(2) A gyűjteményi megbízott (1) bekezdésben meghatározot-
takon túli részletes feladatait az egyházmegyei szabályrende-
let és a munkaköri leírás tartalmazza.
13.§ (1) A gyűjteményi anyagok megfelelő őrzése és ellenőr-
zése az egyházmegye elnökségének feladata.
(2) Az esperes háromévenkénti általános vizsgálatának elen-
gedhetetlen része a gyűjteményi anyag – levéltári, könyvtári
anyag és kegytárgyak – leltár szerinti ellenőrzése és megfele-
lő őrzési állapotuk vizsgálata.
(3) Az esperes lelkészváltás esetén gondoskodik a könyvtári,
levéltári és muzeális, valamint a kiemelt értékű anyagok leltár
szerinti átadásáról, melyről részletes átadási-átvételi jegyző-
könyvet kell készíteni.
(4) Amennyiben az esperes bármifajta rendellenességet, elté-
rést észlel a gyűjteményi anyag nyilvántartásában, haladékta-
lanul értesíti az országos gyűjteményeket.
(5) Ha az esperesi látogatás során kiderül, hogy az egyház-
község a tulajdonában levő gyűjteményi anyagokat nem ké-
pes szakszerűen őrizni és kezelni, az esperes kezdeményezi –
tulajdonjog tiszteletben tartása mellett – a tárgyak ideiglenes
vagy végleges beszállítását biztos őrzési helyre (egyházme-
gyei gyűjtemény, országos gyűjtemények).
14.§ (1) Az egyházmegyék a területükön működő egyházi
szervezetek gyűjteményi anyagának biztonságos őrzése és
kezelése érdekében egyházmegyei vagy egyházkerületi gyűj-
teményt hozhatnak létre (pl. regionális gyűjtőlevéltárat).
(2) Az egyházmegyei és egyházkerületi gyűjtemény létreho-
zásához a Gyűjteményi Tanács egyetértő szakmai véleménye
és a zsinat hozzájárulása szükséges. E gyűjtemények műkö-
désére a kiemelt egyházi gyűjteményekre vonatkozó előíráso-
kat kell alkalmazni.
V. fejezet
Egyházi szervezetek gyűjteményei
15.§ (1) Az egyházi szervezetek felelősek a tulajdonukban le-
vő gyűjteményi anyag szakszerű és hiánytalan megőrzéséért.
(2) Az egyházközségekben a lelkész és a felügyelő feladata a
gyűjteményi anyagok megőrzése, illetve annak kezelése.
(3) Egyházi szervezet a gyűjteményi anyagának kezelésére
könyvtárost, levéltárost választhat, akiknek feladatkörét,
megbízási idejét az egyházi szervezet szabályrendeletben
rögzíti.
16.§ (1) A gyűjteményi anyagok szakszerű őrzése és kezelése
érdekében az egyházi szervezet a tulajdonában levő könyv-
tári, levéltári és muzeális értékekről nyilvántartást vezet,
mely a vagyonleltár szerves részét képezi.
(2) A gyűjteményi anyagokról készült nyilvántartást az egy-
házi szervezet köteles eljuttatni a területileg illetékes egyház-
megyei gyűjteményi megbízottnak, valamint a gyűjteményi
anyagokban történt bármilyen változás (káreset, kölcsönzés,
gyarapodás) esetén haladéktalanul köteles az egyházmegyei
gyűjteményi megbízottat értesíteni.
(3) Amennyiben az egyházi szervezet nem tudja biztosítani a
biztonságos őrzés és szakszerű kezelés feltételeit – különösen
is, ha a tulajdonukban levő anyag országosan is kiemelkedő
értéket képvisel – tulajdonjoga fenntartásával a gyűjteményi
tárgyat átadhatja az egyházmegye vagy az országos gyűjte-
mények kezelésébe.
17.§ (1) A gyűjteményi anyagok kezelőjének változása esetén
a leltár szerinti átadás a felettes egyházi elnökség szakszerű
felügyelete mellett történik. Az egyházközség elnökségében
történt változás esetén az esperes, illetve az általa megbízott
lelkész intézkedik az egyházközség tulajdonát képező gyűjte-
ményi anyagok (kegytárgyak, levéltári és könyvtári anyag)
leltár szerinti átvételéről és megőrzéséről.
(2) Egyházi szervezetek összevonása, társítása, megszünteté-
se esetén a jogutód szervezet köteles gondoskodni a gyűjte-
ményi anyagok megfelelő elhelyezéséről.
VI. fejezet
Kiemelt egyházi gyűjtemények és védett anyagok
18.§ (1) A jelentős értéket őrző egyházi szervezetek, az egyéb
feltételek megléte esetén – a Gyűjteményi Tanács ajánlása, és
a zsinat hozzájárulása alapján – kiemelt egyházi gyűjteményt
(könyvtárat, levéltárat, egyháztörténeti és egyházművészeti
gyűjteményt) hozhatnak létre.
(2) A Gyűjteményi Tanács ajánlása esetén az országos presbi-
térium kezdeményezheti a kiemelt egyházi gyűjtemény álla-
milag nyilvántartott szakgyűjteménnyé minősítését.
19.§ (1) A fenntartó presbitériuma működteti és felügyeli a
kiemelt egyházi gyűjteményt, mely erre a célra gyűjteményi
bizottságot hozhat létre.
Evangélikus Közlöny
47
background image
(2) A kiemelt egyházi gyűjtemény kezelésével külön munka-
társat kell megbízni (könyvtáros, levéltáros).
(3) A kiemelt egyházi gyűjtemények kezelésének módjáról az
egyházi szervezet gyűjteményi szervezeti és működési sza-
bályzatot hoz létre, melyet az egyházi szervezet presbitériu-
ma fogad el. A szervezeti és működési szabályzatot – elfoga-
dás előtt, vagy módosítás esetén – szakmai véleményezésre a
Gyűjteményi Tanácsnak is meg kell küldeni.
(4) A kiemelt egyházi gyűjtemények szakmai felügyeletét a
Gyűjteményi Tanács látja el. A kiemelt egyházi gyűjtemények
kezelői munkájukról évente kötelesek beszámolni a Gyűjte-
ményi Tanácsnak.
20.§ (1) A kiemelt egyházi gyűjteményt fenntartó egyházi
szervezet köteles fenntartási kötelezettségének eleget tenni,
így különösen a megfelelő épületet, infrastruktúrát, beren-
dezést, valamint a működési költségeket biztosítani.
(2) A kiemelt egyházi gyűjtemény működési kerete az egyhá-
zi szervezet költségvetésében elkülönülten jelenik meg.
(3) A kiemelt egyházi gyűjtemények jogosultak az országos
gyűjteményi keretből való támogatásra, melyről a Gyűjteményi
Tanács dönt. Az országos gyűjteményi támogatás esetén a
fenntartó a Gyűjteményi Tanácsnak évente köteles elszámolni.
(4) Az államilag nyilvántartott egyházi gyűjtemények – a
mindenkori állami jogszabályok rendelkezései szerint – jut-
hatnak állami és egyéb támogatáshoz.
(5) A kiemelt egyházi gyűjtemények rendelkezésére bocsá-
tott, kiemelten is az országos gyűjteményi és az állami támo-
gatásból beszerzett működési eszközökről külön gyűjtemé-
nyi leltárt kell készíteni.
(6) A kiemelt egyházi gyűjtemények működésére szolgáló he-
lyiségek és eszközök kizárólag gyűjteményi célt szolgálnak, ez
alól csak a Gyűjteményi Tanács adhat felmentést.
21.§ (1) Az egyházi gyűjteményekben őrzött különlegesen ér-
tékes anyagok, illetve a gyűjtemény egy része – a Gyűjtemé-
nyi Tanács javaslata, és az országos presbitérium határozata
alapján – védetté nyilváníthatók.
(2) A védett anyagokról a Gyűjteményi Tanács nyilvántartást
vezet, azok szakszerű őrzését és kezelését az országos gyűjte-
mények által közvetlenül is ellenőrizheti.
(3) A védett gyűjteményi anyagok kezelésére (megőrzés, se-
lejtezési, elidegenítési tilalom, a hozzáférhetőség biztosítása
stb.) – az állami jogszabályokat figyelembevételével – a gyűj-
teményi munkaágakra vonatkozó szabályrendeleti előíráso-
kat kell alkalmazni.
II. RÉSZ
A GYŰJTEMÉNYI MUNKAÁGAK MŰKÖDÉSE
VII. fejezet
Az egyházi könyvtárak
22.§ (1) A Magyarországi Evangélikus Egyház a tulajdonában
lévő muzeális értékű nyomtatványok és kéziratok megőrzé-
sére, valamint az egyháztörténeti kutatás elősegítésére köz-
ponti könyvtárat, Evangélikus Országos Könyvtárat (további-
akban: Országos Könyvtár) tart fenn.
(2) Az Országos Könyvtár a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház területére kiterjedő illetékességgel működő tudományos
intézmény.
(3) Az Országos Könyvtár székhelye: 1085 Budapest, Üllői út
24.
(4) Az Országos Könyvtár éves tevékenységéről – a Gyűjte-
ményi Tanácson keresztül – beszámol az országos presbitéri-
umnak.
(5) Az Országos Könyvtár – mint nyilvános könyvtár – mű-
ködésének állami, szakmai felügyeletét a kulturális ügyeket
felügyelő minisztérium könyvtári osztálya látja el könyvtári
szakfelügyelője útján.
23.§ (1) Az Országos Könyvtár gyűjtőkörét a magyar és egye-
temes egyháztörténeti irodalom, jelentős szépirodalmi, tör-
ténelmi, művelődéstörténeti, jogtörténeti állomány képezi
elsősorban az 1945 előtti időszakból. A könyvtár a keresz-
tyénség és a protestantizmus történetére vonatkozó irodal-
mon kívül főképpen a magyarországi, illetve magyar nyelvű
evangélikus kiadványokat gyűjti.
(2) Az Országos Könyvtár feladata:
a) a könyv- és folyóirat-állomány gyarapítása; lehetőség
szerint a magyarországi evangélikus egyház múltjára és je-
lenére vonatkozó, azzal kapcsolatos valamennyi mű be-
szerzése; az állomány feltárása, katalogizálása; olvasószol-
gálat és kölcsönzés;
b) kapcsolattartás más állami és egyházi könyvtárakkal.
(3) Az Országos Könyvtár – mint nyilvános könyvtár – szol-
gáltatásai:
a) olvasószolgálat: az egyes könyvtári dokumentumok
(könyv, folyóirat, elektronikus dokumentum) helybeni
használata; az Országos Könyvtár Régi és Ritka Könyvek
Gyűjteménye csak külön engedéllyel használható;
b) kölcsönzés: a munkahellyel rendelkező vagy nyugdíjas
egyházi és világi olvasók, kutatók, egyetemisták kölcsö-
nözhetnek száz évnél nem régebbi, megfelelő állapotban
levő könyveket;
c) könyvtárközi kölcsönzés;
d) könyvtárközi dokumentum ellátás;
e) előzetes bejelentés után az Országos Könyvtár és a Pod-
maniczky-Degenfeld muzeális gyűjtemény bemutatása.
(4) Az Országos Könyvtár feladatainak és működésének rész-
letes szabályait szervezeti és működési szabályzata határozza
meg.
24.§ (1) Az egyházi könyvtárak egyházi szakfelügyeletét az
Evangélikus Országos Könyvtár igazgatója látja el, mely jogot
a gyűjtemények tulajdonjogának tiszteletben tartásával, az
egyházi szervezet vezetőivel együttműködve és az egyházme-
gyei gyűjteményi megbízottak közreműködésével gyakorolja.
(2) Az egyházi szervezetek kötelesek a tulajdonukban lévő
Evangélikus Közlöny
48
background image
könyvanyagról nyilvántartást (leltári jegyzéket) készíteni,
melyben az értékes műveket darabonként tüntetik fel.
(3) Az Országos Könyvtár a leltári jegyzék alapján ellenőrzi a
gyűjteményi anyag állapotát, és javaslatot tehet a fenntartónak:
a) egyes értékes művek biztonságos és szakszerű őrzésére,
az elektronikus, illetve mechanikus védelem biztosítására,
b) az értékes, illetve rossz állapotban lévő kötetek restau-
rálására, biztonsági másolat készítésére,
c) az anyag áthelyezésére kiemelt egyházközségi gyűjte-
ménybe, illetve az Országos Könyvtárba.
VIII. fejezet
Az egyházi levéltárak
25.§ (1) A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyházigaz-
gatásban, egyházi iskolákban és szervezetekben, keletkezett,
továbbá magánszemélyek irathagyatékából átadott iratok őr-
zésére központi levéltárat, Evangélikus Országos Levéltár
(továbbiakban: Országos Levéltár) tart fenn.
(2) Az Országos Levéltár a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház területére kiterjedő illetékességgel működő tudományos
intézmény.
(3) Az Országos Levéltár székhelye: 1085 Budapest, Üllői út
24.
(4) Az Országos Levéltár éves tevékenységéről – a Gyűjtemé-
nyi Tanácson keresztül – beszámol az országos presbitéri-
umnak.
(5) Az Országos Levéltár működésének állami, szakmai felü-
gyeletét – mint nyilvános magánlevéltárét – a kulturális
ügyeket felügyelő minisztérium levéltári osztálya látja el a le-
véltári szakfelügyelője útján.
26.§ (1) Az Országos Levéltár gyűjtőköre kiterjed az országos
egyház, az egyházkerületek és egyházmegyék hivatalaira, to-
vábbá az egyházi oktatási és más intézményekre, valamint
egyházi tisztségviselők, teológiai tanárok és más személyek
irataira. Az Országos Levéltár letétbe is átvesz iratokat.
(2) Az Országos Levéltár feladata:
a) az őrizetére bízott levéltári anyagok szakszerű, a korsze-
rű állományvédelmi feltételeknek megfelelő őrzése, kuta-
tást elősegítő jegyzékek készítése, kezelése, a levéltári
anyagokból tájékoztatás nyújtása, a kutatás – szabályzata
szerinti ingyenes – lehetővé tétele;
b) – erre irányuló megkeresés esetén – adatok szolgáltatá-
sa, másolatok készítése;
c) az adatvédelmi jogszabályok figyelembevétele mellett,
anyakönyvi és egyéb adatokban való kutatás engedélyezése;
d) kapcsolattartás más egyházi és állami levéltárakkal;
e) a Magyarországi Evangélikus Egyház történetére vonat-
kozó kutatás elősegítése, múltjának megismertetése érde-
kében a közreműködés kiadványok készítésében, kiállítá-
sok anyagának előkészítésében.
(3) Az Országos Levéltár feladatainak és működésének rész-
letes szabályait szervezeti-működési és kutatási szabályzata
határozza meg.
27.§ (1) Az egyházi levéltárak egyházi szakfelügyeletét az Or-
szágos Levéltár igazgatója gyakorolja, mely jogot a fenntartó
tulajdonjogának tiszteletben tartásával, az egyházi szervezet
vezetőivel együttműködve gyakorolja.
(2) Az Országos Levéltár közreműködik, hogy a gyűjtőköré-
be tartozó szervezetek rendelkezzenek érvényes iratkezelési
szabályzattal, mely tartalmazza a selejtezésre és a levéltárba
adásra vonatkozó intézkedéseket. Az iratok levéltárba adásá-
nak ideje általában a keletkezéstől számított tizenöt év. Az
iratok levéltárba adása jegyzékkel, dobozolt állapotban, a
szükséges selejtezést végrehajtva történik.
(3) A tulajdonosnak kötelessége a levéltári anyag megőrzése
és szakszerű kezelése.
(4) A kiemelkedően értékes anyagokat olyan helyen kell őriz-
ni, ahol a szakszerű és biztonságos tárolás felelősséggel meg-
valósítható. (pl. az olyan egyházközségek, ahol helyben lelké-
szi hivatal működik – pl. anyaegyház). Az olyan egyházköz-
ségi részekben (társegyház, leányegyház, fiókegyház), ahol
helyben lelkészi hivatal nem működik, csak olyan esetben ja-
vasolt értékes gyűjteményi anyagok őrzése, ahol vállalják a
szakszerű tárolási feltételek megteremtését. Utóbbi esetek-
ben szükséges az egyházmegyei gyűjteményi megbízott és az
országos gyűjtemények folyamatos felügyelete.
(5) Az egyházi szervezeteknek a tulajdonukban lévő levéltári
anyagról nyilvántartást (levéltári jegyzéket) kell készíteni, és
abba az iratra vonatkozó minden változást be kell vezetni.
(6) Az Országos Levéltár a leltári jegyzékek alapján ellenőrzi
a levéltári anyag szakszerű őrzését és kezelését, és kezdemé-
nyezheti:
a) állományvédelmi intézkedések (restaurálás, biztonsági
másolat készítése) megtételét,
b) a levéltári az anyag biztos helyre való átszállítását gyűj-
tőlevéltárba, illetve az Országos Levéltárba.
IX. fejezet
Az egyházi múzeumok
28.§ (1) A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházművé-
szeti és egyháztörténeti emlékeinek megőrzése érdekében
központi múzeumot, Evangélikus Országos Múzeumot (to-
vábbiakban: Országos Múzeum) tart fenn, mely a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház területére kiterjedő illetékességgel
rendelkező tudományos intézmény.
(2) Az Országos Múzeum székhelye: 1052 Budapest, Deák
Ferenc tér 4.
(3) Az Országos Múzeum éves tevékenységéről – a Gyűjte-
ményi Tanácson keresztül – beszámol az országos presbitéri-
umnak.
(4) Az Országos Múzeum működésének állami, szakmai felü-
gyeletét a kulturális ügyeket felügyelő minisztérium múzeu-
mi osztálya látja el múzeumi szakfelügyelője útján.
29.§ (1) Az Országos Múzeum gyűjtőkörét a magyar és egye-
temes egyháztörténet, a szakrális művészet és a művelődés-
Evangélikus Közlöny
49
background image
történet tárgyi, írásos, nyomtatott és audiovizuális emlékei
képezik.
(2) Az Országos Múzeum feladata:
a) az egyházközségek, az országos egyház, az oktatási és
más intézmények vagy a saját tulajdonában és őrzésében
lévő szakrális és egyéb jellegű műtárgyak nyilvántartása,
feldolgozása, karbantartásának szakmai felügyelete, letét-
ben való megőrzése, valamint a műtárgyak egy részének
állandó vagy időszaki kiállításon való bemutatása;
b) egyháztörténetünk nagyjai tárgyi hagyatékának megőr-
zése, gondozása, tevékenységük ismertetése.
(3) Az Országos Múzeum működése keretei között:
a) az Országos Múzeum székhelyének állandó kiállításán
és időszakos kiállításokon mutatja be a magyar és egyete-
mes egyháztörténet, a szakrális művészet és a művelődés-
történet tárgyi, írásos, valamint audiovizuális emlékeit;
b) az Országos Múzeum anyagának népszerűsítése érde-
kében tudományos feldolgozások, tanulmányok és isme-
retterjesztő kiadványok kivitelezését, illetve kereskedelmi
forgalomba hozatalát is feladatának tekinti;
c) Az Országos Múzeum múzeumi, tudományos és egyhá-
zi feladatainak teljesítése érdekében bel- és külföldi szak-
mai kapcsolatokat épít ki és tart fenn.
(4) Az Országos Múzeum feladatainak és működésének rész-
letes szabályait szervezeti-működési szabályzata határozza
meg.
30.§ (1) A muzeális jellegű tárgyak és gyűjtemények egyházi
szakfelügyeletét az Országos Múzeum igazgatója látja el,
mely jogot a gyűjtemények tulajdonjogának tiszteletben
tartásával, az egyházi szervezet vezetőivel együttműködve és
az egyházmegyei gyűjteményi megbízottak közreműködésé-
vel gyakorolja.
(2) A gyűjteményi megbízott tevékenységéről, az egyházme-
gye területén lévő egyházi épületek, műtárgyak és egyéb ér-
tékek állagában bekövetkezett változásokról, illetve változat-
lanságokról évente jelentést tesz a Gyűjteményi Tanácsnak.
(3) Az egyházközségek kötelesek a tulajdonukban lévő érté-
kes műtárgyakat (festmények, műtárgyak stb.) fényképes
nyilvántartásba (leltári jegyzék) venni és azokat leltári tárgy-
ként kezelni, karbantartani, gondoskodni.
(4) Az egyháztörténeti, illetve művészettörténeti szempont-
ból értékes műtárgyakat olyan helyen kell őrizni, ahol a szak-
szerű és biztonságos tárolás felelősséggel megvalósítható. (pl.
az olyan egyházközségek, ahol helyben lelkészi hivatal műkö-
dik – pl. anyaegyház). Az olyan egyházközségi részekben
(társegyház, leányegyház, fiókegyház), ahol helyben lelkészi
hivatal nem működik, csak olyan esetben javasolt értékes
gyűjteményi anyagok őrzése, ahol vállalják a szakszerű táro-
lási feltételek megteremtését. Utóbbi esetekben szükséges az
egyházmegyei gyűjteményi megbízott és az országos gyűjte-
mények folyamatos felügyelete.
(5) Karbantartásukat, és restaurálásukat – az Országos Mú-
zeum jóváhagyásával – csak megfelelően képzett szakember
(a restaurátor kamara tagja) végezheti.
6) A leltári jegyzék alapján az Országos Múzeum ellenőrzi a
gyűjteményi anyag állapotát és javaslatot tehet a fenntartó-
nak:
a) egyes értékes és veszélyeztetett műtárgyak, illetve mű-
tárgy-együttesek védetté nyilvánítására,
b) a műtárgyak biztonságos és szakszerű őrzésére, elektro-
nikus és/vagy mechanikus védelem biztosítására,
c) az értékes, illetve rossz állapotban lévő műtárgyak restau-
rálására, biztonsági másolat készítésére,
d) az anyag áthelyezésére anyagyülekezetbe, kiemelt gyü-
lekezeti gyűjteménybe, illetve az Evangélikus Országos
Múzeumba.
III. rész
Záró rendelkezések
31.§ E szabályrendelet hatálybalépése előtt határozatlan vagy
határozott időre adott megbízásokat a 7.§ (2) bekezdésének
rendelkezése nem érinti.
32.§ (1) E szabályrendelet 2008. december 15. napján lép ha-
tályba.
(2) E szabályrendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti az egyházi gyűjtemények működéséről szóló 3/2002.
(V. 4.) szabályrendelet.
Budapest, 2008. december 4.
Evangélikus Közlöny
50
background image
background image
Szerkeszti
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ELNÖKSÉGE
Felelős szerkesztő
PRŐHLE GERGELY ORSZÁGOS FELÜGYELŐ
Kiadja
A MAGYAROSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ LUTHER KIADÓJA
Felelős kiadó
KENDEH-KIRCHKNOPF PÉTER
Szerkesztőség és kiadóhivatal
1085 Budapest, Üllői út 24.
Tel.: 317-5478 • 486-1228 • 20/824-5518
Fax: 486-1229 • e-mail: kiado@lutheran.hu
Nyomdai kivitelezés
FÉBÉ KHT., PILISCSABA
ISSN 1419-7103
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. május »
május
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031